Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIP VE İNSAN BİLİMLERİ 10+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hülya AKAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Hülya AKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hekimlik mesleğinin değerlerini tanımak amacıyla sosyal ve insan bilimleri ile ilişkisini anlamak, sağlık ve hastalığın sosyokültürel bileşenlerini tanımak.
Dersin İçeriği Bu ders; Tıpta İnsan bilimlerine giriş,Sağlık, hastalık, rahatsızlık,Biyopsikososyokültürel yaklaşım,Sağlık ve hastalıkların psikososyal belirleyicileri I,Sağlığın ve hastalıkların psikososyal belirleyicileri II,Medikalizasyon ve stigmatizasyon,Tıbbi çoğulculuk,Yaşlanan toplum,Stres, kültür ve sağlık,Küreselleşme ve sağlık hizmetleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tıp ve beşeri bilimler arasındaki ilişkiyi tanımlayın. 1, 2, 3 A
Sağlığın tanımını yapın ve hastalık ve rahatsızlık arasındaki farkları açıklayın. 1, 2, 3 A
Sağlık hizmetleri sektörlerini sınıflandırın. 1, 2, 3 A
Sağlığın ve hastalığın temel psikososyal belirleyicilerini listeleyin. 1, 2, 3 A
Tıbbın meslek olarak gelişimini açıklar. 1, 2, 3 A
Hekim-hasta ilişkisi için iletişim becerilerinin önemini tartışın. 1, 2, 3 A
Küreselleşmenin sağlık hizmetleri üzerindeki etkisini açıklayın. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tıpta İnsan bilimlerine giriş
2 Sağlık, hastalık, rahatsızlık
3 Biyopsikososyokültürel yaklaşım
4 Sağlık ve hastalıkların psikososyal belirleyicileri I
5 Sağlığın ve hastalıkların psikososyal belirleyicileri II
6 Medikalizasyon ve stigmatizasyon
7 Tıbbi çoğulculuk
8 Yaşlanan toplum
9 Stres, kültür ve sağlık
10 Küreselleşme ve sağlık hizmetleri
Kaynaklar
1.Alan Bleakley.Medical Humanities and Medical Education:How the medical humanities can shape better doctors? Routledge, New York,2015. 2.Stephen Buetow.Person-cendered Health Care: Balancing the welfare of Clinicians and Patients.Routledge.New York,2016. 3.Merrill Singer and Pamela I.Erickson (eds).A companion to Medical Antropology.Wiley-Blackwell, 2011. 4.Michael Winkelman.Culture and Health: Applying Medical Anthropology.Jossey-Bass,2009. 5.Cecil G Helman.Culture,Health and Ilness(Fifth edition).Hodder Arnold,2007. 6.Sarah Cant and Ursula Sharma.A new medical pluralism? Alternative medicine, doctors, patients and the state.Roudledge,1996. 7. Cynthia D. Belar and William W. Deardorff (eds.). Clinical health psychology in medical settings: a practitioner's guidebook (2nd ed.). American Psychological Association, Washington, 2009. 8. Quynh Lj (editor). Health and well-being : a social and cultural perspective. Nova Science Publishers, 2011. 9. Sandro Galea. Macrosocial Determinants of Population Health. Springer, 2007. 10. Osman Hayran. Sağlık Yönetimi Yazıları. 2. Baskı, SAGEYA Yayınları, 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu