Geri
AKADEMİK

Dönem 5

Dönem V Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Amaç

İlk dört dönemde aldığı bilgi birikimleri gerçek hayatta kullanabilecekleri öğrenim ortamını sağlayarak, akut veya kronik şikayetler ile farklı branşlara müracaat eden hastalara genel yaklaşımı,  ilgili branşlara yönelik koruyucu hekimlik prensiplerini, farklı branşlarda en sık görülen hastalıkların, tanısal yöntemleri kullanarak ayırıcı tanısı ve birinci basamak düzeyinde tedavileri ve acil müdahalel prensipleri ile lüzumu halinde bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevkini yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Öğrenim Hedefleri

Bu dönemin sonunda öğrenciler;

Yaşam boyu öğrenmeyi bir hayat biçimi haline getirir.

Dönem 5 Stajlar

 • Travma geçiren vakaların hem kas-iskelet sisteminin ve hem iç organların sistematik muayenesini yapar, ilk acil müdahaleyi yapar ve lüzum halinde uygun şartlar içinde gerekli üst merkezlere sevk endikasyonlarını açıklar,
 • Kas-iskelet sistemi ve sinir sistemi şikayeti ile gelen hastaların periferik ve santral sinir sistemi muayenesini yapar, birinci basamak düzeyinde tanısını koyar, gerekli ilk tedavisini yapar ve gerekli durumlarda uygun şekilde üst merkezlere sevk endikasyonlarını açıklar,
 • Birinci basamak düzeyinde göz muayenesi yapar, ilk müdahaleyi uygular ve gerektiğinde üst basamak kuruluşuna sevk endikasyonlarını açıklar,
 • Sağlıklı çocuk değerlendirmesini yapar, çocukta sık görülen hastalıklardan korunma yöntemlerini ebeveynlerine izah eder,
 • Çocuk ve genç erişkinlerde sık görülen psikiyatrik hastalıkları tanır, tedavilerini birinci basamak  düzeyinde  yapar ve gerektiğinde üst basamaklara sevk endikasyonlarını açıklar,
 • Toplumda sık görülen cilt hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan deri hastalıklarının fizik muayenesini yapar, ilk semptomatik tedavisini yapar ve gerektiğinde dermatoloji uzmanına  sevk endikasyonlarını açıklar,
 • Kulak, burun, boğaz muayenesi yapar, toplumda en sık görülen kulak, burun, boğaz hastalıklarına ilk müdahaleyi yapar, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk endikasyonlarını açıklar,
 • Kadın ve erkek ürolojik muayenesini yapar, özellikle sık görülen ürolojik hastalıkların tanısını koyar, birinci basamak düzeyinde tedavisini yapar ve uygun şekilde sevk endikasyonlarını açıklar,
 • Plastik cerrahide en sık görülen tendon ve sinir yaralanmaları, yanık ve sıkça görülen diğer vakaların muayenesini yapar, ilk müdahaleyi yapar ve uygun şartlarda üst basamağa sevk endikasyonlarını açıklar,
 • Hastaların ameliyat öncesi muayenesini yapar, erişkin ve pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyon uygular, şoklu ve travmalı hastaları değerlendirebilir, damar yolu açabilir ve nazogastrik sonda takar,
 • Sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarında hastayı muayene eder, tedavi yapar ve ileri tetkik ve tedavi gerektiren olguları ayırt eder ve lüzum halinde üst basamak sağlık kuruluşlarına sevk endikasyonlarını açıklar,
 • Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin sıralı kullanımını, her birinin endikasyonunu sıralar, hastayı bilgilendirir, temel normal radyoanatomi ve anormal radyolojik bulguları ayırır,
 • Kanıta dayalı tıp uygulamalarının temel prensiplerini açıklar,
 • Tüm hastalıkların tedavisinde akılcı tedavi ve akılcı ilaç seçimi yapar ve hastaları bilgilendirir,
 • Tütün ve tütün ürünleri ve diğer toplum ve birey sağlığını tehdit eden unsurların zararları hakkında eğitim verebilir, bıraktırılmasını teşvik eder ve gerektiği tedavilerini uygular,
 • Multidisipliner çalışmayı benimser, gerektiğinde ekip çalışanı gerektiğinde lider olarak rol alır,
Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar