Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON STAJI 19+30 - 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aylin REZVANİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Ahmet Salim GÖKTEPE, Prof.Dr. Aylin REZVANİ, Dr.Öğr.Üye. Mehmet AĞIRMAN, Dr.Öğr.Üye. Arzu DİNÇ YAVAŞ, Dr.Öğr.Üye. Didem SEZGİN ÖZCAN, Dr.Öğr.Üye. Sena TOLU, Dr.Öğr.Üye. Özgül BOZKURT TUNCER, Dr.Öğr.Üye. Şadiye SARATAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun kısaca tarihçesi,Fiziksel Tıp ve rehabilitasyonda kullanılan fizik tedavi ajanları,Omurga şekil bozuklukları ve postüroloji,FTR Uygulamaları,Eklem ağrısı ve şişliği/artrit,Gut ve Psödogut,Osteoartrit,Fibromiyalji,Bel Boyun ve Sırt ağrıları,Disk Hernileri,Tenosinovitler,Romatoid artrit,Spondiloartrit--Ankilozan spondilit,Tortikolis,Osteoporoz,Nörolojik rehabilitasyona giriş (MS, Parkinson, polio, Guillane-Barre, geçici iskemik atak, spinal kord, İnme, miyopatiler),İnme rehabilitasyonu,Ortopedik rehabilitasyon,Spinal kord yaralanmaları rehabilitasyonu,Serebral palsi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Kas-iskelet sistemi ve sinir sistemi ile İlgili anatomi ve fizyoloji bilgilerini hatırlar. Etkili iletişim yollarını kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile kas iskelet ve sinir sistemi hastalıklarında ayırıcı tanı listesi oluşturur. Gut hastalığı, romatoid artrit, spondiloartrit ve osteoporoz gibi hastalıkları, aldığı anamnez ve fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder ve sevk kriterlerini açıklar. Osteoartrit, disk hernisi, bel, boyun ve sırt ağrısı ile ilgili hastalıklara tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. "Tedavisi düzenlenmiş olan osteoartrit, bel, boyun sırt ağrısı gibi bazı kas iskelet sistem hastalıklarının birinci basamak düzeyinde izlemini yapar." "Fibromyalji, Tortikolis, tenosinovit gibi hastalıkların tanısını uygun tanısal testleri seçerek koyar ve tedavi prensiplerini akılcı ilaç kullanımı ilkeleri kapsamında anlatır." Küçük gruplar şeklinde yapılan sunumlar veya panel düzenlemeleri ile topluma yönelik osteoporoz, omurga şekil bozuklukları ve hastalıkları ile ilgili danışmanlık hizmeti verirken dikkat edilmesi gereken prensipleri açıklar. Omurga şekil bozuklukları,eklem ağrısı ve şişliği/artrit, osteoartrit, fibromiyalji, bel, boyun ve sırt ağrıları gibi hastalıkların tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Erişkin ve çocuk hastada görülen doğumsal ve edinsel nörolojik ve ortopedik hastalıkların rehabilitasyonun temel prensiplerini açıklar.
Beceri - Hastanın şikayetini dinler, ön tanısını koymak amacıyla gerekli sorgulamayı yapar. Kas iskelet sistemi muayenesi (postür, yürüyüş) ve tüm eklemlerin hareket açıklığı muayenesini yapar. Kas iskelet sistem muayenesinde en çok kullanılan özel testleri yapar. Santral sinir sistem muayenesini yapar. Periferik sinir sistem muyaenesini yapar.
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanılmasının önemini kavrar. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetir ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. Sağlık, hastalık, yaşam kalitesi kavramlarını tanımlar, sağlık ve hastalığın sosyokültürel belirleyicilerini sayar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fiziksel tıp ve rehabilitasyonun kısaca tarihçesi
2 Fiziksel Tıp ve rehabilitasyonda kullanılan fizik tedavi ajanları
3 Omurga şekil bozuklukları ve postüroloji
4 FTR Uygulamaları
5 Eklem ağrısı ve şişliği/artrit
6 Gut ve Psödogut
7 Osteoartrit
8 Fibromiyalji
9 Bel Boyun ve Sırt ağrıları
10 Disk Hernileri
11 Tenosinovitler
12 Romatoid artrit
13 Spondiloartrit--Ankilozan spondilit
14 Tortikolis
15 Osteoporoz
16 Nörolojik rehabilitasyona giriş (MS, Parkinson, polio, Guillane-Barre, geçici iskemik atak, spinal kord, İnme, miyopatiler)
17 İnme rehabilitasyonu
18 Ortopedik rehabilitasyon
19 Spinal kord yaralanmaları rehabilitasyonu
20 Serebral palsi
Kaynaklar
https://www.aapmr.org/career-center/medical-students/a-medical-student's-guide-to-pm-r/what-types-of-treatments-and-procedures-do-physiatrists-perform

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu