Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 51+0 - 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nalan KARABAYIR
Dersi Verenler Prof.Dr. Ayhan TAŞTEKİN, Prof.Dr. İlke ÖZAHİ İPEK, Prof.Dr. Sedat OKTEM, Prof.Dr. Nalan KARABAYIR, Prof.Dr. Celal AKDENİZ, Prof.Dr. Volkan TUZCU, Dr.Öğr.Üye. Remzi ERKESİM, Prof.Dr. Servet Erdal ADAL, Prof.Dr. Abdullah ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Hülya BİLGEN, Dr.Öğr.Üye. Sevgki CHODZA OGLOU, Prof.Dr. Seniye Sema ANAK, Prof.Dr. Gökhan BAYSOY, Prof.Dr. Mesut OKUR, Doç.Dr. Yasemin TOPÇU, Dr.Öğr.Üye. Yöntem YAMAN, Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇİFTÇİ, Doç.Dr. Hikmet Tekin NACAROĞLU, Prof.Dr. Murat ELLİ, Prof.Dr. Önder YAVAŞCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hasta ve sağlam çocuk ayırımını yapabilmek, sağlam çocukların izlemi ve koruyucu tıp uygulamalarını gerçekleştirebilmek, çocukluk çağı hastalıklarını tanıyıp tedavi edebilmek için yeterli bilgi ve uygun becerileri elde etmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Baş Boyun Muayenesi ,Karın Muayenesi ,Dolaşım Sistemi Muayenesi ,Solunum Sistemi Muayenesi ,Genitoüriner Sistem Muayenesi ,Nörolojik Muayene ,Deri, Lenf Bezi, Ekstremite Muayenesi ,Yenidoğan Muayenesi ,Yenidoğan Resüsitasyonu-1,2 ,Perinatal asfiksi ,Mekanik doğum travmaları ,Yenidoğanda metabolik bozukluklar ,Yenidoğanda solunum sıkıntısı ,Yenidoğan sepsisi ve menenjit ,Akut Febril ve Afebril Konvülziyon ,Epilepsi ve Epileptik sendromların sınıflandırılması ,Akut bilinç bozuklukları ,Serebral Palsi ,Mental ve motor gelişme geriliği ,İntrauterin infeksiyonlar ,Prematüre ve İntrauterin büyüme geriliği, sorunları ve bakımı-1 ,Prematüre ve İntrauterin büyüme geriliği, sorunları ve bakımı-2 ,Nörodejeneratif ve nörometabolik hastalıklar ,Yenidoğan sarılığı-1 - 2 ,Nörokutan hastalıklar ,Yenidoğan konvülziyonları ,Diabetik anne bebeği ,Tetanoz ,Antibiyotikler-1 -2 ,Temel ve İleri Yaşam Desteği-1-2 ,Döküntülü hastalıklar - 1-2 ,Nöromuskuler hastalıklar ,Kritik hastaya yaklaşım ,Zehirlenmeler ,Antiviral ve antiparaziter ilaçlar ,Çocuklarda beslenme ,Çocuk istismarı ,Kaza ve Yaralanmalardan Korunma ,Rutin Aşı Uygulaması-1-2 ,Çocuk izleminin prensipleri ,Çocukluk döneminde vitamin gereksinimleri ,Bilinç değişikliği ,Pediatrik akciğer grafisi ve erişkinden farklılıkları ,Çocukluk çağı menenjitleri ve Ansefalitler-1-2 ,Üst solunum yolu infeksiyonları ,Brucella ,Kabızlık ,Semptomdan Tanıya Hepatomegali ,Semptomdan Tanıya Burun kanaması ,Malnütrisyon-1-2 ,Çocukluk çağı anemilerine yaklaşım ,Ateşli ve sık enfeksiyon geçiren çocuğa yaklaşım ,Akut İshal ,Nutrisyonel Anemiler (Demir eksikliği anemisi, Megaloblastik anemi) ,Semptomdan Tanıya Eklem şişliği/ağrısı ,Semptomdan Tanıya Ödem ,Gastrointestinal Kanamalar ,Karaciğer enzim yüksekliğine yaklaşım ,Alt solunum yolu Enfeksiyonları-1-2 ,Boğmaca, difteri, kabakulak ,Semptomdan Tanıya Karın ağrısı ,Semptomdan Tanıya Splenomegali ,Hemoglobinopatiler (Talasemi, Orak hücreli anemi) ,Allerjik rinit, atopik dermatit, Anafilaksi-1-2 ,Semptomdan Tanıya Boyunda şişlik ,Hışıltılı çocuğa yaklaşım ,Konjenital ve Edinsel kemik İliği Yetmezliği ve Otoimmun Hemolitik Anemi ,Kronik İshal ,Çocukluk çağında kronik akciğer hastalıkları-1-2 ,Sistemik Hastalıkların Hematolojik Bulguları ,Semptomdan Tanıya Çok idrara çıkma ,Semptomdan Tanıya Döküntü ,Astım ve tedavisi-1-2 ,Semptomdan Tanıya Aşırı ağlama ,İmmun yetmezliğe yaklaşım ve tedavi ,Antikor eksikliği ve kombine immun yetmezlikler ,Tüberküloz ,Semptomdan Tanıya Başağrısı ,Parazitozlar ,Salmonella ve Şigella infeksiyonları ,Stafilokok enfeksiyonları ,Semptomdan Tanıya Çocukta sarılık ,Fagosit ve Kompleman eksiklikleri ,Lösemiler 1,2 (ALL) ,Semptomdan Tanıya Ataksi ,Kemik iliği nakli ,Kanama- pıhtılaşma bozuklukları-1-2 ,Semptomdan Tanıya Hematüri ,Çocukluk çağı onkolojik hastalıklar-1-2 ,Semptomdan Tanıya Göğüs ağrısı ,Febril nötropeni ve Onkolojik aciller ,Adrenal hastalıkları-1-2 ,Semptomdan Tanıya Allerjik reaksiyon ,Konjenital adrenal hiperplazi ,Hipoglisemi ,Nefritik sendrom ,Semptomdan Tanıya Çarpıntı ,Ergenlik gelişimi, erken ve gecikmiş ergenlik-1-2 ,Nefrotik sendrom ,Semptomdan Tanıya Yenidoğanda sarılık ,kardiyak üfürümler ve ek sesler ,Akut romatizmal ateş ,Semptomdan Tanıya Boğaz ağrısı ,Cinsel Farklılaşma bozuklukları ,Boy kısalığı ,Paratroid hastalıkları ,Raşitizm ,Çocuklarda işeme disfonksiyonu ,Doğumsal metabolizma hastalıkları-1-2 ,Myokardit-endokardit- perikardit ,Çocukluk çağında obezite ,Vaskülitler ve HÜS ,SLE ,Aritmi-1-2 ,Kardiyomiyopatiler ,Sıvı, elektrolit, dengesi ve bozuklukları-1-2-3 ,Asit baz dengesi ve bozuklukları ,Ketoasidoz (patogenez ve klinik) ,Siyanotik Kalp Hastalıkları ,Hipotroidi ,Senkop ve ani ölümler ,Asiyanotik Kalp Hastalıkları-1-2 ,Üriner sistem taşları ,Hipertansiyon ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bebek, çocuk ve adolesanların normal büyüme ve gelişim durumlarını değerlendireceklerdir.
Büyüme ve gelişimi etkileyen hastalıkların uygun tedavilerini yapabileceklerdir.
Konjenital ve kalıtsal hastalıkların çocuklar ve aileleri üzerinde etkilerini anlayacaklardır.
Çocukların beslenme gereksinimlerini bilecek ve en sık görülen beslenme bozukluklarını saptayıp tedavi edecektir
Ulusal aşı programını, aşıların endikasyon ve kontrendikasyonlarını ve aşı uygulamasını bilecektir
Çocukluk ve ergenlik döneminde en önemli davranışsal ve sosyal sorunları tanıyacaklardır.
Bebek, çocuk ve ergenlerin hastalıklarının ve yaralanmalarının önüne geçecek önlemleri almak
Pediatrik acil durumlar için tedavi önceliklerini belirleyebilir
Çocuklarda uygun fizik muayene yapabilecek, normal ve patolojik muayene bulgularını tanıyabilecektir
Bilgi - Çocuk ve bebek ölüm hızlarının ülkenin gelişmişlik düzeyi ile olan ilişkisini tanımlar, çocuk ölümlerinde yenidoğan döneminin öneminin farkında olur, sağlıklı beslenme ve aşılamanın çocuk ölüm hızları üzerindeki koruyucu etkisini açıklar, çocuk ölümlerinin azaltılması ile ilgili sağlık politikalarını tartışır. Pediyatrik anamnez alır ve fizik muayeneyi yapar, anormal vital bulguları ve acil durumları tanımlar ve acil müdahaleyi yapar. Anne sütünün önemini bilir, doğru emzirme yöntemlerini uygular, emzirmeyi teşvik eder. Bebek beslenmesi, tamamlayıcı beslenme, çocuk ve ergen beslenmesinin, K ve D vitamini uygulamasının doğru yapılmasını sağlar. Çocukta antropometrik ölçüm yapar, normal çocuk büyümesini persantil üzerinde izler, anormal sapmaları tespit edip soruna çözüm bulur veya uygun bölüme sevk eder, boy kısalığı tanısını koyar ve uzmanına sevk eder. Ulusal Aşı programına göre bağışıklama yapar, aşıların yan etki ve kontrendikasyonlarını dikkate alır. Sağlam çocuk izlemi yapar, taramaların önemini bilir, kazalardan korunma için alınması önlemler konusunda anne-babayı eğitir, çocuk istismarını tanır ve korunma yöntemlerini uygular. Ateşli çocukta ateşe neden olan sık nedenleri (üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu, otit, akut ishal vb) tanır ve tedavi eder, ateşe yönelik tedaviyi uygular. Menenjit ve ansefalit, neonatal sepsis, yenidoğanda solunum sıkıntısı, çocukta solunum yetmezliği, anafilaktik şok, dehidratasyon ve şok, hipokalsemi-hiperkalsemi, hipoglisemi diyabetik ketoasidoz, yenidoğan ve çocuk konvülziyonu, zehirlenme (başta parasetamol ve organofosfat zehirlenmesi olmak üzere)ve onkolojik acilleri tanır, acil tedavisini yapar ve uzmanına sevk eder. Alerjik hastalıklar,   Febril konvülziyon, solunum yetmezliğine yol açabilecek pnömoni, astım gibi hastalıklar, kalp yetmezliği ve anemi tanısını koyar ve tedavi eder. Kanama diyatezine yol açan pıhtılaşma faktör ve trombosit hastalıkları, doğumsal metabolik hastalıklar, sık görülen böbrek hastalıkları (nefrit, nefrotik sendrom, hemolitik üremik sendrom gibi) ve romatolojik hastalıklar (sistemik lupus eritamatozus, idiyopatik romatoit artrit gibi), doğuştan veya akiz kalp hastalığı, tüberküloz, lösemi ve lenfoma, Hipotroidi-hipertroidi, diyabet, hipoparatroidi-hiperparatroidi, Epilepsi, nörokutan hastalıklar, kas hastalıkları ve immün yetmezlikten, şüphelenir ve uzmanına sevk eder. Yenidoğan sarılığında tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklığın azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. Perinatal asfiksisi olan bebekte erken hipotermi tedavisinin önemini açıklar, normal, erken ve gecikmiş puberteyi tanımlar, Normal sinüs ritmini, supraventriküler ve ventriküler taşikardiden ayırır.
Beceri - Çocuklarda temel yaşam desteği sağlar ve Yenidoğan canlandırması yapar, Glasgow koma skorlaması yapabilir. Emzirme danışmanlığı yapar.EKG çeker ve değerlendirir. Defibrilatör kullanımını gösterir. Mikroskopta periferik yayma değerlendirir. Kan basıncı ölçümünü ve inhale ilaç kullanımını gösterir.
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular. Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Topluma yönelik danışmanlık hizmeti verirken (bağışıklama, beslenme,büyüme, gelişme, anne sütünün önemi) dikkat edilmesi gereken prensipleri açıklar. Aile hekimliği hizmeti sunarken kanıtına dayalı tıp uygulamalarını ve kendi kendine öğrenme metodlarını etkin şekilde kullanır. Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip eder. Aile hekimliği hizmetini yürütürken bildirimi zorunlu hastalıkları birinci basamak düzeyinde, tanır, bildirimini yapar. Çocuklarda doğru tanı için iyi bir hikaye (aile hikayesi dahil) ve tam bir sistemik muayenenin öneminin farkında olur. El hijyeni uygulamasının çocuk hastalıkları pratiğinde olmazsa olmaz, enfeksiyonlardan korunma için en önemli ve mutlak gerekli olduğunu bilir, yapar ve bu konuda rol model olur.
9. En önemli neonatal ve Pediatrik sorunların nedenleri ve patogenezini tanımlar.
10. Uygun Teşhis araçları ve en önemli yenidoğan ve pediatrik sorunlar için tedavi seçeneklerini tanımlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Baş Boyun Muayenesi
2 Karın Muayenesi
3 Dolaşım Sistemi Muayenesi
4 Solunum Sistemi Muayenesi
5 Genitoüriner Sistem Muayenesi
6 Nörolojik Muayene
7 Deri, Lenf Bezi, Ekstremite Muayenesi
8 Yenidoğan Muayenesi
9 Yenidoğan Resüsitasyonu-1,2
10 Perinatal asfiksi
11 Mekanik doğum travmaları
12 Yenidoğanda metabolik bozukluklar
13 Yenidoğanda solunum sıkıntısı
14 Yenidoğan sepsisi ve menenjit
15 Akut Febril ve Afebril Konvülziyon
16 Epilepsi ve Epileptik sendromların sınıflandırılması
17 Akut bilinç bozuklukları
18 Serebral Palsi
19 Mental ve motor gelişme geriliği
20 İntrauterin infeksiyonlar
21 Prematüre ve İntrauterin büyüme geriliği, sorunları ve bakımı-1
22 Prematüre ve İntrauterin büyüme geriliği, sorunları ve bakımı-2
23 Nörodejeneratif ve nörometabolik hastalıklar
24 Yenidoğan sarılığı-1 - 2
25 Nörokutan hastalıklar
26 Yenidoğan konvülziyonları
27 Diabetik anne bebeği
28 Tetanoz
29 Antibiyotikler-1 -2
30 Temel ve İleri Yaşam Desteği-1-2
31 Döküntülü hastalıklar - 1-2
32 Nöromuskuler hastalıklar
33 Kritik hastaya yaklaşım
34 Zehirlenmeler
35 Antiviral ve antiparaziter ilaçlar
36 Çocuklarda beslenme
37 Çocuk istismarı
38 Kaza ve Yaralanmalardan Korunma
39 Rutin Aşı Uygulaması-1-2
40 Çocuk izleminin prensipleri
41 Çocukluk döneminde vitamin gereksinimleri
42 Bilinç değişikliği
43 Pediatrik akciğer grafisi ve erişkinden farklılıkları
44 Çocukluk çağı menenjitleri ve Ansefalitler-1-2
45 Üst solunum yolu infeksiyonları
46 Brucella
47 Kabızlık
48 Semptomdan Tanıya Hepatomegali
49 Semptomdan Tanıya Burun kanaması
50 Malnütrisyon-1-2
51 Çocukluk çağı anemilerine yaklaşım
52 Ateşli ve sık enfeksiyon geçiren çocuğa yaklaşım
53 Akut İshal
54 Nutrisyonel Anemiler (Demir eksikliği anemisi, Megaloblastik anemi)
55 Semptomdan Tanıya Eklem şişliği/ağrısı
56 Semptomdan Tanıya Ödem
57 Gastrointestinal Kanamalar
58 Karaciğer enzim yüksekliğine yaklaşım
59 Alt solunum yolu Enfeksiyonları-1-2
60 Boğmaca, difteri, kabakulak
61 Semptomdan Tanıya Karın ağrısı
62 Semptomdan Tanıya Splenomegali
63 Hemoglobinopatiler (Talasemi, Orak hücreli anemi)
64 Allerjik rinit, atopik dermatit, Anafilaksi-1-2
65 Semptomdan Tanıya Boyunda şişlik
66 Hışıltılı çocuğa yaklaşım
67 Konjenital ve Edinsel kemik İliği Yetmezliği ve Otoimmun Hemolitik Anemi
68 Kronik İshal
69 Çocukluk çağında kronik akciğer hastalıkları-1-2
70 Sistemik Hastalıkların Hematolojik Bulguları
71 Semptomdan Tanıya Çok idrara çıkma
72 Semptomdan Tanıya Döküntü
73 Astım ve tedavisi-1-2
74 Semptomdan Tanıya Aşırı ağlama
75 İmmun yetmezliğe yaklaşım ve tedavi
76 Antikor eksikliği ve kombine immun yetmezlikler
77 Tüberküloz
78 Semptomdan Tanıya Başağrısı
79 Parazitozlar
80 Salmonella ve Şigella infeksiyonları
81 Stafilokok enfeksiyonları
82 Semptomdan Tanıya Çocukta sarılık
83 Fagosit ve Kompleman eksiklikleri
84 Lösemiler 1,2 (ALL)
85 Semptomdan Tanıya Ataksi
86 Kemik iliği nakli
87 Kanama- pıhtılaşma bozuklukları-1-2
88 Semptomdan Tanıya Hematüri
89 Çocukluk çağı onkolojik hastalıklar-1-2
90 Semptomdan Tanıya Göğüs ağrısı
91 Febril nötropeni ve Onkolojik aciller
92 Adrenal hastalıkları-1-2
93 Semptomdan Tanıya Allerjik reaksiyon
94 Konjenital adrenal hiperplazi
95 Hipoglisemi
96 Nefritik sendrom
97 Semptomdan Tanıya Çarpıntı
98 Ergenlik gelişimi, erken ve gecikmiş ergenlik-1-2
99 Nefrotik sendrom
100 Semptomdan Tanıya Yenidoğanda sarılık
101 kardiyak üfürümler ve ek sesler
102 Akut romatizmal ateş
103 Semptomdan Tanıya Boğaz ağrısı
104 Cinsel Farklılaşma bozuklukları
105 Boy kısalığı
106 Paratroid hastalıkları
107 Raşitizm
108 Çocuklarda işeme disfonksiyonu
109 Doğumsal metabolizma hastalıkları-1-2
110 Myokardit-endokardit- perikardit
111 Çocukluk çağında obezite
112 Vaskülitler ve HÜS
113 SLE
114 Aritmi-1-2
115 Kardiyomiyopatiler
116 Sıvı, elektrolit, dengesi ve bozuklukları-1-2-3
117 Asit baz dengesi ve bozuklukları
118 Ketoasidoz (patogenez ve klinik)
119 Siyanotik Kalp Hastalıkları
120 Hipotroidi
121 Senkop ve ani ölümler
122 Asiyanotik Kalp Hastalıkları-1-2
123 Üriner sistem taşları
124 Hipertansiyon
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
Nelson Textbook of Pediatrics Pediyatri 1-2, Prof. Dr. Olcay NEYZİ, Prof. Dr. Türkan ERTUĞRUL

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu