Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerini, adli hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan hem teorik hem de mesleki bilgi ve yeterliliğe sahip olarak gerek kamuda ve gerekse özel sektörde çok çeşitli meslekleri icra edebilecek konuma ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ADL1148600 ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ Türkçe 2 3
ADL1148700 MEDENİ HUKUK BİLGİSİ Türkçe 3 5
ADL1148800 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 3
ADL1149000 KLAVYE KULLANIMI I Türkçe 4 5
ADL1162600 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ I Türkçe 3 5
ADL1151670 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 2 3
ADL1112320 TAPU SİCİLİ HUKUKU Türkçe 2 3
ADL1136820 GENEL MUHASEBE Türkçe 2 3
ADL1179890 İDARE HUKUKU BİLGİSİ Türkçe 2 3
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ADL1212310 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ II Türkçe 3 7
ADL1249200 BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ Türkçe 3 7
ADL1249500 KLAVYE KULLANIMI II Türkçe 4 5
ADL1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
ADL1268390 TİCARET SİCİLİ HUKUKU Türkçe 2 3
ADL1279880 İDARİ YARGILAMA HUKUKU BİLGİSİ Türkçe 2 3
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ADL2118130 CEZA HUKUKU BİLGİSİ I Türkçe 3 5
ADL2118140 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU BİLGİSİ I Türkçe 3 5
ADL2118160 MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ I Türkçe 4 6
ADL2118180 İCRA VE İFLAS HUKUKU BİLGİSİ I Türkçe 4 6
ADL2118210 KLAVYE KULLANIMI III Türkçe 4 5
ADL2111952 KRİMİNOLOJİ Türkçe 2 3
ADL2118240 TEBLİGAT HUKUKU Türkçe 2 3
ADL2132560 UYAP VE HUKUK YAZILIMLARI Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ADL2218150 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU BİLGİSİ II Türkçe 3 5
ADL2218170 MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ II Türkçe 4 6
ADL2218190 İCRA VE İFLAS HUKUKU BİLGİSİ II Türkçe 4 6
ADL2218220 KLAVYE KULLANIMI IV Türkçe 4 5
ADL2218250 CEZA HUKUKU BİLGİSİ II Türkçe 3 5
ADL2211953 TÜRK CEZA ADALET SİS. ALTER. UYUŞ. ÇÖZÜM YOL. Türkçe 2 3
ADL2218270 AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU Türkçe 2 3
ADL2251680 BİREYSEL İŞ HUKUKU Türkçe 2 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.

İstihdam Olanakları

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları , elde edecekleri ön lisans diploması ile Adalet Bakanlığı bünyesinde personel olarak tüm mahkemelerin, savcılıkların ve icra dairelerinin yazı işlerinde “müdür”, “müdür yardımcısı” ve “zabıt kâtibi”; Ceza ve Tevkifevleri’nde “ceza infaz kurumu kâtibi” gibi çeşitli unvanlarla görev alma imkânına kavuşabilirler. Kamu hizmeti dışında mezunlar özel sektörde noterler, ticaret sicil müdürlükleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi çeşitli kurumların hukuk alanındaki birimlerinde görev alabilecekleri gibi hukuk bürolarında nitelikli personel olarak da çalışma imkânına sahip olabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ 53323054334333003
AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU 33322222223322244
BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ 45444433353331131
CEZA HUKUKU BİLGİSİ I 21223241115312044
CEZA HUKUKU BİLGİSİ II 23130244131103055
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU BİLGİSİ I 31123013032021255
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU BİLGİSİ II 21005102030210055
GENEL MUHASEBE 12121112121112111
HUKUKA GİRİŞ 44334543332233333
İCRA VE İFLAS HUKUKU BİLGİSİ II 33323233223223244
İCRA VE İFLAS HUKUKU BİLGİSİ I 33333322223222243
İDARE HUKUKU BİLGİSİ 41343242033222043
İDARİ YARGILAMA HUKUKU BİLGİSİ 42332242234222042
KLAVYE KULLANIMI I 31123324433333533
KLAVYE KULLANIMI II 22222354315313533
KLAVYE KULLANIMI III 22222354525343533
KLAVYE KULLANIMI IV 22211253323322543
KRİMİNOLOJİ 43102002020233002
MEDENİ HUKUK BİLGİSİ 43443444443433334
MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ I 44333432443331343
MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ II 43333222223222133
TAPU SİCİLİ HUKUKU 33444433233234433
TEBLİGAT HUKUKU 44453242114004022
TİCARET HUKUKU BİLGİSİ I 44555242544452355
TİCARET HUKUKU BİLGİSİ II 44544424254443355
TÜRK CEZA ADALET SİS. ALTER. UYUŞ. ÇÖZÜM YOL. 45233343005033030
UYAP VE HUKUK YAZILIMLARI 21120030005220035
İlişkili ders sayısı / 27/318673697274628372556884616262509087
İlişki ağırlığı32222232223222233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu