Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ACİL TIP 20+340 - 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bedia GÜLEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Bedia GÜLEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Acil servis stajında öğrenciler; preklinik ve klinik dönemlerde kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumları geliştirip uygulayacaklardır. Acil servise başvuran dahili, cerrahi veya yaralanmalı hastalara genel yaklaşım ilkelerini bilerek, tanı ve acil tedavi yöntemleri dahil acil servis yönetim sürecini öğrenecekler, ayrıca acil servise başvuran adli vakaların genel değerlendirme ve rapor yazma sürecini yapabileceklerdir.
Dersin İçeriği Bu ders; Akut koroner sendromlarda EKG,Dar kompleks taşidisritmilerde EKG,Geniş kompleks taşidisritmilerde EKG,Bradidisritmilerde EKG,Acil serviste senkop hastasına yaklaşım,Acil serviste çoklu travmalı hastaya yaklaşım,Acil serviste kafa travmalı hastaya yaklaşım,Çevresel nedenli acil durumlara yaklaşım; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Akut koroner sendromlarda (AKS) EKG bulgularını tartışabilecektir 1, 11, 12, 18 F
1.1. STEMI EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
1.2. NSTEMI-AKS EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
2. Dar QRS kompleks taşidisritmilerin tanı ve acil yönetimini yapabilecektir 1, 11, 12, 18 F
2.1. Düzensiz, dar ORS kompleks EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
2.2. Düzensiz, dar ORS kompleks acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
2.3. Düzenli, dar ORS kompleks EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
2.4. Düzenli, dar ORS kompleks acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
3. Geniş QRS kompleks taşidisritmilerin tanı ve acil yönetimini yapabilecektir 1, 11, 12, 18 F
3.1. Düzensiz, geniş ORS kompleks EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
3.2. Düzensiz, geniş ORS kompleks acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
3.3. Düzenli, geniş ORS kompleks EKG bulgularını açıklar 1, 11, 18 F
3.4. Düzenli, geniş ORS kompleks acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
4. Bradisritmilerin tanı ve acil yönetimini yapabilecektir 1, 11, 12, 18 F
4.1. Bradidisritmilerde EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
4.2. Bradidisritmilerin acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
5. Acil serviste senkop geçiren hastanın tanı ve acil yönetimini yapabilecektir 1, 11, 12, 18 F
5.1 Hayatı tehdit eden senkop nedenlerini açıklar 1, 11, 12, 18 F
5.2 Hayatı tehdit eden senkop nedenlerinin acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
6. Acil serviste çoklu travmalı hastaya genel yaklaşım prensiplerini tartışabilecektir 1, 11, 12, 18 F
6.1. Birincil değerlendirme basamaklarını açıklar 1, 11, 12, 18 F
6.2. Hayatı tehdit eden travmaya bağlı klinik durumları açıklar 1, 11, 12, 18 F
6.3. Hayatı tehdit eden travmaya bağlı klinik durumların acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
6.4. İkincil değerlendirme basamaklarını açıklar 1, 11, 12, 18 F
6.5. Hastaların uygun biçimde başka bir sağlık kuruluşuna sevk sürecini açıklar 1, 11, 12, 18 F
6.6. Travmalı hastaların hastane öncesi ve acil servisteki acil müdahale organizasyonunu açıklar 1, 11 F
6.7. Travmalı hastasının şiddet skorlamasını değerlendirir ve gerekli bildirimi yapar 1, 11, 18 F
7. Acil serviste kafa travmalı hastaya genel yaklaşım prensiplerini tartışabilecektir 1, 11, 12, 18 F
7.1. Birincil değerlendirme basamaklarını açıklar 1, 11, 12, 18 F
7.2. Hayatı tehdit eden kafa travması klinik durumlarını açıklar 1, 11, 12, 18 F
7.3. Hayatı tehdit eden kafa travmasına bağlı klinik durumların acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
7.4. İkincil değerlendirme basamaklarını açıklar 1, 11, 12, 18 F
7.5 Kafa travması şiddet derecelendirmesini tanımlar 1, 11 F
7.6. Hafif, orta ve ciddi kafa yaralanmalarının acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
8. Çevresel acil durumlara genel yaklaşım prensiplerini tartışabilecektir 1, 11, 12 F
8.1 Yüksek irtifaya bağlı acil durumları tanımlar ve acil yönetimini yapar 1, 11 F
8.2. Dalmaya bağlı acil durumları tanımlar ve acil yönetimini yapar 1, 11 F
8.3 Isıya bağlı acil durumları tanımlar ve acil yönetimini yapar 1, 11 F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri: F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Akut koroner sendromlarda EKG
2 Dar kompleks taşidisritmilerde EKG
3 Geniş kompleks taşidisritmilerde EKG
4 Bradidisritmilerde EKG
5 Acil serviste senkop hastasına yaklaşım
6 Acil serviste çoklu travmalı hastaya yaklaşım
7 Acil serviste kafa travmalı hastaya yaklaşım
8 Çevresel nedenli acil durumlara yaklaşım
Kaynaklar
Tintinalli Acil Tıp: Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu. Nobel Yayınevi, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu