Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARDİYOLOJİ STAJI 37+62 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bilal BOZTOSUN
Dersi Verenler Prof.Dr. İrfan BARUTÇU, Prof.Dr. Dursun DUMAN, Doç.Dr. Ekrem GÜLER, Doç.Dr. İbrahim Oğuz KARACA, Dr.Öğr.Üye. Gültekin Günhan DEMİR, Prof.Dr. Fethi KILIÇASLAN, Dr.Öğr.Üye. Beytullah ÇAKAL, Doç.Dr. Hacı Murat GÜNEŞ, Prof.Dr. Bilal BOZTOSUN, Prof.Dr. Zekeriya NURKALEM, Prof.Dr. Aydın YILDIRIM, Doç.Dr. Özgür Ulaş ÖZCAN, Dr.Öğr.Üye. Fatih Erkam OLGUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yaşlanan nüfus ve artan tedavi imkanlarıyla birlikte büyüyen kardiyovasküler sistem hastaları popülasyonunun sık gözlenen problemleri ile ilgili farkındalığı arttırmak ve atlandığı takdirde ölümle sonuçlanacak hastalıkların kavranmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Kardiyovasküler sistem hastalıklarına giriş ve epidemiyolojik veriler,Kardiyovasküler sistem hastalıklarında anamnez ve fizik muayene,Kardiyak hastada anamnez alma ve fizik muayene (HBE) ,Ateroskleroz tanımı, süreci ve oluşumuna zemin hazırlayan risk faktörleri,Stabil iskemik kalp hastalığı tanı ve tedavi yaklaşımları,Periferik vasküler hastalıklar,Kateter laboratuarı ziyareti ve hasta hazırlığı,Akut koroner sendromlar (STEMI ve NSTEMI),Temel EKG bilgisi,Göğüs ağrısı ile gelen hastaya yaklaşım ve akut koroner sendromlarda EKG değerlendirmesi (OTD),Kardiyovasküler sistem hastalıklarında kanıta dayalı tıp ışığında çalışma dizayn etme ve veri değerlendirme,Göğüs Röntgeninin Yorumlanması ve Ekokardiyografik Değerlendirme,Akut kalp yetersizliği ve kardiyojenik şok,Kronik kalp yetersizliği takip ve tedavisi,Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolizm,Kardiyomiyopatiler ve miyokardit,Pulmoner hipertansiyon,Nefes darlığı ve diğer kalp yetersizliği semptomlarıyla gelen hastaya yaklaşım,Kapak hastalıkları,Akut romatizmal ateş ve infektif endokardit,Taşiaritmiler,Bradiaritmiler,Atriyal Fibrilasyon,EKG Örnekleriyle Aritmisi Olan Hastaya Yaklaşım ,Senkop ve ani kardiyak ölüm,Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Kullanılan Farmakolojik Ajanlar,Hipertansiyon,Kan Basıncı Ölçümü ve Hipertansif Hastada Tanılama Süreci ,Perikard Hastalıkları ve Kardiyak Tümörler,Yapısal Kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavi Seçenekleri,Aort Hastalıkları ve Tedavi Seçenekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Koroner arterler, büyük damarlar, kalp kapakları ile ilgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar. Etkili iletişim yollarının kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Kardiyovasküler sistemle ilgili semptomların fizyopatolojisi, nedenleri ve diğer sistemlerle ilişkilerini açıklar. Koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, hipertansiyon, atriyal fibrilasyon hastalıkların sık rastlanan klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, hipertansiyon, atryal fibrilasyon, akut romatizmal ateş, venöz emboli ve tromboz ile ilgili genel epidemiyolojik özellikler ve koruyucu hekimlik uygulamarını açıklar. Kalp kapak hastalıkları, aritmiler, endokardit, miyokardit, kardiyomyopatiler, pulmoner embolizm, pulmoner hipertansiyon, perikardiyal efüzyon ve aort anevrizma ve disseksiyonu hastalıklarını anamnez, fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder ve gerektiğinde ileri tetkik ve tedavi için uzmanına yönlendirir. Kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı ve hipertansiyon tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. Kalp yetersizliği ve hipertansiyon hastalıklarının uygun tanısal testleri seçerek tanısını koyduktan sonra akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda tedavisini planlar; temel ilaçların özelliklerini ve ciddi yan etkilerini açıklar; birinci basamak düzeyinde izlemini yapar. Yaşamı tehdit eden akut koroner sendrom, akut kalp yetersizliği, hipertansif acil, pulmoner embolizm, ventriküler malin aritmiler, AV tam blok gibi bradiaritmiler, aort disseksiyonu gibi hastalıkların klinik özelliklerini açıklar; acil tedavisini planlar; ileri tetkik ve sevk kriterlerini sıralar. Perikardiyosentez işlem basamaklarını sayar. 1, 2, 3 A, B, F
Beceri - Kardiyovasküler sistem muayenesini yapar. Kan basıncı ölçer. EKG çeker ve yorumlar Elektriksel ritm düzeltici tedavileri (kardiyoersiyon/defibrilasyon) uygular. 1, 2, 3 A, B
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Hipertansiyon, aort hastalıkları ve koroner arter hastalığının tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Aile hekimliği hizmeti sunarken katına dayalı tıp uygulamalarını ve kendi kendine öğrenme metodlarını etkin şekilde kullanır. Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip eder. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetir ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. 1, 2, 3 A, B, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kardiyovasküler sistem hastalıklarına giriş ve epidemiyolojik veriler
2 Kardiyovasküler sistem hastalıklarında anamnez ve fizik muayene
3 Kardiyak hastada anamnez alma ve fizik muayene (HBE)
4 Ateroskleroz tanımı, süreci ve oluşumuna zemin hazırlayan risk faktörleri
5 Stabil iskemik kalp hastalığı tanı ve tedavi yaklaşımları
6 Periferik vasküler hastalıklar
7 Kateter laboratuarı ziyareti ve hasta hazırlığı
8 Akut koroner sendromlar (STEMI ve NSTEMI)
9 Temel EKG bilgisi
10 Göğüs ağrısı ile gelen hastaya yaklaşım ve akut koroner sendromlarda EKG değerlendirmesi (OTD)
11 Kardiyovasküler sistem hastalıklarında kanıta dayalı tıp ışığında çalışma dizayn etme ve veri değerlendirme
12 Göğüs Röntgeninin Yorumlanması ve Ekokardiyografik Değerlendirme
13 Akut kalp yetersizliği ve kardiyojenik şok
14 Kronik kalp yetersizliği takip ve tedavisi
15 Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolizm
16 Kardiyomiyopatiler ve miyokardit
17 Pulmoner hipertansiyon
18 Nefes darlığı ve diğer kalp yetersizliği semptomlarıyla gelen hastaya yaklaşım
19 Kapak hastalıkları
20 Akut romatizmal ateş ve infektif endokardit
21 Taşiaritmiler
22 Bradiaritmiler
23 Atriyal Fibrilasyon
24 EKG Örnekleriyle Aritmisi Olan Hastaya Yaklaşım
25 Senkop ve ani kardiyak ölüm
26 Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Kullanılan Farmakolojik Ajanlar
27 Hipertansiyon
28 Kan Basıncı Ölçümü ve Hipertansif Hastada Tanılama Süreci
29 Perikard Hastalıkları ve Kardiyak Tümörler
30 Yapısal Kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavi Seçenekleri
31 Aort Hastalıkları ve Tedavi Seçenekleri
Kaynaklar
Harrison's Cardiology textbook Topol Handbook of Cardiology

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 30 2 60
Rehberli Problem Çözme 40 1 40
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 8 1 8
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 5 8 40
Performans Görevi, Bakım Planı 7 1 7
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu