Geri
AKADEMİK

Koordinatörler Kurulu

MADDE 11 – (1) Dekan veya Dekan Yardımcısı, Baş Koordinatör, Baş Koordinatör

Yardımcıları, her bir sınıfın sorumlu Koordinatörü ve Koordinatör Yardımcısı’ndan oluşur.

Bu kurul, her eğitim- öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim öğretim ve sınavların genel planlamasını yapmak ve koordinasyonu sağlamak, program bilgileri ile ilgili dokümanların tamamlatılmasından sorumludur.

Kurulun Görevleri

MADDE 12- (1) Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurul olağan olarak, her eğitim-öğretim yılının başında ve sonunda toplanır.

b) Fakültede eğitim ve öğretimin, akademik takvime dayalı olarak düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kurulu’na bilgi ve öneriler sunar.

c) Eğitim-öğretim yılının bahar döneminde, gelecek ders yılının akademik takvimini oluşturularak derslerin belirlenmesine ilişkin çalışmalarını tamamlayarak Fakülte Kurulu’na sunar.

ç) Öğrenci sınavlarının sonuçlarını inceler, başarı veya başarısızlık nedenlerini saptar ve gerekirse bunları bir raporla Dekanlığa sunar.

d) Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapar ve sonuçları Dekanlığa sunar.

e) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik önerisini Dekanlığa sunar.

f) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunar.

g) Fakültenin eğitim-öğretimle ilgili iç mevzuatlarında yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve öneriler hazırlayarak Dekanlığa sunar.

ğ) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.

h) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenci kapsamında yerleşen öğrencilerin ders muafiyeti ve transferi işlemleri ile sınıflara intibaklarıyla ilgili öneriler yapar.

ı) Fakülteye kayıt olan her öğrenciye eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda yardımcı olmak üzere bir danışman önerir. Öğrenci danışmanlık hizmetlerini izler, inceler ve bu konuda görüş hazırlar.

i) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak Kurul’dan istediği diğer çalışmaları yapar, gerektiğinde görüş bildirir ve anabilim dalları ile koordinatörlerin görüşlerini aktarır.

j) Derslerin konu başlıklarının Çekirdek Eğitim Programına (ÇEP) uygunluğuna ve bunlarla ilişkin düzenlemelerin ilgili Anabilim Dalları ile belirleyerek MEBİS’e program bilgilerinin girilmesini sağlar.

Kurul Üyeleri
Üye Adı Unvanı
Baş Koordinatör Prof. Dr. Mesut YILMAZ
Baş Koordinatör Yardımcıları Prof. Dr. İlknur TÜRKMEN
Dönem I Koordinatörü Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ
Dönem II Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZÇİÇEK
Dönem III Koordinatörü Doç. Dr. Burcu SAKA
Dönem IV Koordinatörü Prof.Dr. Ayhan TAŞTEKİN
Dönem V Koordinatörü Doç. Dr. Rahim HORUZ
Dönem VI Koordinatörü Prof.Dr. Aydın ÜNAL
Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seda KARABULUT
Dönem II Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İSTANBULLU TOSUN
Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu Üyesi Elnur HAŞİMOV
Canlı DestekBilgi Talep Formu