Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALK SAĞLIĞI 7+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık ve hastalığın sosyal, çevresel, ekonomik, kültürel değişkenlerle ilişkisini açıklamak; toplum sağlığını değerlendirmek amacıyla kullanılan epidemiyolojik ve demografik yöntemler konusunda bilgi vermek; koruyucu hekimlik ve geliştirici sağlık hizmet ilkelerini öğretmek; sağlık yönetiminin anlamını ve yöntemlerini açıklamak; ana-çocuk sağlığı, toplum beslenmesi, risk altındaki grupların sağlığı konularında bilgi aktarmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık-Hastalık Kavramları ve Sağlığın Belirleyicileri,Halk Sağlığı Kavramı ve Yaklaşımları,Temel Sağlık Hizmetleri,Türkiye ve Dünyada Sağlık Politikaları 1,2,Sağlık Ekonomisi,Epidemiyolojiye Giriş ve Kullanım Alanları,Sağlık Göstergeleri,Epidemiyolojik Araştırmalar 1, 2, 3, 4,Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı,Güvenli Annelik,Bir Sağlık Sorunu Olarak Şiddet,Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi 1, 2,Yaşam Kalitesi ve Sağlığın Geliştirilmesi,Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü,Bulaşıcı Hastalıklar/Salgınlar Epidemiyolojisi,Bağışıklama 1, 2,Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Epidemiyolojisi 1, 2,Yaşlı Sağlığı,Çevre Sağlığı,Toplum Beslenmesi ve Gıda Güvenliği,İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 1, 2,Kazalar ve Yaralanmalar,Okul Sağlığı,Olağandışı Durumlarda Sağlık 1, 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Halk Sağlığı ilkelerini ve uygulamalarını tartışabilecektir. 1, 2 A
1.1. Sağlık, hastalık ve halk sağlığı kavramlarını tanımlar. 1, 2 A
1.2. Sağlığın belirleyicilerini açıklar. 1, 2 A
1.3. Sağlık hizmetlerini sınıflar. 1, 2 A
1.4. Temel sağlık hizmeti kavramını açıklar. 1, 2 A
1.5. Halk sağlığı uygulamalarındaki temel prensipleri sayar. 1, 2 A
1.6. Halk sağlığının ilgi alanlarını ve halk sağlığı çalışanının görev/sorumluluklarını fark eder. 1, 2 A
1.7. Korunma ve sağlığı geliştirme kavramlarını örneklerle açıklar. 1, 2 A
2. Epidemiyolojinin tanımını, önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını tartışabilecektir. 1, 2, 4 A
2.1. Epidemiyolojiyi tanımlar, önemini ve kullanım alanlarını tanır. 1, 2 A
2.2. Epidemiyolojide kullanılan sağlık göstergelerini tanır ve değerlendirir. 1, 2, 4 A
2.3. Epidemiyolojik araştırma tiplerini ve temel özelliklerini tartışır. 1, 2, 4 A
3. Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların özelliklerini ayırt edebilecek ve bu hastalıkların toplum sağlığına etkilerini tartışabilecektir. 1, 14, 2 A
3.1. Halk sağlığı açısından önemli bulaşıcı hastalıkları ve epidemiyolojik özelliklerini tanır. 1, 2 A
3.2. Sürveyans, salgın incelemesi ve hastalık bildirim sistemi kavramlarını tanır. 1, 2 A
3.3. Bağışıklama kavramını tanımlar ve Türkiye’de uygulanan Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nı özetler. 1, 2 A
3.4. Risk grubu aşılamaları ve seyahat aşılamalarını tartışır. 1, 14, 2 A
3.5. Halk sağlığı açısından önemli bulaşıcı olmayan hastalıkları ve epidemiyolojik özelliklerini tanır. 1, 2 A
3.6. Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele kapsamında ülkede yürütülen programları sıralar ve hizmet sunum modelini sorgular. 1, 2 A
4. Toplumdaki hassas grupların sağlık durumlarını, ihtiyaç ve sorunlarını ayırt edebilecektir. 1, 14, 2 A
4.1. Toplumda sağlık açısından hassas grupları tanır. 1, 14, 2 A
4.2. Gebe/lohusa sağlığı konusundaki temel sorunları sayar ve bunları cinsel sağlık/üreme sağlığı/ana sağlığı kapsamında yorumlar. 1, 14, 2 A
4.3. Çocuk/ergen/genç sağlığı konusundaki temel sorunları sayar. 1, 2, 21 A
4.4. Yaşlı sağlığı konusundaki temel sorunları sayar. 1, 2 A
4.5. Tüm bu grupların sağlık göstergelerini tanır. 1, 14, 2 A
4.6. Tüm bu gruplardaki güncel koruyucu-geliştirici uygulamaları tanır. 1, 2 A
4.7. Tüm bu gruplar için ülkede yürütülen programları örneklendirir ve hizmet sunum modelini sorgular. 1, 2 A
5. Sağlık ekonomisi ve sağlık yönetimi alanlarının temel ilke ve uygulamalarını tartışabilecektir. 1, 2 A
5.1. Türkiye ve dünyadaki sağlık politikalarını tanır. 1, 2 A
5.2. ekonomik değerlendirmenin temel unsurlarını ve ana türlerini tanımlar. 1, 2 A
5.3. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgular. 1, 2 A
6. Olağandışı ve acil durumlardaki sağlık sorunlarını ve hizmet sunum modellerini tartışabilecektir. 1, 2 A
6.1. Olağandışı durumlarda sağlık sorunlarını ve risk gruplarını tanımlar. 1, 2 A
6.2. Risk yönetimi ve afet yönetimi kavramlarını açıklar. 1, 2 A
6.3. Olağandışı durumlarda temel ihtiyaçların hesaplanması, temini ve yardımların dağıtılması prensiplerini özetler. 1, 2 A
7. İş sağlığı ve çevre sağlığı ilke ve uygulamalarını tartışabilecektir. 1, 2 A
7.1. Kaza, yaralanma ve şiddetin sağlık açısından önemini tanır ve korunma yollarını sayar. 1, 2 A
7.2. lists preventive/promoting principles for workplace and workers. 1, 2 A
7.3. differentiates between occupational disease and work related disease. 1, 2 A
7.4. summarizes enviorenmental health risks. 1, 2 A
7.5. give examples of preventive/promoting enviorenmental implementations. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık-Hastalık Kavramları ve Sağlığın Belirleyicileri
2 Halk Sağlığı Kavramı ve Yaklaşımları
3 Temel Sağlık Hizmetleri
4 Türkiye ve Dünyada Sağlık Politikaları 1,2
5 Sağlık Ekonomisi
6 Epidemiyolojiye Giriş ve Kullanım Alanları
7 Sağlık Göstergeleri
8 Epidemiyolojik Araştırmalar 1, 2, 3, 4
9 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
10 Güvenli Annelik
11 Bir Sağlık Sorunu Olarak Şiddet
12 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi 1, 2
13 Yaşam Kalitesi ve Sağlığın Geliştirilmesi
14 Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrolü
15 Bulaşıcı Hastalıklar/Salgınlar Epidemiyolojisi
16 Bağışıklama 1, 2
17 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Epidemiyolojisi 1, 2
18 Yaşlı Sağlığı
19 Çevre Sağlığı
20 Toplum Beslenmesi ve Gıda Güvenliği
21 İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 1, 2
22 Kazalar ve Yaralanmalar
23 Okul Sağlığı
24 Olağandışı Durumlarda Sağlık 1, 2
Kaynaklar
1-"Kanıta Dayalı İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi" Osman Hayran, YÜCE Yayım, 2016. 2-“Applied Demography and Public Health” Nazrul Hoque, Mary A. McGehee, Benjamin S. Bradshaw (Eds.), Springer, 2013. 3-“Halk Sağlığı Temel Bilgiler” Çağatay Güler, Levent Akın, (Editörler), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006. 4-“Epidemiology: Principles and Practical Guidelines” Jan Van den Broeck, Jonathan R. Brestoff, Eds., 2013, Springer. 5-“Epidemiology and Demography in Public Health” Japhet Killewo (Ed. In Chief), H. Kristian Heggenhougen, Stella R. Quah (Eds.), 2010, Elsevier. 6-“Modern Methods for Epidemiology” Yu-Kang Tu, Darren C. Greenwood (Eds.), Springer, 2012. 7-"Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler" Osman Hayran, Hanefi Özbek, Nobel Tıp Kitabevleri, 2017

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu