Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOFİZİK 26+0 - 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bahar GÜNTEKİN
Dersi Verenler Prof.Dr. Bahar GÜNTEKİN, Dr.Öğr.Üye. Süleyman ÜÇÜNCÜOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere Biyofiziğin temel içeriğini ve metotlarını açık ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fizik ve Alt Dalları, Fiziksel Büyüklükler, SI Birim Sistemi,Biyofiziğe Giriş, Biyofiziğin Tanımı, Fizik İle Biyofiziğin Farklılıkları ve Ortak Noktaları,Biyolojik Moleküllerin Konformasyonuna Etki Eden Kuvvetler,Hücre Zarı Yapısı, Görevleri, Önemi Ve Hücre Zarı Geçirgenliği,Taşınım Sistemleri, Fick Difüzyon Yasası,Vücutta Bulunan İyonlar, İyon Kanalları, Yapısı, Çeşitleri Ve Görevleri,Denge Potansiyeli, Nernst Denklemi, Membran İstirahat Potansiyeli, Aksiyon Potansiyeli,Biyoelektrisiteye Giriş,Elektrofizyolojik Teknikler: TEVC ve Patch Clamp Teknikleri, EEG, EMG,EKG, ERG,İskelet kas hücrelerinin yapısı, hücrelerin kasılma mekanizması,Kas biyofiziği ve dinamiği,Düz kas-kalp kası- iskelet kası kasılma mekanizmaları arasındaki farklar,Elektromyografi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Fiziksel büyüklükleri, SI birim sisteminin ve standartlaşmanın bilimde ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır. 1, 14, 2, 3 A
2.Insan vucuduna gelismis bir makina olarak bakmayi öğrenecek ve insan vucudunun hareketini fiziksel kurallari göz önünde bulundurarak aciklayabileceklerdir. 1, 14, 2, 3 A
4.a) Bedende bulunan iyonları ve bunların hücresel iletideki önemini anlayacaktır. 1, 14, 2, 3 A
4.b) Hücrede aksiyon potansiyelini ve oluşum sürecini öğreneceklerdir. 1, 14, 2, 3 A
3. Biyofiziğin tanımını öğrenip Fizik Dalı ile arasındaki ilişkiyi kurabilecektir. 1, 14, 2, 3 A
4. Hücreyi tanıyacak, hücre yapısını, hücre zarını ve yapısını öğrenerek, yaşam için önemini anlayacaktır. 1, 14, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fizik ve Alt Dalları, Fiziksel Büyüklükler, SI Birim Sistemi Dersten önce verilen ders notlarını okuma
2 Biyofiziğe Giriş, Biyofiziğin Tanımı, Fizik İle Biyofiziğin Farklılıkları ve Ortak Noktaları Dersten önce verilen ders notlarını okuma
3 Biyolojik Moleküllerin Konformasyonuna Etki Eden Kuvvetler Dersten önce verilen ders notlarını okuma
4 Hücre Zarı Yapısı, Görevleri, Önemi Ve Hücre Zarı Geçirgenliği Dersten önce verilen ders notlarını okuma
5 Taşınım Sistemleri, Fick Difüzyon Yasası Dersten önce verilen ders notlarını okuma
6 Vücutta Bulunan İyonlar, İyon Kanalları, Yapısı, Çeşitleri Ve Görevleri Dersten önce verilen ders notlarını okuma
7 Denge Potansiyeli, Nernst Denklemi, Membran İstirahat Potansiyeli, Aksiyon Potansiyeli Dersten önce verilen ders notlarını okuma
8 Biyoelektrisiteye Giriş Dersten önce verilen ders notlarını okuma
9 Elektrofizyolojik Teknikler: TEVC ve Patch Clamp Teknikleri, EEG, EMG,EKG, ERG Dersten önce verilen ders notlarını okuma
10 İskelet kas hücrelerinin yapısı, hücrelerin kasılma mekanizması Dersten önce verilen ders notlarını okuma
11 Kas biyofiziği ve dinamiği Dersten önce verilen ders notlarını okuma
12 Düz kas-kalp kası- iskelet kası kasılma mekanizmaları arasındaki farklar Dersten önce verilen ders notlarını okuma
13 Elektromyografi Dersten önce verilen ders notlarını okuma
Kaynaklar
power point sunumları
Biyofizik Ders Kitabı, Prof. Dr. Ferit Pehlivan. Hacattepe Taş kitapevi Nörobiyofizik, Ferhan Esen-Hamza Esen.Ankara Nobel Tıp kitapevi, Biophysics, Rolan Glaser

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu