Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖĞÜS HASTALIKLARI 16+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Erdoğan KUNTER
Dersi Verenler Prof.Dr. Erdoğan KUNTER, Prof.Dr. Mustafa Kürşat ÖZVARAN, Prof.Dr. Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Mustafa DÜGER, Dr.Öğr.Üye. Abdullah KANSU, Prof.Dr. Mehmet BAYRAM, Prof.Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sık görülen ve acil tanı ve tedavi gerektiren, göğüs hastalıkları ile göğüs cerrahisi hastalıklarının tanısını koyabilmek ve birinci basamak düzeyinde bu hastalıkların tedavisini yapabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları ,Pulmoner Emboli ,Pnömoniler ,Diffüz Parenkimal Akciğer Hastalıkları ,Semptomlar, Fizik Muayene,Arter Kan Gazları,Kronik Öksürüğe Yaklaşım ,Göğüs Hastalıkları ve Sigara ,Astım ,Akciğer Tüberkülozu ,Akciğer Kanseri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Göğüs Hastalarının anamnezini alır, fizik muayenesini yapar, gerekli tetkikleri ister, semptom, görünteleme bulguları ve Solunum Fonksiyon Testi sonuçlarını yorumlar.
Solunum Fonksiyon testi sonuçlarını yorumlar.
Göğüs Hastalıklarının semptom ve bulgularını özetler
Arter kan gazı sonuçlarını yorumlar
Allerjik göğüs hastalıklarının semptom ve fizik muayene bulgularını tanımlar.
Sigara içimi sonucu akciğerlerde meydana gelebilecek patolojik durumların semptom ve fizik muayene bulgularını açıklar.
Uyku ile ilişkili solunum bozukluklarının semptom ve fizik muayene bulgularını tanımlar.
Akciğer tüberkülozunun semptomlarını, bulgularını ve tedavisini açıklar.
Pnömonilerin sınıflandırılmasını yapar, tedavisini planlar.
KOAH semptom ve bulgularını özetler.
Bronşiektazinin semptom ve bulgularını özetler.
İnterstisyel akciğer hastalıklarının semptom ve muayene bulgularını açıklar.
Pulmoner emboli risk faktörlerini, semptom ve bulgularını sayar.
Akciğer malignitelerinin semptom ve bulgularını özetler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
2 Pulmoner Emboli
3 Pnömoniler
4 Diffüz Parenkimal Akciğer Hastalıkları
5 Semptomlar
6 Fizik Muayene
7 Arter Kan Gazları
8 Kronik Öksürüğe Yaklaşım
9 Göğüs Hastalıkları ve Sigara
10 Astım
11 Akciğer Tüberkülozu
12 Akciğer Kanseri
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
- Solunum Sistemi ve Hastalıkları Temel Başvuru Kitabı 1-2, Dr. Tevfik ÖZLÜ, Dr. Muzaffer METİNTAŞ, Dr. Mehmet KARADAĞ, Dr. Akın KAYA, İstanbul Tıp Kitabevi-2010 - Göğüs Cerrahisi 2 Cilt, Prof. Dr. İlker ÖRTEN, İstanbul Tıp Kitabevi-2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu