Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 44+10 - 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yoktur
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esra ÇAĞAVİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Doç.Dr. Esra ÇAĞAVİ, Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT, Dr.Öğr.Üye. Nihal KARAKAŞ, Doç.Dr. Kürşat ÖZDİLLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerinin klinik çalışmalara temel oluşturacak tıbbi biyoloji ve tıbbi genetik kavramlarını anlayışlarını geliştirmek, hücresel işleyişin moleküler mekanizmalarını incelemek ve bu mekanizmaların bozulması durumunda hastalıklar ile ilişkilendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Hayatın temelleri: Hücre,Hucre biyolojisinde temel kimyasal kavramlar ve biyosentez,Proteinlerin temel yapı ve işlevleri,Hucrenin genetik materyali: DNA, chromosomlar ve genom,DNA replikasyonu ve tamiri ,RNA yapısı ve trankripsiyon,Genetik kod ve translasyon,Gen anlatımının kontröl mekanizmaları ve hucresel genetik anahtarlar-I,Gen anlatımının kontröl mekanizmaları ve hucresel genetik anahtarlar-II,Epigenetik ve Epigenom,Moleku¨ler teknikler ve klinikte uygulamaları,Hu¨cresel membranların yapısı, işlevi ve küçük moleküllerin hücre zarında taşınması,Hu¨cre içi kompartmanlar: Organeller-I,Hu¨cre içi kompartmanlar: Organeller-II,Hu¨cre içi kompartmanlar: Organeller-III,Hu¨cre içi proteinlerin taşınımı ve organeller arası veziku¨l trafiği,Endositoz, ekzositoz ve membran taşınımı,Hu¨cresel iletişim ve sinyal yolakları -I,Hu¨cresel iletişim ve sinyal yolakları -II,Hu¨cre iskeleti ve motor proteinler,Hu¨creler arası bağlantılar, hu¨cre tutunması ve hu¨cre dışı matris,Hu¨cre döngu¨su¨,Hücre yaşlanması ve ölümü,Gelişim biyolojisi ve organ rejenerasyonu,Kök hu¨creler ve rejeneratif tıp,Kanser biyolojisi ve kanserin moleku¨ler temelleri,Kansere yönelik gu¨ncel tedavi yaklaşımları,Tıbbi genetikte temel kavramlar,Mendel ve populasyon genetiği,Otosomal Genetik hastalıkların kalıtım prensipleri,Sex kromosomlarına bağlı genetik hastalıklar,Gonozomal ve otosomal kromozom bozuklukları,Prenatal test ve genetik danışmanlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 10, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 22, 3 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hayatın temelleri: Hücre
2 Hucre biyolojisinde temel kimyasal kavramlar ve biyosentez
3 Proteinlerin temel yapı ve işlevleri
4 Hucrenin genetik materyali: DNA, chromosomlar ve genom
5 DNA replikasyonu ve tamiri
6 RNA yapısı ve trankripsiyon
7 Genetik kod ve translasyon
8 Gen anlatımının kontröl mekanizmaları ve hucresel genetik anahtarlar-I
9 Gen anlatımının kontröl mekanizmaları ve hucresel genetik anahtarlar-II
10 Epigenetik ve Epigenom
11 Moleku¨ler teknikler ve klinikte uygulamaları
12 Hu¨cresel membranların yapısı, işlevi ve küçük moleküllerin hücre zarında taşınması
13 Hu¨cre içi kompartmanlar: Organeller-I
14 Hu¨cre içi kompartmanlar: Organeller-II
15 Hu¨cre içi kompartmanlar: Organeller-III
16 Hu¨cre içi proteinlerin taşınımı ve organeller arası veziku¨l trafiği
17 Endositoz, ekzositoz ve membran taşınımı
18 Hu¨cresel iletişim ve sinyal yolakları -I
19 Hu¨cresel iletişim ve sinyal yolakları -II
20 Hu¨cre iskeleti ve motor proteinler
21 Hu¨creler arası bağlantılar, hu¨cre tutunması ve hu¨cre dışı matris
22 Hu¨cre döngu¨su¨
23 Hücre yaşlanması ve ölümü
24 Gelişim biyolojisi ve organ rejenerasyonu
25 Kök hu¨creler ve rejeneratif tıp
26 Kanser biyolojisi ve kanserin moleku¨ler temelleri
27 Kansere yönelik gu¨ncel tedavi yaklaşımları
28 Tıbbi genetikte temel kavramlar
29 Mendel ve populasyon genetiği
30 Otosomal Genetik hastalıkların kalıtım prensipleri
31 Sex kromosomlarına bağlı genetik hastalıklar
32 Gonozomal ve otosomal kromozom bozuklukları
33 Prenatal test ve genetik danışmanlık
Kaynaklar
Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter “Essential Cell Biology” Fourth Edition, Garland Science Publishers, USA, 2013.
1. Presentations of lecture notes 2. Stephen R Goodman “Medical Cell Biology”, Third Edition, Elsevier, USA, 2007. 3. Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter “Molecular Biology of the Cell” Sixth Edition, Garland Science Publishers, USA, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu