Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programı Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT, Öğr.Gör. Hatice AKINCI YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anayasacılık hareketinin Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimini ve 1982 Anayasasının tüm temel kavram ve kurumlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders programı ve içeriği, notlama sistemi, öğrencilerin beklentileri ve önerileri Anayasa nedir? Erken dönem anayasacılık hareketi,Anayasacılık hareketinin temel kavramları I: İnsan Hakları, Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk,Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Eşitlik, hukukun üstünlüğü, Karşılaştırmalı anayasa hukuku: Farklı anayasal sistemlerin özellikleri,Hükümet sistemleri, Anayasa yargısı,Osmanlı'da Anayasal Gelişmeleri 1808-1909, Cumhuriyet Dönemi Anayasacılık hareketi: 1921 ve 1924 anayasaları,1960 Sonrasında anayasalar, 1982 Anayasasında temel ilkeler,1982 Anayasasının temel hak ve hürriyetler konusundaki temel yaklaşımı, 1982 Anayasasının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar.,Yasama organı, TBMM İçtüzüğü, çalışma usulleri ve milletvekillerinin yasal statüsü.,Yasama fonksiyonu ve yasama süreçleri, yasama organının yetkileri.,Yürütme organı, Bakanlar Kurulu.,Yürütme organının işlemleri, Olağanüstü yönetim usulleri.,Türkiye’de anayasal yargı, Türkiye’de anayasal yargı –Usul hukuku.,Türkiye’de anayasal yargı – İçtihat hukuku, Militan demokrasi ve yargısal aktivizm.,Anayasal değişiklikler, Türkiye’de anayasal sistemde reform ihtiyacı.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bir devlet yapısı içinde hukukun temel kaynağı olan anayasaların tarihi gelişimini ve farklı devlet geleneklerinin faklılıkları ile ortak yönlerinin anlatabilecektir. 1, 2, 3, A
Anayasacılık hareketinin küresel ve ulusal tarihi gelişimini anlatır. 1, 2, 3, A
Anayasacılık hareketinin temel ilkeleri ve tarih içinde bu ilkelerin nasıl uygulandığını anlatır. 1, 2, 3, A
Anayasa sistemleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri listeler. 1, 2, 3, A
Günümüz anayasa hukuku sistemlerinde yer verilen temel kavram ve kurumları açıklayabilecektir. 1, 2, 3, A
İnsan hakları, katılımcılık, çoğulculuk, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü kavramlarının anayasal anlamları hakkında gerek ulusal gerekse karşılaştırmalı hukuk bakış açılarıyla açıklar. 1, 2, 3, A
Anayasa hukukunun temel kavramlarını açıklar. 1, 2, 3, A
Hükümet sistemleri, federalizm, üniter devlet, merkezi idare ve yerel yönetimler düzenlemelerinin avantaj ve dezavantajlarını açıklar. 1, 2, 3, A
Anayasa yargısı sistemlerinin gelişimini ve anayasa yargısı sistemlerini ve yargı kararlarını özetleyebilecektir. 1, 2, 3, A
Yasaların anayasa uygunluğunun denetlenmesi konusunda geliştirilen farklı modelleri açıklar. 1, 2, 3, A
Anayasa yargısının temel sorunlarını tanır. 1, 2, 3, A
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen yargı kararlarını karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla tanır. 1, 2, 3, A
Türkiye’de anayasacılık hareketi içindeki gelişmeleri özetleyebilecektir. 1, 2, 3, A
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasalarında yer alan temel kurum ve kavramları anlatır. 1, 2, 3, A
Türkiye’deki anayasal sistemin sorunlarını ifade eder. 1, 2, 3, A
1982 Anayasasında yer alan tüm temel kurum ve kuralları açıklar. 1, 2, 3, A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, A: Yazılı sınav
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders programı ve içeriği, notlama sistemi, öğrencilerin beklentileri ve önerileri Anayasa nedir? Erken dönem anayasacılık hareketi
2 Anayasacılık hareketinin temel kavramları I: İnsan Hakları, Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk
3 Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Eşitlik, hukukun üstünlüğü, Karşılaştırmalı anayasa hukuku: Farklı anayasal sistemlerin özellikleri
4 Hükümet sistemleri, Anayasa yargısı
5 Osmanlı'da Anayasal Gelişmeleri 1808-1909, Cumhuriyet Dönemi Anayasacılık hareketi: 1921 ve 1924 anayasaları
6 1960 Sonrasında anayasalar, 1982 Anayasasında temel ilkeler
7 1982 Anayasasının temel hak ve hürriyetler konusundaki temel yaklaşımı, 1982 Anayasasının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar.
8 Yasama organı, TBMM İçtüzüğü, çalışma usulleri ve milletvekillerinin yasal statüsü.
9 Yasama fonksiyonu ve yasama süreçleri, yasama organının yetkileri.
10 Yürütme organı, Bakanlar Kurulu.
11 Yürütme organının işlemleri, Olağanüstü yönetim usulleri.
12 Türkiye’de anayasal yargı, Türkiye’de anayasal yargı –Usul hukuku.
13 Türkiye’de anayasal yargı – İçtihat hukuku, Militan demokrasi ve yargısal aktivizm.
14 Anayasal değişiklikler, Türkiye’de anayasal sistemde reform ihtiyacı.
Kaynak
Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 1999. Erdoğan, Mustafa: Anayasa Hukuku, Orion Yayınları, Ankara 2010.
Başgil, Ali Fuat: Esas Teşkilat Hukuku, Baha Matbaası, İstanbul 1960. Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2010. Özbudun, Ergun: Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2009. Tanör, Bülent/Yüzbaşıoğlu, Necmi: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000. Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2009. Yazıcı, Serap, Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu