Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NÖROLOJİ STAJI 54+54 - 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nesrin HELVACI YILMAZ
Dersi Verenler Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU, Doç.Dr. Erkingül BİRDAY, Doç.Dr. Ebru ERBAYAT, Dr.Öğr.Üye. Nesrin HELVACI YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Burcu POLAT, Dr.Öğr.Üye. Özge ARICI DÜZ, Dr.Öğr.Üye. Elmir KHANMAMMADOV, Dr.Öğr.Üye. Şeyma KILIÇ, Doç.Dr. Fikret AYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Başağrısına Yaklaşım, Primer Başağrıları,Nörolojik Semiyoloji,Sekonder Başağrıları,SEMİNER/Kraniyal Sinir Hastalıkları 1-2,Nörolojik Muayene (Kraniyal sinirler),Nörolojik Aciller,Nörolojik Komalar ve Bilinç Bozuklukları,Epilepsi-tanı, Yaklaşım, Tedavi ,Nörolojik Muayene (Duyu),Nöromusküler Hastalıklar,Periferik Nöropatiler,Multipl Skleroz ve Nöroimmünolojik Bozukluklar ,Medulla Spinalis Hastalıkları,Nörolojik Muayene (Refleksler),Demanslar ve Alzheimer Hastalığı,Uyku- Giriş,Hareket Bozuklukları: Parkinson Hastalığı,Hareket Bozuklukları: Distoni ve Tremor,Beyin Ödemi,Sistemik Hastalıklar ve Nöroloji/Nörolojide Kons.,Serebrovasküler Hastalıklar-Hemorajik İnme,Serebrovasküler Hastalıklar-İskemik İnme ,Vertigo ve Denge Bozuklukları,Nörolojik Muayene (Serebellar),Nöromusküler Hastalıklar:M.Gravis ve Kavşak Hastalıkları,Ön Boynuz ve Motor Nöron Hastalığı,Nörolojik Muayene (Motor,kas gücü),Ataksiler,Konuşma Bozuklukları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Sinir sisteminin anatomi ve fizyolojik mekanizmalarını anımsar, nörobilimi ileri hekimlik uygulamalarının alanı olarak öngörür. Sık görülen nörolojik hastalıklarda temel semptomları ve nörolojik muayene bulguları ile gerekli tanı araçlarını kullanarak ayırıcı tanıyı değerlendirir. Sinir sisteminin anatomi ve fizyolojik mekanizmalarını anımsar, nörobilimi ileri hekimlik uygulamalarının alanı olarak öngörür. Sık görülen nörolojik hastalıklarda temel semptomları ve nörolojik muayene bulguları ile gerekli tanı araçlarını kullanarak ayırıcı tanıyı değerlendirir. Nörolojik hastalıkların küresel yükünü, risk faktörlerini ve korunma yollarını  açıklar. Nörolojik hastalıklarda koruyucu hekimliğin önemini benimser. (K) Bunama, multipl skleroz, epilepsi, hareket bozukluklarının, uyku bozukluklarının ön tanısını akıl eder. (ÖnT) Birinci basamak sağlık hizmeti sırasında Nöroloji Uzmanına yönlendireceği hastaları seçer ve bu konuda danışmanlık verir. (ÖnT) Birinci basamak sağlık hizmeti sırasında Nöroloji Uzmanına yönlendireceği hastaları seçer ve bu konuda danışmanlık verir. (ÖnT) Başağrısı, inme, polinöropati başta olmak kronik takip ve danışmanlık gerektiren nörolojik hastalıkları birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında yönetir. (T K İ) Başağrısı, inme, polinöropati başta olmak kronik takip ve danışmanlık gerektiren nörolojik hastalıkları birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında yönetir.   Nörolojik hastalıklarda koruyucu hekimliğin önemini benimser. Gerilim tipi başağrısının tanı ve tedavisini reçetesinin düzenleyerek planlar. (TT) Gerilim tipi başağrısı ve migren tipi baş ağrısının tanı ve tedavisini reçetesinin düzenleyerek planlar. (TT) Gerilim tipi başağrısı ve migren tipi baş ağrısının tanı ve tedavisini reçetesinin düzenleyerek planlar. (TT) İnme, epileptik nöbet, akut polinöropatik sendromlar, akut medulla spinalis lezyonları gibi hayati önemi olan nörolojik hastalıklarının acil tedavisini planlar. (A) Birinci basamak sağlık hizmeti sırasında Nöroloji Uzmanına yönlendireceği hastaları seçer ve bu konuda danışmanlık verir. Epileptik hastaların çalışma koşulları hakkında gerekli düzenlemeler hakkında danışmanlık verir ve polinoropatili bir hastanın olası toksik maruziyetini sorgular. (İş Sağlığı)
Beceri - Nörolojik muayeneyi tam ve ayrıntılı yapar ve sistemik fizik muayene bulguları ile ilişkilendirir.
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Birinci basamak sağlık hizmeti sunarken kanıta dayalı tıp uygulamalarını kullanır. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetir, kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Başağrısına Yaklaşım, Primer Başağrıları
2 Nörolojik Semiyoloji
3 Sekonder Başağrıları
4 SEMİNER/Kraniyal Sinir Hastalıkları 1-2
5 Nörolojik Muayene (Kraniyal sinirler)
6 Nörolojik Aciller
7 Nörolojik Komalar ve Bilinç Bozuklukları
8 Epilepsi-tanı, Yaklaşım, Tedavi
9 Nörolojik Muayene (Duyu)
10 Nöromusküler Hastalıklar
11 Periferik Nöropatiler
12 Multipl Skleroz ve Nöroimmünolojik Bozukluklar
13 Medulla Spinalis Hastalıkları
14 Nörolojik Muayene (Refleksler)
15 Demanslar ve Alzheimer Hastalığı
16 Uyku- Giriş
17 Hareket Bozuklukları: Parkinson Hastalığı
18 Hareket Bozuklukları: Distoni ve Tremor
19 Beyin Ödemi
20 Sistemik Hastalıklar ve Nöroloji/Nörolojide Kons.
21 Serebrovasküler Hastalıklar-Hemorajik İnme
22 Serebrovasküler Hastalıklar-İskemik İnme
23 Vertigo ve Denge Bozuklukları
24 Nörolojik Muayene (Serebellar)
25 Nöromusküler Hastalıklar:M.Gravis ve Kavşak Hastalıkları
26 Ön Boynuz ve Motor Nöron Hastalığı
27 Nörolojik Muayene (Motor,kas gücü)
28 Ataksiler
29 Konuşma Bozuklukları
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu