Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ 111+16 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sevda GÜMÜŞ ŞANLI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sevda GÜMÜŞ ŞANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Sık görülen ve önemli morbidite ve mortalite nedeni olan santral ve periferik sinir sistem hastalıklarını bilen, birinci basamak sağlık hizmeti sırasında bu hastalıkların tanı ve tedavisi ile acil müdahaleyi gerçekleştirebilen, gerektiğinde üst basamak kuruma yönlendirebilen ve korunma yolları ve risk faktörleri ile ilgili danışmanlık verebilen bilgi, beceri, tutum ile donatılmış bilimsel düşünen hekimler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Nörolojik Muayene 1,2,Kranial Sinirler ve Tutumlar,Bilinç Bozuklukları ve Komalı Hastaya Yaklaşım,Serebral Sistem ve Ataksi,Spinal Kord ve Kas Hastalıkları,Başağrısı,Epilepsi, Patofizyoloji ve Göstergebilim 1-2,Bilinç ve koma bozuklukları,Ekstrapiramidal Sistemin Patofizyolojisi,multipl Skleroz,Serebrovasküler hastalıklar,Stroke,Pathophysiology of Extrapyramidal System ,multıple Sclerosis ,Enfeksiyon Hastalıkları-CNS enfeksiyonlarına giriş (akut ve kronik menenjit) 1-2,Pediatri-Otizm,Pediatri-Dikkat eksikliği bozukluğu,Pediatri-idrarını tutamama / Enkoprezis,Pediatri- Çocuklarda Normal Nörolojik Gelişim,Pediatri-Nörolojik Hastalıklarda Tarih, Belirtiler ve Bulguların Değerlendirilmesi,Pediatri - Kromozom Hastalıkları,Mikrobiyoloji-CNS bulaşıcı ajanlar 1-2,Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji,Radyoloji-CNS Acil Durumunda Radyoloji Tanısal Görüntüleme,Radyoloji- Merkezi Sinir Sistemi Radyolojisine Giriş,Nükleer Tıp-Nörolojide Radyoloji-SPECT ve PET / BT,Psikiyatri-Psikiyatrik Belirtiler 1-2,Psikiyatri-Deliryum ve Sinir Bozukluğu 1-2,Psikiyatri-Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları 1-2-3-4,Psikiyatri-Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar 1-2-3-4,Psikiyatri-Kaygı Bozuklukları 1-2-3-4,Psikiyatri-Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları 1-2,Psikiyatri-Acil Psikiyatrik Yaklaşım 1-2,Psikiyatri-OKB ve ilişki bozuklukları 1-2-3-4,Patoloji - CNS patolojisine giriş,CNS'nin Bulaşıcı Hastalıkları Patolojisi,CNS'nin Damar Hastalıkları Patolojisi,CNS'nin nörodejeneratif, toksik ve metabolik hastalıkları,CNS Tümörlerinin ve kalıtsal tümör sendromlarının patolojisi,CNS Tümörlerinin ve kalıtsal tümör sendromlarının patolojisi,Periferik Sinir ve Kas bozukluklarının Patolojisi,Bulaşıcı hastalıklar - CNS enfeksiyonlarına giriş (ensefalit ve CNS enfeksiyonlarına giriş (akut ve kronik menenjit beyin apsesi),Tıbbi Farmakoloji-Nörofarmakoloji İlkeleri,Tıbbi Farmakoloji - Hipnotikler ve Sakinleştiriciler,Tıbbi Farmakoloji - Dejeneratif Bozuklukların Farmakoterapisi,Tıbbi Farmakoloji - Epilepside Farmakoterapi,Tıbbi Farmakoloji - Depresif ve Anksiyetenin Farmakoterapisi,Tıbbi Farmakoloji - Psikoz ve Mani için Farmakoterapi,Tıbbi Farmakoloji -Opioidler ve Kötüye Kullanılan İlaçlar,Halk sağlığı - Toplum Ruh Sağlığı,Halk sağlığı-Nörolojik ve Psikiyatrik Sorunların Epidemiyolojisi,Halk sağlığı - Çevre Sağlığı,Halk sağlığı - Çevresel Epidemiyoloji,Bilimsel Araştırma-Niteliksel Çalışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Nörolojik muayenenin basamaklarını sıralar. Muayenede kullanılan cihazların işlevlerini tanımlar. Mental durum muayenesini uygular. Kranial sinirlerin muayenesini basamaklarıyla açıklar. Motor fonksiyon değerlendirmesi için gerekli nörolojik muayene yöntemlerini basamaklarıyla açıklar. Primer baş ağrısı sendromlarını sıralar. Migren tipi baş ağrısınının tanımını, acil müdahale prensiplerini ve korunma-izlem yöntemlerini açıklar. Baş ağrılı hastada anamnez bilgilerini sorgular. Baş ağrılı hastanın muayenesini değerlendirir. Nöroloji bilim dalında kullanılan semiyolojik terimelerin anlamlarını betimler. Mevcut klinik nörolojik durum ile nörolojik sendromu ilişkilendirir. Nörolojik semiyolojiyi anatomik lokalizasyon ve öntanı ile ilişkilendirir. Baş ağrısına neden olabilecek sekonder nedenleri hatırlar. Sekonder baş ağrısını , pirmer baş ağrısı sendromlarından ayırt eder. Sekonder baş ağrısı nedenleri içerisinde acil patolojileri tanır, yönlendirmesini yapabilir. Nörolojik muayenenin basamaklarını bilir, muayenede kullanılan cihazların işlevlerini bilir. Mental durum muayenesini uygulayabilir. Kranial sinirlerin muayenesini yapabilir. Kranial sinir anatomisini ve fonksiyonlarını anımsar. Fasial sinir paralizisini tanır. Optik sinir hasarında klinik bulguları sıralar. Tüm kranial sinirlerin patolojik bulgularını tanımlar. Nörolojik acil hastalıkları listeler. Akut iskemik inmeler ve intraserebral kanamalara acil yaklaşım ve tedavinin temel prensiplerini açıklar. Status epileptikus tanımı, patofizyolojisi, sınıflaması ve acil tedavi yaklaşımlarını özetler. Akut menenjit ve menengo-ensefalitlerde acil yaklaşım ve tedavi basamaklarını sıralar. Myopatilerin klinik bulgularını sayar. Myopati etyolojisini sıralar. Laboratuvar bulgularını değerlendirir. Kas hastalıklarına bağlı gelişebilecek solunum yetmezliği bulgularını değerlendirir. Perifeirk nöropati bulgularını sıralar. Polinöropatileri akut ve kronik süreçli olarak sınıflandırır. Akut polinöropatilerin muayene bulgularını ifade edebilir. Akut polinöropatilerin acil tedavisini planlar. Bilinç tanımını ve bilinçle ilgili anatomik merkezleri anımsar. Bilinç bozukluklarına ait semiyolojik tanımları açıklar. Bilinci bozuk hastayı değerlendirir. Bilinç bozukluğuna neden olabilecek hastalıkları listeler. Senkoplu hastayı ayırt eder. Senkoplu hastada acil tedaviyi planlar. Epilepsi hastalığı ve epileptik nöbet kavramlarını tanımlar. Epilepsi hastalığı ve epileptik nöbetin ayırıcı tanısını listeler. Epilepsi hastalığı ve epileptik nöbeti sınıflandırır. Epilepsi tedavisinin temellerini ve kullanılan anti-epileptik ilaçların özelliklerini anlatır. İlk nöbete yaklaşım prensiplerini açıklar. Anti-epileptik tedavinin sonlandırma kriterlerini sıralar. Uyku evrelerinin isimlerini sıralar. Uykuda gelişen solunum hastalıklarını tanımlar. Narkolepsinin çerçevesini çizer. Huzursuz Bacaklar Sendromu’nu tanı kriterlerini sayar. Kognitif bozukluk semiyolojisindeki terimleri betimler. Demans etyolojilerini sıralar. Demans tanı kriterlerini sıralar. Demanslı hastanın izlemindeki dikkat edilmesi gereken durumları açıklar. Hastalık seyrinde oluşabilecek durumların acil tedavi prensiplerini açıklar. Kognitif bozukluk için gerekli korunma tedbirlerini tartışır. Konuşma fizyolojisini anımsar. Dizartri- afazi terimlerini ayırt eder. Medulla spinalis anatomisini, inen ve çıkan yolların isimlerini anımsar. Nörolojik hastalıklarda klinik bulguları anatomik lokalizasyon ile ilişkilendirir. Acil özellikli medulla spinalis hastalıklarının klinik bulgularını değerlendirir. Acil özellikli medulla spinalis hastalıklarının ilk müdahalesinin nasıl yapılacağını açıklar. Hemorajik inmenin tiplerini listeler. Subarakanid kanamanın bulgularını sıralar. Subarakanid kanamanın hangi klinik durumlarda öngörülecebileceğini açıklar. Kafaiçi basınç artışı sendromunu tanır. Kafaiçi basınç artışı sendromunun acil tedavisini planlar. İnmeli hastayı klinik özellikleri ile ayırt eder. İnme acil tedavisini planlar. İnme risk faktörlerini sıralar. Hastaları inmeden korunma konusunda yönlendirir. İnmeli hastalarının Nöroloji Uzmanına yönlendirilmesini planlar. Nöroimmünolojik hastalıklarn patogenezini açıklar. Nöroimmünolojik hastalıkların adlarını sıralar. Multipl skleroz epidemyolojisi ve klinik bulgularını anlatır. Bazal gangliyonların anatomik özelliklerini ve fizolojisini anımsar. Hipokinetik hareket bozukluklarını tanımlar. Parkinson hastalığı kardinal bulgularını sıralar. Hiperkinetik hareket bozukluklarını ayırt eder. Nöromusküler bileşke hastalıklarının klinik bulgularını sıralar. Nöromusküler bileşkenin fizyolojisini ve anatomisini anımsar. Nöromusküler bileşke hastalıklarının etyolojisini sıralar. Hayatı tehtid eden nöromusküler bileşke hastalıklarına ait acil durumları öngörenir. Hayatı tehtid eden nöromusküler bileşke hastalarını Nöroloji Uzmanına yönlendirir. Üst motor nöron bulgularını tanımlar. Alt motor nöron bulgularını tanımlar. Ön boynuz hastalıklarını sıralar. Ön boynuz hastalıklarının klinik bulguları ile ilişkilendirir. Nöromusküler hastalık semiyolojisine ait terimleri tanımlar. Motor sistem muayenesinin basamaklarını sıralar ve uygular. Duruş ve yürüyüşe ait patolojik muayene bulgularını tanımlar. Vertigo nedenlerini sıralar. Periferik ve santral kaynaklı vertigo ayırımını yapar. Baş dönmesi yakınmasına yaklaşım prensiplerini sıralar. Baş dönmesinin basit tedavisini planlar. Hangi hastaları Nöroloji Uzmanına yönlendireceğini seçer. Serebellar sistem hastalıklarının patolojik muayene bulgularını sıralar. Serebellar sistem muayene basamaklarını tanımlar. Nörolojik tutulum yapabilecek sistemik hastalıkların isimlerini sıralar. Sistemik hastalıkların yapabileceği başlıca nörolojik tutulum bulgularını sayar. Hipoglisemi, metabolik bozukluk, vaskülitik sendrom ile ortaya çıkabilicek acil nörolojik tabloları ve acil tedavilerini çözümler. Ataksi bulgusunu tanımlar. Ataksi nedenlerini sıralar. BOS fizyolojisini hatırlar Kafa içi basınç artışına neden olan durumları sıralar Kafa içi basınç artışının bulgularını bilir Acil tedavi basamaklarını sıralar. Bazal gangliyonların anatomik özelliklerini ve fizolojisini anımsar. Hipokinetik hareket bozukluklarını tanımlar. Parkinson hastalığı kardinal bulgularını sıralar. Hiperkinetik hareket bozukluklarını ayırt eder. 1, 12, 18, 2, 21, 3, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nörolojik Muayene 1,2
2 Kranial Sinirler ve Tutumlar
3 Bilinç Bozuklukları ve Komalı Hastaya Yaklaşım
4 Serebral Sistem ve Ataksi
5 Spinal Kord ve Kas Hastalıkları
6 Başağrısı
7 Epilepsi, Patofizyoloji ve Göstergebilim 1-2
8 Bilinç ve koma bozuklukları
9 Ekstrapiramidal Sistemin Patofizyolojisi
10 multipl Skleroz
11 Serebrovasküler hastalıklar
12 Stroke
13 Pathophysiology of Extrapyramidal System
14 multıple Sclerosis
15 Enfeksiyon Hastalıkları-CNS enfeksiyonlarına giriş (akut ve kronik menenjit) 1-2
16 Pediatri-Otizm
17 Pediatri-Dikkat eksikliği bozukluğu
18 Pediatri-idrarını tutamama / Enkoprezis
19 Pediatri- Çocuklarda Normal Nörolojik Gelişim
20 Pediatri-Nörolojik Hastalıklarda Tarih, Belirtiler ve Bulguların Değerlendirilmesi
21 Pediatri - Kromozom Hastalıkları
22 Mikrobiyoloji-CNS bulaşıcı ajanlar 1-2
23 Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji
24 Radyoloji-CNS Acil Durumunda Radyoloji Tanısal Görüntüleme
25 Radyoloji- Merkezi Sinir Sistemi Radyolojisine Giriş
26 Nükleer Tıp-Nörolojide Radyoloji-SPECT ve PET / BT
27 Psikiyatri-Psikiyatrik Belirtiler 1-2
28 Psikiyatri-Deliryum ve Sinir Bozukluğu 1-2
29 Psikiyatri-Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları 1-2-3-4
30 Psikiyatri-Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar 1-2-3-4
31 Psikiyatri-Kaygı Bozuklukları 1-2-3-4
32 Psikiyatri-Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları 1-2
33 Psikiyatri-Acil Psikiyatrik Yaklaşım 1-2
34 Psikiyatri-OKB ve ilişki bozuklukları 1-2-3-4
35 Patoloji - CNS patolojisine giriş yok
36 CNS'nin Bulaşıcı Hastalıkları Patolojisi yok
37 CNS'nin Damar Hastalıkları Patolojisi yok
38 CNS'nin nörodejeneratif, toksik ve metabolik hastalıkları yok
39 CNS Tümörlerinin ve kalıtsal tümör sendromlarının patolojisi yok
40 CNS Tümörlerinin ve kalıtsal tümör sendromlarının patolojisi yok
41 Periferik Sinir ve Kas bozukluklarının Patolojisi yok
42 Bulaşıcı hastalıklar - CNS enfeksiyonlarına giriş (ensefalit ve CNS enfeksiyonlarına giriş (akut ve kronik menenjit beyin apsesi) yok
43 Tıbbi Farmakoloji-Nörofarmakoloji İlkeleri yok
44 Tıbbi Farmakoloji - Hipnotikler ve Sakinleştiriciler yok
45 Tıbbi Farmakoloji - Dejeneratif Bozuklukların Farmakoterapisi yok
46 Tıbbi Farmakoloji - Epilepside Farmakoterapi yok
47 Tıbbi Farmakoloji - Depresif ve Anksiyetenin Farmakoterapisi yok
48 Tıbbi Farmakoloji - Psikoz ve Mani için Farmakoterapi yok
49 Tıbbi Farmakoloji -Opioidler ve Kötüye Kullanılan İlaçlar yok
50 Halk sağlığı - Toplum Ruh Sağlığı yok
51 Halk sağlığı-Nörolojik ve Psikiyatrik Sorunların Epidemiyolojisi yok
52 Halk sağlığı - Çevre Sağlığı yok
53 Halk sağlığı - Çevresel Epidemiyoloji yok
54 Bilimsel Araştırma-Niteliksel Çalışmalar yok
Kaynaklar
Bradley’s Review manual for Neurology in Clinical Practice. http://www.itfnoroloji.org/ekitap.htm http://www.neuroexam.com/neuroexam/ https://meded.ucsd.edu/clinicalmed/neuro2.htm
Illustrated Neurology and Neurosurgery

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 95 1 95
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 6 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 40 1 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 40 2 80
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 5 2 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 225
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu