Geri
AKADEMİK

Dönem 4

Dönem IV Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Amaç

İlk 3 yıl boyunca preklinik dönemde kazanılmış temel tıbbi bilgi ve becerilerin stajlarda gerçek hasta üzerinde kullanılması yoluyla içselleştirilmesini sağlamak ve semptomdan tanıya ulaşmanın yol ve yöntemlerini öğretmektir.

Öğrenim Hedefleri

Dönem IV öğrencileri, bu dönemin sonunda;

 • Hasta ve sağlam çocuk ayırımını yapar. Normal büyüme ve gelişmeyi takip eder, normalden sapmaları tespit ederek uzmanına sevk eder. Bağışıklama, sağlıklı beslenme, hastalıklardan ve kazalardan korunma yöntemlerini açıklar. Sık görülen çocukluk çağı hastalıklarını tanır ve tedavi eder. Daha az görülen ancak önemli hastalıklardan şüphelenir ve uzmanına sevk eder. Çocukluk çağı acillerinde ilk müdahaleyi yapar ve uzmanına sevk endikasyonlarını açıklar.
 • Erişkin hastalarda karın, meme ve tiroid ile ilişkili sık görülen hastalıkları tanır ve tedavi eder; daha nadir rastlanan hastalıklardan şüphelenir ve uzmanına sevk endikasyonlarını açıklar. Yaşamı tehdit eden acil cerrahi durumlarda tanıyı koyar, acil tedavisini gerçekleştirerek gereğinde sevk endikasyonlarını açıklar. Erişkin hastada meme, servikal bölge, anorektal bölge ve karın bölgesi ile fıtık bölgelerinin muayenesini yapar. Yara ve yanık bakımını uygular.
 • Yetişkin dahili hastalıklarda anamnez, fizik muayene ve uygun laboratuar ve radyolojik tetkikler ile ayırıcı tanı listesi oluşturur.
 • Diyabet ve hipertansiyon gibi sık görülen yetişkin dahili hastalıkları tanır, tedavi prensiplerini ve izleminin nasıl yapılacağını anlatır
 • Daha az sıklıkta görülen yetişkin dahili hastalıkların ön tanısını koyar ve ilgili uzmanına sevk endikasyonlarını açıklar
 • Yetişkinlikte görülen iç hastalıkları acillerini tanır, tedavisini yönetir ve uygun şekilde ilgili uzmanına sevk endikasyonlarını açıklar
 • Basit jinekoloji ve obstetri poliklinik muayenesini yapar. Acil hastayı değerlendirir, acil hasta takibini yapar ve gerekli durumlarda hastanın bir kadın doğum uzmanına yönlendirir.
 • Normal gebe takibi yapar, diabet veya hipertansif gebeler gibi yüksek riskli gebelerin bazal değerlendirmesini yapar ve gerektiğinde bir üst merkeze sevk eder.
 • Öncü jinekolojik kanseröz lezyonlar veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi toplum sağlığını ilgilendiren durumlar hakkında  yeterli bilgi sahibidir ve hastaya korunma yolları hakkında eğitim verir.
 • Gebelikten korunma yolları hakkında hastayı bilgilendirebilir.
 • Toplumda sık gözlenen ve önemli  morbidite ve mortalie nedeni olan kardiyovasküler sistem hastalıklarının tanı ve tedavi yaklaşımlarını anlatabilir; korunma ve izlem konusunda  danışmanlık hizmeti verebilir. Ayrıca hayati önem arz eden kardiyovasküler sistem acillerini tanır; ilk müdahalesini yapar ve sevk kriterlerini açıklayabilir.

Dönem 4 Stajlar

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar