Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI 140+34 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Yücel AĞARGÜN
Dersi Verenler Prof.Dr. Mehmet Yücel AĞARGÜN, Dr.Öğr.Üye. Alperen KILIÇ, Dr.Öğr.Üye. Sema ATEŞ, Prof.Dr. Erdem DEVECİ, Dr.Öğr.Üye. Taha Can TUMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikiyatrik hastalıklara temel yaklaşım, psikiyatrik muayene ile tanı koyma ve psikiyatrik tedavilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikiyatrik Belirti ve Bulgular / Anamnez Alma ,Deliryum ,Psikofarmakoloji,GTA a bağlı Psikiyatrik Bozukluklar,Kognitif Bozukluklar,Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ,Şizofreni,Diğer Psikotik Bozukluklar,Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi,Obsesif Kompulsif Bozukluk,Kişilik Bozuklukları ,Travma ile ilişkili Bozuklukları,Anksiyete Bozuklukları,Depresif Bozukluklar ,Somatoform Bozukluklar,Bipolar Bozukluk,Cinsel İşlev Bozuklukları,Dissosiatif Bozukluklar,EKT ve Diğer Somatik Tedaviler,Dürtü Kontrol Bozuklukları,Diğer Duygulanım Bozuklukları,İlaç Etkileşimleri,Antidepresanlar ,Yeme Bozuklukları,Adli Psikiyatri,Duygu Durum Düzenleyicileri,Antipsikotikler,Suisid,Uyku Bozuklukları,Parasuicidler,Acil Psikiyatri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - MSS ve Limbik sistem ile İlgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar. Etkili iletişim yollarının kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Sinir Sistemiyle ilgili semptomların fizyopatolojisi, nedenleri ve diğer sistemlerle ilişkilerini açıklar. Ruhsal Hastalıkların sık rastlanan klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Ruhsal hastalıklarla İlgili genel epidemiyolojik özellikler ve koruyucu hekimlik uygulamarını açıklar. Anksiyete Bozuklukları, Depresyon , Psikotik Bozukluklar ve Kognitif Bozuklukları anamnez, fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder. Psikotik bozukluk, Bipolar bozukluk , Kişilik bozuklukları, Kognitif Bozuklukları, Somatoform bozukluklar ve Konversiyon bozuklukları, Yeme bozuklukları, Cinsel işlev bozuklukları, OKB, Panik bozukluk, TSSB ;YAB sahip hastaları , alkol ve madde kullanımıyla ilgili bozukluklar, Suisid girişimi ve riskli durumları Uzmanına yönlendirir. Deliryum, Depresyon ve Panik Bozukluk hastalıklarında tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. Tedavisi düzenlenmiş olan Depresyon, anksiyete bozuklukları ve kognitif bozukluklar hastalıklarının birinci basamak düzeyinde izlemini yapar. Depresyon, Anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, deliryum hastalıkları tanısını uygun tanısal testleri seçerek koyar ve tedavisini akılcı ilaç kullanımı ilkeleri kapsamında planlar. OKB, TTSB,sosyal fobi, fobik bozukluklar, Alkol madde Bağımlılığı, Kişilik bozuklukları, şizofreni , yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, somatoform ve konversiyon bozuklukları, hastalıkları tanısını, fizik muayene ve uygun tanısal testleri seçerek koyar. Depresyon, anksiyete bozuklukları, deliryum ve psikotik bzouklukları hastalıklarının tedavi yöntemlerini, temel ilaçların özelliklerini ve ciddi yan etkilerini açıklar. Yaşamı tehdit eden deliryum ve ağır suisid tehlikesi olan major depresyon, ağır kişilik bozukluğu, ağır anoreksi hastalıkların klinik özelliklerini açıklar ve acil tedavisini planlar. Şizofeni, Ağır major Depresyon, Bipolar bozukluk (akut atak dönmeleri),Yeme bozuklukları (Anoreksiya), Panik bozukluk, alkol madde bağımlılı ve yoksunluğu, cinsel işlev bozuklukları Hastaları uygun şekilde, uygun birime sevk edebilmeli, ilkelerini açıklar. Adli psikiyatrik hastalıkların yönetir.
Beceri - Ruhsal durum muayenesini yapar. Hastanın duygun durumunu, bilişsel yetilerini , gerçeği değerlendirme, yargılama ve soyutlama kapasitesini ölçer.
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular. Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetir ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. Psikotik bozukluklar, Yeme Bozuklukları, deliryum, Anksiyete bozuklukları, Depresyon, Stresle ilgili Uyum Bozuklukları, Somatoform bozukluklar ve konversiyon, Demans Hastalıkların tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Gerçeği değerlendirmesi bozuk olan hastaların hukuki sorumluluklarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikiyatrik Belirti ve Bulgular / Anamnez Alma
2 Deliryum
3 Psikofarmakoloji
4 GTA a bağlı Psikiyatrik Bozukluklar
5 Kognitif Bozukluklar
6 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
7 Şizofreni
8 Diğer Psikotik Bozukluklar
9 Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi
10 Obsesif Kompulsif Bozukluk
11 Kişilik Bozuklukları
12 Travma ile ilişkili Bozuklukları
13 Anksiyete Bozuklukları
14 Depresif Bozukluklar
15 Somatoform Bozukluklar
16 Bipolar Bozukluk
17 Cinsel İşlev Bozuklukları
18 Dissosiatif Bozukluklar
19 EKT ve Diğer Somatik Tedaviler
20 Dürtü Kontrol Bozuklukları
21 Diğer Duygulanım Bozuklukları
22 İlaç Etkileşimleri
23 Antidepresanlar
24 Yeme Bozuklukları
25 Adli Psikiyatri
26 Duygu Durum Düzenleyicileri
27 Antipsikotikler
28 Suisid
29 Uyku Bozuklukları
30 Parasuicidler
31 Acil Psikiyatri
Kaynaklar
1. Stahl’ın Temel Psikofarmakolojisi 2. Ruh Sağlığı Ve Bozuklukları-Orhan ÖZTÜRK 3. Kaplan And Sadock's Synopsis Of Psychiatry 4. Temel Ve Klinik Psikiyatri- Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu