Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİN. MİK. STAJI 62+40 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Seçmeli Antimikrobiyal Direnç Stajı
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mesut YILMAZ
Dersi Verenler Prof.Dr. Mesut YILMAZ, Prof.Dr. Bahadır CEYLAN, Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK, Dr.Öğr.Üye. Selda AYDIN, Dr.Öğr.Üye. Filiz YARIMÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu staj sürecinde kazanılacak yeterlilikler ile ülkemizde önemli bir sorun olan Enfeksiyon Hastalıkları kapsamında özellikle toplumda kazanılmış, sık görülen, ayaktan izlenebilecek enfeksiyonlarda tanı koymayı, tedavi düzenleyebilmeyi ve bu hastalıklardan korunmayı başarı ile uygulayabilen, birinci basamakta yönetilemeyecek enfeksiyonların ön tanısını koyup sevk işlemlerini gerçekleştirebilen ve erişkinin acil enfeksiyon süreçlerini birinci basamakta yönetebilen, hekimler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Mikrobiyoloji Güncelleme,Enfeksiyon Hastalıklarında akılcı Laboratuar kullanımı,Enfeksiyon Hastalıklarında Ayırıcı Tanı,Toplum kökenli akut ateşli hastaya yaklaşım,Toplum kökenli enfeksiyonlarda antimikrobiyal yönetişim,Toplum kökenli enfeksiyon hastalıklarında önleme ve kontrol,Günlük pratikte dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon,Enfeksiyon acilleri: tanı, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımları,Nedeni bilinmeyen ateş,HIV – AIDS,Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları,Sepsis ve septik şok,İshalli hastaya yaklaşım,Yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonları,Akciğer dışı tüberküloz,Kuduz: klinik, tanı ve korunma,Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar : tanı, tedavi, korunma , kontrol,Erişkinde bağışıklama: aşılama ve immunoprofilaksi,Üriner Sistem Enfeksiyonu,Seyahat sağlığı ve ilişkili enfeksiyonlar,Tetanoz: klinik, tanı, tedavi ve korunma,Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve diyabetik ayak,Selülit,Toplum kökenli enfeksiyonlarda kullanılan antimikrobik maddeler ,Kemik ve eklem enfeksiyonları,Zoonotik enfeksiyonları,Kenelerle bulaşan enfeksiyonlar: KKKA, Kene ensefalit, Lyme hastalığı,Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Grip, Mononükleoz Sendromu, Soğuk Algınlığı,Göç ve enfeksiyon hastalıkları,Önemli parazit enfeksiyonları,Akut viral hepatitler ,Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarda önleme ve kontrol,Karın içi enfeksiyonlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Beceri - Erişkinde kemoprofilaksi ve bağışıklama esaslarını kavrayıp, tasarlayıp, uygular ve takip eder. Toplum kökenli ve birinci basamakta sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önleme ve kontrolü için gerekenleri uygular.
Bilgi - Ülke ve bölge için önemli olan enfeksiyon hastalıklarını sayar. Ülke ve bölge için önemli olan toplum kökenli enfeksiyon hastalıklarını tanısını koyar, kanıta dayalı tıp çerçevesinde tedavisini uygular; acil süreçlerini takip eder, komplike olguları tanıyıp sevk eder. Toplum kökenli enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan tanı yöntemlerini akılcı şekilde ister ve yorumlar. Birinci basamakta takip edilemeyecek toplum kökenli enfeksiyon hastalıkları, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon, özel konak ve yabancı cisim enfeksiyonlarının ön tanısını koyar ve gereken sevk işlemlerini yapar. Bildirimi zorunlu hastalıkları birinci basamak düzeyinde bildirimini yapabilecek düzeyde tanıyıp, bildirir; birinci basamakta gerekli sağlık mevzuatını takip edip, uygular. Toplumda oluşan salgınları veya yeni ortaya çıkan hastalıkları fark ederi; konuyla ilgili gerekli ilişkileri tasarlayıp, kurar, ön incelemeleri yapar. Akılcı antimikrobiyal kullanımı ilkelerini uygular; direnç durumunu, antimikrobiklerin yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini sayar.
Tutum - Kanıta dayalı tıbbı uygular ve bilgilerini sürekli günceller. Hastayla, hasta yakınlarıyla, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etik ölçüler içinde iletişim kurar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikrobiyoloji Güncelleme
2 Enfeksiyon Hastalıklarında akılcı Laboratuar kullanımı
3 Enfeksiyon Hastalıklarında Ayırıcı Tanı
4 Toplum kökenli akut ateşli hastaya yaklaşım
5 Toplum kökenli enfeksiyonlarda antimikrobiyal yönetişim
6 Toplum kökenli enfeksiyon hastalıklarında önleme ve kontrol
7 Günlük pratikte dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon
8 Enfeksiyon acilleri: tanı, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımları
9 Nedeni bilinmeyen ateş
10 HIV – AIDS
11 Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları
12 Sepsis ve septik şok
13 İshalli hastaya yaklaşım
14 Yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonları
15 Akciğer dışı tüberküloz
16 Kuduz: klinik, tanı ve korunma
17 Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar : tanı, tedavi, korunma , kontrol
18 Erişkinde bağışıklama: aşılama ve immunoprofilaksi
19 Üriner Sistem Enfeksiyonu
20 Seyahat sağlığı ve ilişkili enfeksiyonlar
21 Tetanoz: klinik, tanı, tedavi ve korunma
22 Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve diyabetik ayak
23 Selülit
24 Toplum kökenli enfeksiyonlarda kullanılan antimikrobik maddeler
25 Kemik ve eklem enfeksiyonları
26 Zoonotik enfeksiyonları
27 Kenelerle bulaşan enfeksiyonlar: KKKA, Kene ensefalit, Lyme hastalığı
28 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Grip, Mononükleoz Sendromu, Soğuk Algınlığı
29 Göç ve enfeksiyon hastalıkları
30 Önemli parazit enfeksiyonları
31 Akut viral hepatitler
32 Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarda önleme ve kontrol
33 Karın içi enfeksiyonlar
Kaynaklar
1.Enfeksiyon Hastalıkları. Halil Kurt, Sibel Gündeş, Mehmet Faruk Geyik (Editörler); Nobel Tıp Kitabevleri. 2.İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay (Editörler); Nobel Tıp Kitabevleri. 3.Medikal Tedavi. İsfendiyar Candan (Editör); ANTIP AŞ Yayınları. 4.Klinik Bilimlere Giriş 4 - İnfeksiyon Hastalıkları. İsfendiyar Candan, Doğanay Alper, Şinasi Yavuzer (Editörler); ANTIP AŞ Yayınları 5.Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser (Editors); Elsevier Saunders. 6.Enfeksiyon Hastalıkları El Kitabı. Fehmi Tabak (Editör); İstanbul Medikal Yayıncılık. 7.Başlıca Bakteriyel, Paraziter ve Mikotik Enfeksiyon Hastalıkları. Demir Serter, Ekin Ertem, Deniz Gökengin (Editörler); Nobel Tıp Kitabevi. 8.Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi ve Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi. T.C Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 9.http://www.cdc.gov/DiseasesConditions. 10.http://www.who.int/topics/en. 11.http://www.saglik.gov.tr. 12.UpToDate (http://www.uptodate.com). 13.Diagnosaurus® DDx 14.Öğretim Üyelerinin Ders Notları. MEBİS 15.https://www.msdmanuals.com/professional#en 16.Mert A, Öztürk R, Balkan İİ. Vizit Notları, Vizit notları, Nobel Tıp Kitabevleri. 17.Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu