Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARDİYOLOJİ STAJI 37+62 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bilal BOZTOSUN
Dersi Verenler Prof.Dr. Bilal BOZTOSUN, Prof.Dr. İrfan BARUTÇU, Prof.Dr. Dursun DUMAN, Prof.Dr. Fethi KILIÇASLAN, Prof.Dr. Zekeriya NURKALEM, Prof.Dr. Aydın YILDIRIM, Doç.Dr. Ekrem GÜLER, Doç.Dr. İbrahim Oğuz KARACA, Prof.Dr. Korhan ERKANLI, Doç.Dr. Özgür Ulaş ÖZCAN, Doç.Dr. Hacı Murat GÜNEŞ, Dr.Öğr.Üye. Mehmet Onur OMAYGENÇ, Dr.Öğr.Üye. Beytullah ÇAKAL, Dr.Öğr.Üye. Gültekin Günhan DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarına Giriş ve Epidemiyolojik Veriler ,Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Anamnez ve Fizik ,Kardiyak hastada anamnez alma ve fizik muayene (HBE),Kardiyovasküler sistem hastalıklarında kanıta dayalı tıp ışığında çalışma dizayn etme ve veri değerlendirme ,Ateroskleroz Tanımı,Süreci ve Oluşumuna Zemin Hazırlayan Risk Faktörleri ,Stabil İskemik Kalp Hastalığı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları ,Periferik vasküler hastalıklar ,Akut koroner sendromlar (NSTEAKS ve STEMI) ,Temel EKG bilgisi ,Göğüs Ağrısı ile Gelen Hastaya Yaklaşım (OTE),Kronik Kalp Yetersizliği ,Akut Kalp Yetersizliği ve Kardiyojenik Şok ,Miyokardit ve Kardiyomiyopatiler ,Nefes Darlığı ve Diğer Kalp Yetersizliği Semptomları ile Gelen Hastaya Yaklaşım (OTE, MB),Kapak Hastalıkları,Akut Romatizmal Ateş ve Enfektif Endokardit ,Göğüs Röntgeninin Yorumlanması ve Ekokardiyografik Değerlendirme (OTE),Taşiaritmiler ,Bradiaritmiler ,Atriyal Fibrilasyon ,EKG Örnekleriyle Aritmisi Olan Hastaya Yaklaşım (OTE, MB),Senkop ve Ani Kardiyak Ölüm ,Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolizm ,Pulmoner Hipertansiyon ,Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Kullanılan Farmakolojik Ajanlar ,Hipertansiyon ,Kan Basıncı Ölçümü ve Hipertansif Hastada Tanılama Süreci (İGÇ, MB),Perikard Hastalıkları ve Kardiyak Tümörler ,Yapısal Kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavi Seçenekleri ,Kateter Laboratuarı Ziyareti ,Aort Hastalıkları ve Tedavi Seçenekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Koroner arterler, büyük damarlar, kalp kapakları ile ilgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar. Etkili iletişim yollarının kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Kardiyovasküler sistemle ilgili semptomların fizyopatolojisi, nedenleri ve diğer sistemlerle ilişkilerini açıklar. Koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, hipertansiyon, atriyal fibrilasyon hastalıkların sık rastlanan klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, hipertansiyon, atryal fibrilasyon, akut romatizmal ateş, venöz emboli ve tromboz ile ilgili genel epidemiyolojik özellikler ve koruyucu hekimlik uygulamarını açıklar. Kalp kapak hastalıkları, aritmiler, endokardit, miyokardit, kardiyomyopatiler, pulmoner embolizm, pulmoner hipertansiyon, perikardiyal efüzyon ve aort anevrizma ve disseksiyonu hastalıklarını anamnez, fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder ve gerektiğinde ileri tetkik ve tedavi için uzmanına yönlendirir. Kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı ve hipertansiyon tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. Kalp yetersizliği ve hipertansiyon hastalıklarının uygun tanısal testleri seçerek tanısını koyduktan sonra akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda tedavisini planlar; temel ilaçların özelliklerini ve ciddi yan etkilerini açıklar; birinci basamak düzeyinde izlemini yapar. Yaşamı tehdit eden akut koroner sendrom, akut kalp yetersizliği, hipertansif acil, pulmoner embolizm, ventriküler malin aritmiler, AV tam blok gibi bradiaritmiler, aort disseksiyonu gibi hastalıkların klinik özelliklerini açıklar; acil tedavisini planlar; ileri tetkik ve sevk kriterlerini sıralar. Perikardiyosentez işlem basamaklarını sayar.
Beceri - Kardiyovasküler sistem muayenesini yapar. Kan basıncı ölçer. EKG çeker ve yorumlar Elektriksel ritm düzeltici tedavileri (kardiyversiyon/defibrilasyon) uygular.
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Hipertansiyon, aort hastalıkları ve koroner arter hastalığının tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Aile hekimliği hizmeti sunarken katına dayalı tıp uygulamalarını ve kendi kendine öğrenme metodlarını etkin şekilde kullanır. Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip eder. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetir ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. Hipertansiyon, aort hastalıkları ve koroner arter hastalığının tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarına Giriş ve Epidemiyolojik Veriler
2 Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Anamnez ve Fizik
3 Kardiyak hastada anamnez alma ve fizik muayene (HBE)
4 Kardiyovasküler sistem hastalıklarında kanıta dayalı tıp ışığında çalışma dizayn etme ve veri değerlendirme
5 Ateroskleroz Tanımı,Süreci ve Oluşumuna Zemin Hazırlayan Risk Faktörleri
6 Stabil İskemik Kalp Hastalığı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
7 Periferik vasküler hastalıklar
8 Akut koroner sendromlar (NSTEAKS ve STEMI)
9 Temel EKG bilgisi
10 Göğüs Ağrısı ile Gelen Hastaya Yaklaşım (OTE)
11 Kronik Kalp Yetersizliği
12 Akut Kalp Yetersizliği ve Kardiyojenik Şok
13 Miyokardit ve Kardiyomiyopatiler
14 Nefes Darlığı ve Diğer Kalp Yetersizliği Semptomları ile Gelen Hastaya Yaklaşım (OTE, MB)
15 Kapak Hastalıkları
16 Akut Romatizmal Ateş ve Enfektif Endokardit
17 Göğüs Röntgeninin Yorumlanması ve Ekokardiyografik Değerlendirme (OTE)
18 Taşiaritmiler
19 Bradiaritmiler
20 Atriyal Fibrilasyon
21 EKG Örnekleriyle Aritmisi Olan Hastaya Yaklaşım (OTE, MB)
22 Senkop ve Ani Kardiyak Ölüm
23 Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolizm
24 Pulmoner Hipertansiyon
25 Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Kullanılan Farmakolojik Ajanlar
26 Hipertansiyon
27 Kan Basıncı Ölçümü ve Hipertansif Hastada Tanılama Süreci (İGÇ, MB)
28 Perikard Hastalıkları ve Kardiyak Tümörler
29 Yapısal Kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavi Seçenekleri
30 Kateter Laboratuarı Ziyareti
31 Aort Hastalıkları ve Tedavi Seçenekleri
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu