Geri
AKADEMİK

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Program-Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Birinci Bölüm

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu usul ve esasların amacı; İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp eğitim programı sürekli ve sistematik olarak değerlendirmek üzere kurulan Program Değerlendirme Komisyonunun kuruluş çalışma usul ve esaslarını değerlendirmektir.

Dayanak

MADDE 2-(1) İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İMÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm

Komisyonun Oluşumu

MADDE 3-(1) İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nin 27.03.2018 tarih ve 2018/0204 sayılı Fakülte Kurulu Kararında oluşturulmuştur.

Komisyonun Görevi

MADDE 4-(1) Eğitim programlarının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmeleri sağlamak amacıyla uygun yöntem ve araçları tanımlamak ve gerektiğinde düzenlemeler yapmak,

(2) Eğitim programını işleyişini değerlendirmeye yönelik veri sağlayarak değerlendirmeler yapmak,

(3) Eğitim programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Ulusal ve Uluslararası gelişmelere uyumlu hale getirilmeleri için gerekli çalışmalar yapmak

Komisyon çalışmaları

MADDE 5-(1) Komisyon her eğitim-öğretim yılında güz-bahar dönemlerinde olmak üzere olağan olarak yılda en az iki kez toplantı yapar. Gerektiğinde komisyon başkanının çağrısı üzerine gündemli olarak ta toplanılır.

(2) Eğitim programının içerik ve işleyiş açısından tüm bileşenlerin değerlendirilmesine ilişkin takvim ve aciliyet önceliklerini belirtmek gerektiğinde iş bölümü yaparak gözden geçiri, yöntemleri tanımlar, uygulanması için önerilerde bulunur ve değerlendirme sonuçlarınu analiz eder.

(3) Müfredat Geliştirme Komisyonu ve/veya Dekanlık tarafından üzerinde çalışılması önerilen konuları görüşerek, çalışma sonuçlarını ilgilisine sunar.

Üçüncü Bölüm

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 5-(1) Bu usul ve esaslarda hükmü bulunmayan durumlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İMÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İMÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ile Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6-(1) Bu usul ve esaslar 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Fakülte Kurulu’ nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7-(1) Bu usul ve esasların İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

Kurul Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Özge ARICI DÜZ
Kurul Üyeleri Prof. Dr. Sema ANAK
Prof. Dr. Murat DAYANGAÇ
Doç. Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU
Doç. Dr. Ömür GÖKMEN SEVİNDİK
Dr. Öğr. Üyesi Şule AYLA
Dr.Öğr.Üyesi Pakize YİĞİT
Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Üyeleri Berhan Burak BULUT
Yusuf ŞENER
Bilgi Talep Formu