Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 24+12 - 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersi Verenler Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM, Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN, Dr.Öğr.Üye. Suhaıla AL-SHEBOUL, Dr.Öğr.Üye. Fay Celeste MAGNUSSON
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, genel olarak mikrobiyal ekolojiyi, mikrobiyal hücre ve virüslerin yapılarını, büyümesi, çoğalması ve kontrolünü anlamak için kavramsal bir temel sağlar. Bakteriler, mantarlar, virüsler ve protozoaları ele alacak ve antibiyotik direnci ve halk sağlığı tehditleri gibi güncel konuları tartışacağız.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, tarihsel perspektif ve insan mikrobiyomu,Mikroorganizmaların taksonomik sınıflandırması, Bakteriyel morfoloji ve hücre dizilimi,Bakteri hücre çeşitleri ve yapıları ,Bakterilerin büyümesi ve çoğalma kinetikleri ,Mikrobiyal çoğalmanın kontrolü, sanitasyon ve sterilizasyon,Bakteri genetiği, antibiyotik direncinin evrimi, mekanizmaları ve yayılması,Ökaryotik mikroplar (Mantarlar),Ökaryotik mikroplar (Parazitler),Virüslerin yapıları ve taksonomisi ve viral hastalıklar,Lab pratik Konuları: 1. Mikroskopi, boyama; Gram pozitif, Gram negatif ve aside dirençli bakterilerin mikroskobik incelemesi 2. Mikroorganizmaların kültürlenmesi, streak plate yöntemi, smear boyama için hazırlama, Gram boyama, mikroskobik inceleme 3. Teşhis (biyokimyasal, immünolojik, moleküler yöntemler), antimikrobiyal duyarlılık testi; Kültür plakalarının yorumlanması, ökaryotik mikrop morfolojisi ve boyama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mikrobiyal dünya ve mikropların insan biyolojisini nasıl etkileyebileceği ve bulaşıcı hastalıklara neden olabileceği hakkında bilgi edinir. 1, 13, 18, 2, 21 A, B
2. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve protozoa arasındaki biyolojik farklılıkları açıklar; Bu organizmaların biyolojisinin insan hastalığına nasıl yol açtığını anlar. 1, 10, 13, 18, 2 A, E
3. Mikrobiyal taksonomi, yapı ve metabolizmasını tanımlar 2 A, E
4. Antibiyotiklere direnç mekanizlamarını, dirence yol açan mikrobiyal genlerin ve genomların evrimini açıklar 18, 2 A, E
5. Mikroskop altında mikroorganizmaları saptamak, tanımlamak ve görselleştirmek için kullanılan pratik yöntemleri öğrenir. 1, 2, 3, 6, 8 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tarihsel perspektif ve insan mikrobiyomu
2 Mikroorganizmaların taksonomik sınıflandırması, Bakteriyel morfoloji ve hücre dizilimi
3 Bakteri hücre çeşitleri ve yapıları
4 Bakterilerin büyümesi ve çoğalma kinetikleri
5 Mikrobiyal çoğalmanın kontrolü, sanitasyon ve sterilizasyon
6 Bakteri genetiği, antibiyotik direncinin evrimi, mekanizmaları ve yayılması
7 Ökaryotik mikroplar (Mantarlar)
8 Ökaryotik mikroplar (Parazitler)
9 Virüslerin yapıları ve taksonomisi ve viral hastalıklar
10 Lab pratik Konuları: 1. Mikroskopi, boyama; Gram pozitif, Gram negatif ve aside dirençli bakterilerin mikroskobik incelemesi 2. Mikroorganizmaların kültürlenmesi, streak plate yöntemi, smear boyama için hazırlama, Gram boyama, mikroskobik inceleme 3. Teşhis (biyokimyasal, immünolojik, moleküler yöntemler), antimikrobiyal duyarlılık testi; Kültür plakalarının yorumlanması, ökaryotik mikrop morfolojisi ve boyama
Kaynaklar
Microbiology: An Introduction (13th Edition), Gerard J. Tortora Alternatifler: Brock Biology of Microorganisms (14th Ed.), M. Madigan et al.; Basic Medical Microbiology (P. Murray, 1st Edition, 2017).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu