Geri
AKADEMİK

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonucu Fakültemizin Anabilim Dallarına (Bilim Dallarına) Yerleştirilen Adayların Atanma Evrakları

TUS ve YDUS yerleştirme sonuçlarına göre Fakültemizin anabilim dallarına / bilim dallarına yerleştirilen adayların, yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edilmektedir. Bu ilan tarihinden bir gün sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Fakültemizde uzmanlık eğitimi (TUS) ve Yandal Uzmanlık Eğitimi (YDUS) almak üzere yerleştirilen adayların, ÖSYM’nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Dekanlığımıza başvurmaları gerekmektedir. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Atama esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

EKLER

Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olmayanlar ile sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanlar:

 • Eğitime Başlama Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
 • YÖK formatlı özgeçmiş (İndirmek için tıklayınız)
 • Sonuç belgesi (internet çıktısı)
 • Mezuniyet belgesi (noter tasdikli sureti veya mezun olunan tıp fakültesince onaylanmış sureti)
 • Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği,
 • YDUS ile yerleşmiş ancak yerleştirme tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığınca henüz anadal uzmanlık belgelerinin tescil işlemi yapılmamış olanlar için Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınav Tutanağı.
 • Kimlik fotokopisi
 • Askerlik terhis / tecil belgesi veya beyan dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
 • Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak "........................... dalında uzmanlık eğitimi yapabilir." ifadesini taşıyan sağlık kurulu raporu veya beyan dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
 • Fotoğraf (6 adet)
 • Güvenlik Soruşturması Formu (2 Adet) (İndirmek için tıklayınız)
 • Adli sicil kaydı veya beyanı (İndirmek için tıklayınız)
 • Yerleşim yeri belgesi

Yabancı uyruklu adayların kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.

 • Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri.
 • Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.)
 • Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünde alınmış belgenin noter tasdikli örneği.
 • Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge.

Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.

ÜCRET TABLOLARI (2020 Yılı)

ÜCRET TABLOLARI 

YDUS İLE ALINAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN MAAŞ VE NÖBET ÜCRETİ*

Maaş

9.200 TL

Nöbet Ücreti (En Fazla)

3.150 TL

*Bütün ücretler net olarak belirlenmiştir.

*Nöbet ücreti saati 21 TL ve en fazla 150 saat karşılığı olarak hesaplanacaktır.

TUSİLE ALINAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN MAAŞ VE NÖBET ÜCRETİ*

Maaş

7.100 TL

Nöbet Ücret Tavanı

2.850 TL

Ücretler net olarak belirlenmiştir.

Nöbet ücreti saati 19 TL ve en fazla 150 saat karşılığı olarak hesaplanacaktır.

* Uzmanlık öğrencileri, akademik yönden 2547 sayılı Kanuna tabidirler. Adaylar işe başlamadan önce 4857 sayılı Kanunu çerçevesinde iş sözleşmesi yaparlar.

DOKÜMANLAR

Bilgi Talep Formu