Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOLUNUM DOLAŞIM BLOĞU 95+90 - 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet BAYRAM
Dersi Verenler Prof.Dr. Erdoğan KUNTER, Prof.Dr. Mustafa Kürşat ÖZVARAN, Prof.Dr. Dursun DUMAN, Prof.Dr. İrfan BARUTÇU, Prof.Dr. Cengiz EROL, Prof.Dr. Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU, Doç.Dr. Ekrem GÜLER, Dr.Öğr.Üye. Fatih Erkam OLGUN, Doç.Dr. Ibrahim Oğuz KARACA, Doç.Dr. Gültekin Günhan DEMİR, Prof.Dr. Fethi KILIÇASLAN, Doç.Dr. Beytullah ÇAKAL, Doç.Dr. Hacı Murat GÜNEŞ, Prof.Dr. Zekeriya NURKALEM, Dr.Öğr.Üye. Mustafa DÜGER, Prof.Dr. Aydın YILDIRIM, Doç.Dr. Özgür Ulaş ÖZCAN, Dr.Öğr.Üye. Abdullah KANSU, Prof.Dr. Mehmet BAYRAM, Prof.Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU, Dr.Öğr.Üye. Arzu YILDIRIM, Dr.Öğr.Üye. Melahat BEKİR KÜLAH, Dr.Öğr.Üye. Yeliz GÜLER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Göğüs hastalıkları ile ilgili belirtilen hastalıkların tanımını yapabilmek,etiyoloji ve risk faktörlerini anlamak,hastalığı tanımak için ne tür tetkikler yapıldığını öğrenmek ,ayırıcı tanı ve tedavisini yapabilmektir..Ayrıca hastalıkla ilgili ortaya çıkan acil durumları yönetmektir. Kardiyoloji Yaşlanan nüfus ve artan tedavi imkanlarıyla birlikte büyüyen kardiyovasküler sistem hastaları popülasyonunun sık gözlenen problemleri ile ilgili farkındalığı arttırmak ve atlandığı takdirde ölümle sonuçlanacak hastalıkların kavranmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-PULMONER EMBOLİZM(2 saat),Stajın Tanıtılması, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi’ne Giriş,Fizik Muayene,Arter Kan Gazı alımı ve yorumu,Solunum Fonksiyon Testi, endikasyonu, yapımı ve yorumu,Toraks Görüntüleme Yöntemleri, Akciğer grafisisi ve Toraks BT okuma,KOAH Tanı ve Tedavisi,Astım Tanı ve Tedavisi,Bronşektazi Tanı ve Tedavisi,Pnömoni, Tanı, Sınıflandırma ve Tedavi,Pulmoner Emboli, Tanı ve Tedavisi,Solunum Yetmezlikleri,Akciğer Kanseri sınıflandırması, tanı yöntemleri ,Tüberküloz tanı ve tedavisi,Allerjik Hastalıklar,Anaflaksi,İntestisyel Akciğer Hastalıkları,Mesleki Hastalıklar,Uyku Hastalıkları ve Non-İnvazif tedavi yöntemleri,Bronkoskopi ve invaziv tanı ve tedavi yöntemleri,Pnömotoraks tanısı, semptomları ve tedavisi,Toraks Cerrahisi,Plevral efüzyon, transüda-eksüda ayırımı, Torasentez ve Plöredezis endikasyonları ve yöntemleri ,Göğüs duvarı anomalileri, diafragma ve mediasten hastalıklarının semptom ve fizik muayene bulguları,Toraks travmasına yaklaşımı ve acil cerrahi müdahale,Konjenital göğüs duvarı deformiteleri,Özofagusun ve diyaframın cerrahi gerektiren patolojileri ve tanı yöntemleri ,Kardiyoloji-Akut Koroner Sendromlar (STEMI ve NSTEMI) 2 saat,Vaskülitler ve solunum sistemi,Akciğer ödemi ve ARDS,Göğüs Acilleri,İntertisyel akciğer hastalıkları ve Sarkoidoz,Torasik outlet sendromu,semptomları ve tedavisi,Göğüs Duvarı Tümörleri,Maling Plevral Efüzyonlar,Asit-Baz Denge Bozuklukları,Mediasten Tümörleri ve Kistleri,Malign Pleural Mezotelyoma,Preoperatif Değerlendirme,Kardiyovasküler Sistem Bozukluklarında Öykü Alma ve Fizik Muayene,Temel EKG ve ritim bozuklukları 1-2,Miyokardit ve Kardiyomiyopatiler,Periferik Damar Hastalıkları 1-2,Kronik Kalp Yetmezliğinde Takip ve Tedavi Stratejileri,Akut Kalp Yetmezliği ve Kardiyojenik Şok,Kardiyoloji-vaka tartışması- Kalp yetmezliği (2 saat),Stabil İskemik Kalp Hastalığında Aterosklerotik Süreç ve Tanısal ve Terapötik Yaklaşım 1-2,Akut Romatizmal Ateş ve Enfektif Endokardit 1-2,Yapısal Kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavi Seçenekleri,Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli,taşiaritmiler,bradiaritmiler,Göğüs Röntgeninde Kalp ve Büyük Damarların Değerlendirilmesi ve Temel Ekokardiyografik Değerlendirme,Senkop ve Ani Kalp Ölümü,Aort Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi,Kardiyoloji-vaka tarışması-Akut koroner sendrom (2 saat),Kardiyoloji-vaka tartışması-Valvüler kalp hastalıkları (2 saat),Atriyal Fibrilasyona Tanısal ve Terapötik Yaklaşım,vaka tartışması-Akut pulmoner ödem (2 hours),Perikardiyal Hastalıklar,Hipertansiyon,Kapak Kalp Hastalıkları 1-2,vaka tartışması-Kalp ritmi bozuklukları (2 saat),Akut Kalp Yetmezliğine Genel Yaklaşım ve Dispne Tedavisi,Akut Kalp Yetmezliğine Genel Yaklaşım ve Dispne Tedavisi,EKG Şablonları ile Aritmiye Genel Yaklaşım,Pulmoner Hipertansiyon,Göğüs Hatalıkları vaka tartışması-Pnömoni (2 saat),Göğüs Hatalıkları vaka tartışması-Astım (2 saat),Göğüs Hatalıkları vaka tartışması-Tüberkülöz (2 saat),Göğüs Hatalıkları vaka tartışması-Pulmoner Emboli (2 saat),Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-SOLUNUM YETERSİZLİĞİ(2 saat),Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-BRONŞEKTAZİ (2 saat),Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-SARCOİDOSİS (2 saat),Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-KRONİK OBTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI(2 saat),Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-ARDS (2 saat); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Amaç, göğüs hastalıkları ile ilgili belirtilen hastalıkların tanımını yapabilmek,etiyoloji ve risk faktörlerini anlamak,hastalığı tanımak için ne tür tetkikler yapıldığını öğrenmek ,ayırıcı tanı ve tedavisini yapabilmektir..Ayrıca hastalıkla ilgili ortaya çıkan acil durumları yönetmektir. 1, 2, 4 A, B
Özofagusun ve diyaframın cerrahi gerektiren patolojilerini ve tanı yöntemlerini sıralar.
Konjenital göğüs duvarı deformitelerini tespiteder, tedavi özelliklerini değerlendirir.
Toraks travmasına yaklaşımı ve acil cerrahi müdahale endikasyonunu açıklar.
Plevral efüzyonda tanı ilkelerini ve tedavisni özetler.
Pnömotoraksın tanısını, semptomlarını ve tedavisini yapar.
Mesleki maruziyet sonucu akciğerlerde meydana gelebilecek patolojik durumların semptom ve fizik muayene bulgularını açıklar.
Pulmoner hipertansiyon semptom ve fizik muayene bulgularını özetler.
Astım, ARDS ve KOAH tanısını koyar, akut atakla gelen hastaya ilk müdahaleyi yapar.
Bronşektazi semptomlarını sıralar, tedavisini yapar.
Pulmoner emboli risk faktörlerini, semptom ve bulgularını sayar, acil müdahalesini yapar.
Uyku ile ilişkili solunum bozukluklarının semptom ve fizik muayene bulgularını tanımlar.
Göğüs duvarı anomalileri, diafragma ve mediasten hastalıklarının semptom ve fizik muayene bulgularını tanımlar.
İnterstisyel akciğer hastalıklarının semptom ve muayene bulgularını açıklar.
Solunum yetmezliğindeki hastayı değerlendirir ve CPAP, BPAP endikasyonlarını özetler.
Arter kan gazı için örnek alır ve sonuçlarını yorumlar.
Akciğer tüberkülozunun semptomlarını, bulgularını ve tedavisini açıklar.
Plevral efüzyon nedenlerini sayar ve transuda/eksuda ayırımını yapar.
Akciğer malignitelerinin semptom ve bulgularını özetler.
Pnömonilerin sınıflandırılmasını yapar, tedavisini planlar.
Göğüs Hastalarının anamnezini alır, fizik muayenesini yapar, gerekli tetkikleri ister, semptom, görünteleme bulguları ve Solunum Fonksiyon Testi sonuçlarını yorumlar.
Kardiyoloji Bilgi - Koroner arterler, büyük damarlar, kalp kapakları ile ilgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar. Etkili iletişim yollarının kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Kardiyovasküler sistemle ilgili semptomların fizyopatolojisi, nedenleri ve diğer sistemlerle ilişkilerini açıklar. Koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, hipertansiyon, atriyal fibrilasyon hastalıkların sık rastlanan klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, hipertansiyon, atryal fibrilasyon, akut romatizmal ateş, venöz emboli ve tromboz ile ilgili genel epidemiyolojik özellikler ve koruyucu hekimlik uygulamarını açıklar. Kalp kapak hastalıkları, aritmiler, endokardit, miyokardit, kardiyomyopatiler, pulmoner embolizm, pulmoner hipertansiyon, perikardiyal efüzyon ve aort anevrizma ve disseksiyonu hastalıklarını anamnez, fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder ve gerektiğinde ileri tetkik ve tedavi için uzmanına yönlendirir. Kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı ve hipertansiyon tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. Kalp yetersizliği ve hipertansiyon hastalıklarının uygun tanısal testleri seçerek tanısını koyduktan sonra akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda tedavisini planlar; temel ilaçların özelliklerini ve ciddi yan etkilerini açıklar; birinci basamak düzeyinde izlemini yapar. Yaşamı tehdit eden akut koroner sendrom, akut kalp yetersizliği, hipertansif acil, pulmoner embolizm, ventriküler malin aritmiler, AV tam blok gibi bradiaritmiler, aort disseksiyonu gibi hastalıkların klinik özelliklerini açıklar; acil tedavisini planlar; ileri tetkik ve sevk kriterlerini sıralar. Perikardiyosentez işlem basamaklarını sayar. 1, 18, 2, 21, 22 A, B, F
Kardiyoloji Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Hipertansiyon, aort hastalıkları ve koroner arter hastalığının tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Aile hekimliği hizmeti sunarken katına dayalı tıp uygulamalarını ve kendi kendine öğrenme metodlarını etkin şekilde kullanır. Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip eder. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetir ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. 12, 18, 2 A, B
Kardiyoloji Beceri - Kardiyovasküler sistem muayenesini yapar. Kan basıncı ölçer. EKG çeker ve yorumlar Elektriksel ritm düzeltici tedavileri (kardiyoersiyon/defibrilasyon) uygular. 1, 12, 18, 2, 21, 3, 5 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-PULMONER EMBOLİZM(2 saat)
1 Stajın Tanıtılması, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi’ne Giriş yok
2 Fizik Muayene yok
3 Arter Kan Gazı alımı ve yorumu yok
4 Solunum Fonksiyon Testi, endikasyonu, yapımı ve yorumu yok
5 Toraks Görüntüleme Yöntemleri, Akciğer grafisisi ve Toraks BT okuma yok
6 KOAH Tanı ve Tedavisi yok
7 Astım Tanı ve Tedavisi yok
8 Bronşektazi Tanı ve Tedavisi yok
9 Pnömoni, Tanı, Sınıflandırma ve Tedavi yok
10 Pulmoner Emboli, Tanı ve Tedavisi yok
11 Solunum Yetmezlikleri yok
12 Akciğer Kanseri sınıflandırması, tanı yöntemleri yok
13 Tüberküloz tanı ve tedavisi yok
14 Allerjik Hastalıklar,Anaflaksi yok
15 İntestisyel Akciğer Hastalıkları yok
16 Mesleki Hastalıklar yok
17 Uyku Hastalıkları ve Non-İnvazif tedavi yöntemleri yok
18 Bronkoskopi ve invaziv tanı ve tedavi yöntemleri yok
19 Pnömotoraks tanısı, semptomları ve tedavisi yok
20 Toraks Cerrahisi yok
21 Plevral efüzyon, transüda-eksüda ayırımı, Torasentez ve Plöredezis endikasyonları ve yöntemleri yok
22 Göğüs duvarı anomalileri, diafragma ve mediasten hastalıklarının semptom ve fizik muayene bulguları yok
23 Toraks travmasına yaklaşımı ve acil cerrahi müdahale yok
24 Konjenital göğüs duvarı deformiteleri yok
25 Özofagusun ve diyaframın cerrahi gerektiren patolojileri ve tanı yöntemleri yok
26 Kardiyoloji-Akut Koroner Sendromlar (STEMI ve NSTEMI) 2 saat yok
27 Vaskülitler ve solunum sistemi yok
28 Akciğer ödemi ve ARDS yok
29 Göğüs Acilleri yok
30 İntertisyel akciğer hastalıkları ve Sarkoidoz yok
31 Torasik outlet sendromu,semptomları ve tedavisi yok
32 Göğüs Duvarı Tümörleri yok
33 Maling Plevral Efüzyonlar yok
34 Asit-Baz Denge Bozuklukları yok
35 Mediasten Tümörleri ve Kistleri yok
36 Malign Pleural Mezotelyoma yok
37 Preoperatif Değerlendirme yok
38 Kardiyovasküler Sistem Bozukluklarında Öykü Alma ve Fizik Muayene yok
39 Temel EKG ve ritim bozuklukları 1-2 yok
40 Miyokardit ve Kardiyomiyopatiler yok
41 Periferik Damar Hastalıkları 1-2 yok
42 Kronik Kalp Yetmezliğinde Takip ve Tedavi Stratejileri yok
43 Akut Kalp Yetmezliği ve Kardiyojenik Şok yok
44 Kardiyoloji-vaka tartışması- Kalp yetmezliği (2 saat)
45 Stabil İskemik Kalp Hastalığında Aterosklerotik Süreç ve Tanısal ve Terapötik Yaklaşım 1-2 yok
46 Akut Romatizmal Ateş ve Enfektif Endokardit 1-2 yok
47 Yapısal Kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavi Seçenekleri yok
48 Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli yok
49 taşiaritmiler yok
50 bradiaritmiler yok
51 Göğüs Röntgeninde Kalp ve Büyük Damarların Değerlendirilmesi ve Temel Ekokardiyografik Değerlendirme yok
52 Senkop ve Ani Kalp Ölümü yok
53 Aort Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi yok
54 Kardiyoloji-vaka tarışması-Akut koroner sendrom (2 saat)
55 Kardiyoloji-vaka tartışması-Valvüler kalp hastalıkları (2 saat)
56 Atriyal Fibrilasyona Tanısal ve Terapötik Yaklaşım yok
57 vaka tartışması-Akut pulmoner ödem (2 hours)
58 Perikardiyal Hastalıklar yok
59 Hipertansiyon yok
60 Kapak Kalp Hastalıkları 1-2 yok
61 vaka tartışması-Kalp ritmi bozuklukları (2 saat) yok
62 Akut Kalp Yetmezliğine Genel Yaklaşım ve Dispne Tedavisi yok
63 Akut Kalp Yetmezliğine Genel Yaklaşım ve Dispne Tedavisi yok
64 EKG Şablonları ile Aritmiye Genel Yaklaşım yok
65 Pulmoner Hipertansiyon yok
67 Göğüs Hatalıkları vaka tartışması-Pnömoni (2 saat)
68 Göğüs Hatalıkları vaka tartışması-Astım (2 saat)
69 Göğüs Hatalıkları vaka tartışması-Tüberkülöz (2 saat)
70 Göğüs Hatalıkları vaka tartışması-Pulmoner Emboli (2 saat)
71 Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-SOLUNUM YETERSİZLİĞİ(2 saat)
72 Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-BRONŞEKTAZİ (2 saat)
73 Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-SARCOİDOSİS (2 saat)
74 Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-KRONİK OBTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI(2 saat)
75 Göğüs hastalıkları-vaka tartışması-ARDS (2 saat)
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları Harrison's Cardiology textbook Topol Handbook of Cardiology
Solunum Sistemi ve Hastalıkları Temel Başvuru Kitabı 1-2, Dr. Tevfik ÖZLÜ, Dr. Muzaffer METİNTAŞ, Dr. Mehmet KARADAĞ, Dr. Akın KAYA, İstanbul Tıp Kitabevi-2010 Göğüs Cerrahisi 2 Cilt, Prof. Dr. İlker ÖRTEN, İstanbul Tıp Kitabevi-2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 95 2 190
Rehberli Problem Çözme 8 3 24
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 3 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 6 6 36
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 10 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 300
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu