Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENDOKRİN VE BESLENME 94+16 - 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Filiz YARIMÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Filiz YARIMÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu kurulun amacı öğrencilerin endokrin sistemin normal yapısı, işlevleri, bu sistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tiroid hastalıkları patolojisi, , tiroid fonkiyon testleri, tiroidit, klinik, radyolojik özellikleri ayıcı tanı, tedavi, hipotiroidi, hipertiroidi ile seyreden hastalıklar, tiroid nodülleri, tiroid kanseri: klinik önemi ve özellikleri, iyot eksikliği, tiroid hastalalıklarında radyolojik inceleme ve önemi,Hipofiz hastalıklarının makroskopik ve mikroskopik patolojik özellikleri, Hipofiz fonksiyon testleri: normal hiperfonksiyon ve hipofonksiyon durumları, Prolaktin yükselmesi durumları, makroprolaktinemi, Stalk ve hook etkileri, akromegali klinik, lab özellikleri tanı ve tedavi prensipleri, Hipofiz yetmezliği, empty sella, klinik, lab özellikleri tanı ve tedavi prensipleri, hipofiz tümörleri: klinik, lab , radyolojik özellikleri tanı ve ayırıcı tanısı ve tedavisi, Cushing hastalığı klinik, lab özellikleri tanı ve tedavi prensipleri, Hipofiz ile hipotalamus ve hedef organ arasındaki fonksiyonel bağlantının hastalık durumlarındaki değişiminin kavranması, diabetes insipitus klinik, lab, özellikleri ve tedavisi, hipofizitis,Paratiroid bezi hastalıklarında makroskopik ve mikroskopik patolojik değişiklikler, Hiperparatiroidi, hiperkalsemi, D vitamini eksikliği durumlarının laboratuvar özellikleri ayırıcı tanısı, Primer hiperparatiroidi tanısı, radyolojik özellikleri tedavisi, D vitamini eksikliği tedavisi, Osteoporoz epidemiyolojik özellikleri, tanısı ve tedavi yöntemleri, MEN sendromları, hipokalsemi, hipoparatiroidi, son dönem böbrek yetmezliğinde paratiroid ve kemik metabolizması,Tip 1 diyabet tip 2 diyabet, gebelik diyabeti: Klinik epidemiyolojik özellikler, toplum için önemi tanısı, Glikozillenmiş hemoglobin ve OGTT nin tanıdaki yeri. Tip1 ve Tip 2 diyabetin makroskopik ve mikroskopik anatomik özellikleri, otoimmune gelişim, insülin direnci, polikistik over sendromu, metabolik sendrom. Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları, korunma ve tedavi. Tip 2 diyabette karviyovasküler komplikasyonalrın önlenmesine yönelik ilaç seçimi, KV risk azaltımı. İnsülinlerin farmakokinetik özellikleri ve buna göre insülin tedavisinin oluşturulması. Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar, etkileri ve yan etkileri. Tip 2 diyabet tedavi algoritmaları, diyabete eşlik eden durumların: Obesite, hiperlipidemi, dislipidemi tedavisi ve takibi, ,Böbrek üstü bezi hastalıklarında makroskopik ve mikroskobik anatomik patolojik değişiklikler. Hipotalamus, hipofiz, Adrenal hormonal düzenleme aksının gözden geçirilmesi. Adrenal yetmezlik: nedenleri,belirtileri, laboratuvar bulguları, teşhis süreci ve tedavisi. Kortikosteroidlerin mineralokortikoit ve Glükokortikoid etki güçleri. Kuşing sendromu:belirtileri, tarama testleri, hormon salgılanan yerin tanımlanmasına yönelik testler, tedavi. Sekonder hipertansiyon ve endokrin nedenler: Pirimer hiperHİPERALdosteronizim, feokromasitoma: belirtileri, teşhis kriterleri, teşhis yöntemler, tedavi yöntemleri. Hirutism, nedenleri ayırıcı teşhisi polikistik over sendromu, konjenital Adrenal hiperplazi,Hipofiz Hastalıklarının Patolojisi,Tiroid Hastalıkları Patolojisi-1-,Paratiroid Hastalıkları ve MEN Sendromlarının Patolojisi,Böbreküstü Bezi Hastalıkları Patolojisi (1),Böbreküstü Bezi Hastalıkları Patolojisi (2),Endokrin Pankreas Hastalıkları Patolojisi (1),Endokrin Pankreas Hastalıkları Patolojisi (2),LAB-Takım Tabanlı Öğrenme,Endokrin Hastalıklarda Öykü, Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri 1-,Endokrin Hastalıklarda Geçmiş, Fiziksel Muayene ve Tanı Yöntemleri 2-,Endokrinolojiye Giriş Ön Hipofiz ve Hipotalamus,Posterior Hipofiz ve Diyabet Insipidus,Konjenital Metabolizma Hastalıkları Öyküsü, Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri,Posterior Hipofiz ve Diyabet Insipidus,Konjenital Metabolik Hastalıklarda Öykü, Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri-,Normal Ergenlik,Tip 1 Diabetes Mellitus,Tıbbi Farmakoloji - Hipotiroid bozuklukların tedavisi için ilaçlar,Tıbbi Farmakoloji - Hipertiroidi bozukluklarının tedavisi için ilaçlar,Tıbbi Farmakoloji - Diabetes mellitus tedavisi için ilaçlar 1,Tıbbi Farmakoloji - Diabetes mellitus 2'nin tedavisi için ilaçlar,Tıbbi Farmakoloji - Diabetes mellitus 3 tedavisi için ilaçlar,Tıbbi Farmakoloji - Osteoporoz tedavisi için ilaçlar 1,Medical Pharmacology- Drugs for treatment of osteoporosis 2-,Tıbbi Farmakoloji - Hipofiz hastalıklarının tedavisi için ilaçlar,Tıbbi Farmakoloji- Adrenal steroidler,Tıbbi Farmakoloji - Sorular, cevaplar ve tartışma,Halk Sağlığı - Toplum Beslenmesi,Halk Sağlığı-Beslenme Epidemiyolojisi,Halk Sağlığı - Tip 2 Diyabetin Epidemiyolojisi,Halk Sağlığı - Okul Sağlığı,Bilimsel Araştırma-Kesitsel Çalışmalar,Mikrobiyoloji-Mikolojiye Giriş,Mikrobiyoloji - Yüzeysel mikozlar,Mikrobiyoloji -LAB (1-2-3) -Klinik olarak önemli mantarlar ve preparat muayenesi,Radyoloji-Nükleer Tıp-Endokrin Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları ve Tedavileri,Dahiliye - Hipotalamik - Hipofiz Hastalıkları (2),Dahiliye - Arka Hipofiz Hastalıkları,Adrenal Hastalıklar,Endokrin hipertansiyon,Lipid Bozuklukları,Kalsiyum metabolizması hastalıkları 1-2,Osteoporoz,Hirsutizm ve Polikistik Over Sendromu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Endokrin sistem infeksiyonlarının mikrobiyolojik özellikleri
1. Endokrin sistemin anatomik yapılarını tanımlayabilir. Özellikle hipotalamus hipofiz ve hedef organ akslarının anatomik bağlantılarını , hedef orgnlarların hormonal sekresyon düzenlenme mekanizmalarını, pozitif ve negatif feedback mekanizmalarını kavrar. Prolaktin yüksekliğinde ''stalk'' ve ''hook-çengel'' etkilerini kavrar. 1, 21 A
2. Endokrin sisteme ait hastalıkların etyopatogenezini, klinik, laboratuar belirtilerini, histopatolojik temel bulgularını sayabilir ve ayırıcı tanısını yapabilir.Spesifik olarak :Tiroid hastalıkları : hipotiroidi, hipertiroidi, tiroid nodülü ve kanserleri, tiroidit, iyot eksikliği durumları. Hipofiz hastalıkları: Akromegali, hipofiz yetmezliği Cushing sendromu, sekonder hipertiroidi. Hipofiz tümörlerine yaklaşım, akromegali, prolaktinoma, diyabet insipit. Hipofiz hastalıklarında görüntüleme yöntemleri. Paratiroid hastalıkları: Hiperkalsemi, hipokalsemi, primer hiperparatiroidi. MEN sendromları. Adrenal gland hastalıkları patolojileri: Adrenal yetersizlik primer ve sekonder ayırımı, Cushing: primer sekonder ve tersiyer ayırımı, adrenal insidentaloma, Endokrin pankreas patolojisi, diabetes mellitus: Tip 1 ve Tip 2 formlarında organ değişiklikleri ..Non diyabetik hipoglisemi, normal gelişmenin endokrin temelleri, gelişme bozuklukları: erken gelişme gecikmiş gecikme, endokrin hipertansiyon, feokromositoma, primer hiperaldosteronism
3. Endokrin sisteme yönelik kullanılan görüntüleme yöntemlerini tanımlayabilmeli.
4. Endokrin sisteme ait hastalıklarda kullanılan tedavi yöntemlerini sayabilmeli. Özellikle: İnsülinlerin farmakokinetik özellikleri, antidiyabetik ilaçların özellikleri tip 2 diyabette tedavi algoritmaları, akromegali tedavisinde kullanılan ilaçlar, kortikosteroidlerin farmakokinetik özellikleri, cortikosteroidlerin mineralokortikoid ve glikokortikoid potensleri, hipotiroidi ve hipertiroidi tedavisinde kullanılan ilaçlar, T3, T4, Cushing tedavisinde kullanılan ilaçlar, doğum kontrol haplarının yararlı ve yan etkileri, menopoz tedavisinde kullanılan ilaçlar, hipogonadism tedavisinde kullanılan ilaçlar
5. Endokrin sisteme ait hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etkilerini, etki mekanizmalarını, farmakokinetiğini, yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini sayabilmeli.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tiroid hastalıkları patolojisi, , tiroid fonkiyon testleri, tiroidit, klinik, radyolojik özellikleri ayıcı tanı, tedavi, hipotiroidi, hipertiroidi ile seyreden hastalıklar, tiroid nodülleri, tiroid kanseri: klinik önemi ve özellikleri, iyot eksikliği, tiroid hastalalıklarında radyolojik inceleme ve önemi yok
2 Hipofiz hastalıklarının makroskopik ve mikroskopik patolojik özellikleri, Hipofiz fonksiyon testleri: normal hiperfonksiyon ve hipofonksiyon durumları, Prolaktin yükselmesi durumları, makroprolaktinemi, Stalk ve hook etkileri, akromegali klinik, lab özellikleri tanı ve tedavi prensipleri, Hipofiz yetmezliği, empty sella, klinik, lab özellikleri tanı ve tedavi prensipleri, hipofiz tümörleri: klinik, lab , radyolojik özellikleri tanı ve ayırıcı tanısı ve tedavisi, Cushing hastalığı klinik, lab özellikleri tanı ve tedavi prensipleri, Hipofiz ile hipotalamus ve hedef organ arasındaki fonksiyonel bağlantının hastalık durumlarındaki değişiminin kavranması, diabetes insipitus klinik, lab, özellikleri ve tedavisi, hipofizitis yok
3 Paratiroid bezi hastalıklarında makroskopik ve mikroskopik patolojik değişiklikler, Hiperparatiroidi, hiperkalsemi, D vitamini eksikliği durumlarının laboratuvar özellikleri ayırıcı tanısı, Primer hiperparatiroidi tanısı, radyolojik özellikleri tedavisi, D vitamini eksikliği tedavisi, Osteoporoz epidemiyolojik özellikleri, tanısı ve tedavi yöntemleri, MEN sendromları, hipokalsemi, hipoparatiroidi, son dönem böbrek yetmezliğinde paratiroid ve kemik metabolizması yok
4 Tip 1 diyabet tip 2 diyabet, gebelik diyabeti: Klinik epidemiyolojik özellikler, toplum için önemi tanısı, Glikozillenmiş hemoglobin ve OGTT nin tanıdaki yeri. Tip1 ve Tip 2 diyabetin makroskopik ve mikroskopik anatomik özellikleri, otoimmune gelişim, insülin direnci, polikistik over sendromu, metabolik sendrom. Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları, korunma ve tedavi. Tip 2 diyabette karviyovasküler komplikasyonalrın önlenmesine yönelik ilaç seçimi, KV risk azaltımı. İnsülinlerin farmakokinetik özellikleri ve buna göre insülin tedavisinin oluşturulması. Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar, etkileri ve yan etkileri. Tip 2 diyabet tedavi algoritmaları, diyabete eşlik eden durumların: Obesite, hiperlipidemi, dislipidemi tedavisi ve takibi, YOK
5 Böbrek üstü bezi hastalıklarında makroskopik ve mikroskobik anatomik patolojik değişiklikler. Hipotalamus, hipofiz, Adrenal hormonal düzenleme aksının gözden geçirilmesi. Adrenal yetmezlik: nedenleri,belirtileri, laboratuvar bulguları, teşhis süreci ve tedavisi. Kortikosteroidlerin mineralokortikoit ve Glükokortikoid etki güçleri. Kuşing sendromu:belirtileri, tarama testleri, hormon salgılanan yerin tanımlanmasına yönelik testler, tedavi. Sekonder hipertansiyon ve endokrin nedenler: Pirimer hiperHİPERALdosteronizim, feokromasitoma: belirtileri, teşhis kriterleri, teşhis yöntemler, tedavi yöntemleri. Hirutism, nedenleri ayırıcı teşhisi polikistik over sendromu, konjenital Adrenal hiperplazi yok
7 Hipofiz Hastalıklarının Patolojisi yok
8 Tiroid Hastalıkları Patolojisi-1- yok
9 Paratiroid Hastalıkları ve MEN Sendromlarının Patolojisi yok
10 Böbreküstü Bezi Hastalıkları Patolojisi (1) yok
11 Böbreküstü Bezi Hastalıkları Patolojisi (2) yok
12 Endokrin Pankreas Hastalıkları Patolojisi (1) yok
13 Endokrin Pankreas Hastalıkları Patolojisi (2) yok
14 LAB-Takım Tabanlı Öğrenme
15 Endokrin Hastalıklarda Öykü, Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri 1- yok
16 Endokrin Hastalıklarda Geçmiş, Fiziksel Muayene ve Tanı Yöntemleri 2- yok
17 Endokrinolojiye Giriş Ön Hipofiz ve Hipotalamus yok
18 Posterior Hipofiz ve Diyabet Insipidus yok
18 Konjenital Metabolizma Hastalıkları Öyküsü, Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri yok
19 Posterior Hipofiz ve Diyabet Insipidus yok
20 Konjenital Metabolik Hastalıklarda Öykü, Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri- yok
21 Normal Ergenlik yok
22 Tip 1 Diabetes Mellitus yok
23 Tıbbi Farmakoloji - Hipotiroid bozuklukların tedavisi için ilaçlar yok
24 Tıbbi Farmakoloji - Hipertiroidi bozukluklarının tedavisi için ilaçlar yok
25 Tıbbi Farmakoloji - Diabetes mellitus tedavisi için ilaçlar 1 yok
26 Tıbbi Farmakoloji - Diabetes mellitus 2'nin tedavisi için ilaçlar yok
27 Tıbbi Farmakoloji - Diabetes mellitus 3 tedavisi için ilaçlar yok
28 Tıbbi Farmakoloji - Osteoporoz tedavisi için ilaçlar 1 yok
29 Medical Pharmacology- Drugs for treatment of osteoporosis 2- yok
30 Tıbbi Farmakoloji - Hipofiz hastalıklarının tedavisi için ilaçlar yok
31 Tıbbi Farmakoloji- Adrenal steroidler yok
32 Tıbbi Farmakoloji - Sorular, cevaplar ve tartışma yok
33 Halk Sağlığı - Toplum Beslenmesi yok
34 Halk Sağlığı-Beslenme Epidemiyolojisi yok
35 Halk Sağlığı - Tip 2 Diyabetin Epidemiyolojisi yok
36 Halk Sağlığı - Okul Sağlığı yok
37 Bilimsel Araştırma-Kesitsel Çalışmalar yok
38 Mikrobiyoloji-Mikolojiye Giriş yok
39 Mikrobiyoloji - Yüzeysel mikozlar yok
40 Mikrobiyoloji -LAB (1-2-3) -Klinik olarak önemli mantarlar ve preparat muayenesi
41 Radyoloji-Nükleer Tıp-Endokrin Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları ve Tedavileri yok
42 Dahiliye - Hipotalamik - Hipofiz Hastalıkları (2) yok
43 Dahiliye - Arka Hipofiz Hastalıkları yok
44 Adrenal Hastalıklar yok
45 Endokrin hipertansiyon yok
46 Lipid Bozuklukları yok
47 Kalsiyum metabolizması hastalıkları 1-2 yok
48 Osteoporoz yok
49 Hirsutizm ve Polikistik Over Sendromu yok
Kaynaklar
Patoloji: Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Richard Mitchell: Robbins Basic Pathology. 10 th ed. Saunders/Elsevier Edward C. Klatt: Robbins and Cotran Atlas of Pathology. 2nd ed. Saunders. çeşitli web siteleri ( Pathology outlines vb) öğretim üyesi notları Farmakoloji: 1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara. Mikrobiyoloji: Microbiology: An Introduction (11th Edition), Gerard J. Tortora İç hastalıkları: Harrison Internal Medicine-İç hastalıkları Ders kitabı Uptodate veritabanı Greenspan : temel ve klinik endokrinoloji Ders sunumları PPT Cerrahi: schwartz principles of general surgery 10th edition Çocuk hastalıklar: Ders sunumları PPT rADYOLOJİ: dERS SUNUMLARI-ppt
yok

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 65 1 65
Rehberli Problem Çözme 10 1 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 12 2 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 40 3 120
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 219
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu