Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 8+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aylin REZVANİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Ahmet Salim GÖKTEPE, Prof.Dr. Aylin REZVANİ, Doç.Dr. Mehmet AĞIRMAN, Doç.Dr. Didem SEZGİN ÖZCAN, Doç.Dr. SENA TOLU, Dr.Öğr.Üye. Ahmet ÜŞEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Başta romatizmal hastalıklar olmak üzere akut ve kronik ağrı ile seyreden hareket sistemi hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısını yapabilmek ve hasta gereksinimine göre medikal ve girişimsel tedaviler ile fiziksel tıp modaliteleri ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemlerini öngörerek hastanın tedavisini yönlendirebilmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Dejeneratif Eklem Hastalıkları,FTR Giriş Ve Tarihçe, Amacı, Ekip Üyeleri Ve Görevleri, Kapsadığı Ve Uğraştığı Alanlar ,Romatizmal Hastalıklar: Giriş ve Sınıflandırma ,Yumuşak Doku Hastalıkları (Fibromiyalji Ve Tenosinovit) ,Bel, Boyun Ve Sırt Ağrıları ,Ortopedik Rehabilitasyona Giriş ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Kas-iskelet sistemi hastalıklarında anamnez alır, hasta değerlendirmesini, lokomotor sistem muayenesini yapar ve temel tanısal özel testleri uygular.
2. İskelet sistemi grafilerini ve sık istenen laboratuar testlerini değerlendirir.
3. Kas iskelet sistemi hastalıklarında ayırıcı tanı yaklaşımı geliştirebilir, tedavinin gerekliliğini değerlendirebilir ve ilaç dışı tedaviyi planlayabilir.
4. Kas iskelet sistemi hastalıklarında kişiyi hastalanmadan önce çevresi ile birlikte değerlendirerek gerekli önerilerde bulunabilir.
5. Akılcı ilaç tedavisini planlar, uygular ve izler ve özel durumlarda (yaşlılık, gebelik gibi) ilaç kullanımı prensiplerine uyar.
6. Fizik tedavi uygulamalarının temel etkilerini, uygulama biçimlerini, yan etkilerini, endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını açıklar.
7. Enflamatuar ve dejeneratif (mekanik) ağrı ayrımını yapabilir.
8. Romatizmal hastalıkları sınıflandırabilir.
9. Toplumda sık karşılaşılan bel, boyun ve omuz ağrılarının nedenlerini, kliniğini ve tedavisini açıklar.
10. Enflamatuar romatizmal hastalıklar hakkında gerekli temel bilgileri, tanı ve tedavilerini özetler.
11. Dejeneratif hastalıkların sıklığını, kliniğini, tanısını ve tedavisini değerlendirir.
12. Yumuşak doku romatizmalarını tanır, tedavi ve takibini özetler.
13. Osteoporozun epidemiyolojisini, nedenlerini, kliniğini ve tedavisini açıklar.
14. Ağrılı hastaya yaklaşım prensiplerini sıralar.
15. Tıbbi rehabilitasyonun tanımını, kapsamını ve sağlık hizmetleri içindeki yerini özetler.
16. Nörolojik ya da hareket sistemi hastalığına bağlı özürlü ve engelli kişilere özgü sorun ve komplikasyonları tanımlar ve birinci basamakta bu sorunların giderilmesi için gerekli temel girişimleri özetler.
17. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında toplumda sık görülen hastalıklar için reçete yazmayı gösterir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dejeneratif Eklem Hastalıkları
2 FTR Giriş Ve Tarihçe, Amacı, Ekip Üyeleri Ve Görevleri, Kapsadığı Ve Uğraştığı Alanlar
3 Romatizmal Hastalıklar: Giriş ve Sınıflandırma
4 Yumuşak Doku Hastalıkları (Fibromiyalji Ve Tenosinovit)
5 Bel, Boyun Ve Sırt Ağrıları
6 Ortopedik Rehabilitasyona Giriş
Kaynaklar
Öğretim üyelerinin kendi ders notları.
1.)Tıbbi Rehabilitasyon. Ed: Hasan Oğuz, Haşim Çakırbay, Burcu Yanık. 3.Baskı. Nobel Tip Kitabevi İstanbul. 2015. 2.) Rheumatology, Ed: Marc C. Hochberg, Alan J. Silman, Josef S. Smolen, Michael E. Weinblatt, Michael H. Weisman. 6th Edition. 2015 by Mosby, an imprint of Elsevier Ltd. Philadelphia . 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu