Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIP TARİHİ VE ETİK 18+0 - 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulbari BENER
Dersi Verenler Prof.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hekim adayının mesleki kimliğinin oluşumuna katkıda bulunmak için tıbbın gelişim evrelerini ve özellikle İslam medeniyetinin tıbba katkılarını öğrenmesi suretiyle tıp tarihi bilincine sahip olmasına katkıda bulunurken meslek yaşamında karşılaşacağı etik ve hukuki sorunlarla analitik bakış açısıyla baş edebilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Tıp Tarihi,sosyal tıp ve hijyen,Tarihte tıp uygulamaları,Tıbbın felsefi temelleri,Tıbba çağdaş bakış ve amacı ,Tarihsel süreçte insan anatomisi ve çizimleri ,Tarihsel bakış açısı ile organların fonksiyonları,Bilimsel dönemlerden önce teşhiste hastalıkların teşhisi,Tedavide ampirik metotlar,Tarihte Salgın hastalıklarla mücadele ,Cerrahinin ve cerrahi aletlerin gelişimi,Tıbbi aletler ve ölçmenin tanıtımı,Kanıta dayalı tıbbın gelişimi,Tıp alanında enstitüleşme,Tıpta Mahremiyet,Hasta hakları,İslam tıp tarihi ve etiği,Alternatif ve Bitkisel tıbbın Tarihi,Tarihte etik değerler ve tıp pratiği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 12 A
Tıp tarihi bilincini yorumlayabilecektir. 1, 19, 3 A
Tıp tarihi konularını açıklar. 1, 12, 2 A
Tıp tarihi ile ilgili örnekleri sıralar. 1, 12, 17 A
Tıp tarihini, özellikle İslam Medeniyetinin tıbba katkılarını özetler. 1, 12, 19 A
Etiğin temel kavramlarını değerlendirebilecektir. 1, 19 A
Etiğin temel kavramlarını açıklar. 1, 15, 19 A
Etik sorunları tartışır. 1, 3 A
Etik sorunlara ilişkin örnekleri ifade eder. 1, 12, 17 A
Hukuki sorumlulukları değerlendirebilecektir. 1, 19 A
Hukuki sorumlulukları ve sonuçlarını açıklar. 1, 12, 3 A
Hukuki sorumluluklarla ilgili örnekleri sıralar. 1, 12, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tıp Tarihi,sosyal tıp ve hijyen
2 Tarihte tıp uygulamaları
3 Tıbbın felsefi temelleri
4 Tıbba çağdaş bakış ve amacı
5 Tarihsel süreçte insan anatomisi ve çizimleri
6 Tarihsel bakış açısı ile organların fonksiyonları
7 Bilimsel dönemlerden önce teşhiste hastalıkların teşhisi
8 Tedavide ampirik metotlar
9 Tarihte Salgın hastalıklarla mücadele
10 Cerrahinin ve cerrahi aletlerin gelişimi
11 Tıbbi aletler ve ölçmenin tanıtımı
12 Kanıta dayalı tıbbın gelişimi
13 Tıp alanında enstitüleşme
14 Tıpta Mahremiyet
15 Hasta hakları
16 İslam tıp tarihi ve etiği
17 Alternatif ve Bitkisel tıbbın Tarihi
18 Tarihte etik değerler ve tıp pratiği
Kaynaklar
Ders hocasının ders notları
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000) 3- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 6. Bynum WF. The History of Medicine: A Very Short Introduction Publisher: Oxford University Press ISBN:9780199215430, 2008 7. Roy P. The Cambridge History of Medicine. Cambridge University Press, Jun 5, 2006 , 408 pages

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu