Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ DOKÜMANTASYON 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hastane Yönetimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi dokümanlar için arşiv oluşturulmasını ve bunların kullanıcıların hizmetine nasıl sunulacağını göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hasta İlişkileri Yönetimi I,2. Hasta İlişkileri Yönetimi II,3. Tıbbi kayıtları ile ilgili temel tanımlar, doküman tanımı, tıbbi dokümantasyonun tanımı, tıbbi dokümantasyonun değeri ve önemi.,4. Tıbbi kayıtların tarihçesi, tıbbi dokümanların kullanımı, analizi, gelişimi.,5. Tıbbisekreterliğin görevi, nitelikleri ve önemi,6. Veri-enformasyon ve enformasyon sistemi,7. Sağlık kurumlarında hasta dosyaları arşivlerinin temel öğeleri,8. Arşivin bütçesi, arşiv komitesi, arşiv teşkilat ve fonksiyonları,9. Hasta dokümanlarının dosyalanması, numaralanması, sıralanması,10. Hasta dosyalarının indekslenmesi, hasta, doktor, hastalık ve ameliyat indeksleri, hastalık ve ameliyatlara ait indeksleme sistemleri,11. Hasta dosyalarının hukuki yönü, resmi makamların, anlaşmalı kurumların, hasta ve hasta yakınlarının bilgi talepleri,12. Hasta dosyaları arşivlerinde bilgisayarların kullanımı,13. Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (prefixes) kökler (stems) ve son ekler (suffixes),14. Hastalıkların ve tıbbi müdahalelerinin uluslar arası (ICD) sınıflandırılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Tıbbi dokümanlarla ilgili temel tanım ve kavramları kavrar. 1, 2 A
2. Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrar ve önemini değerlendirir. 1, 2 A
3. Tıbbi dokümanların gizliliği, saklanması ve standardizasyonunu tartışır. 1, 2 A
4. Sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyonla ilişkili yasal mevzuatı tanır. 1 C
5. Hasta dosyalarını düzenler. 1 A
6. Hasta dosyalarını düzenler. 1 A
7. Arşiv sistemini oluşturur. 1 A
8. Hasta dosyaları için indeks oluşturur. 1 A
9. Hastalıkla ilgili uluslararası sınıflama sistemlerini karşılaştırır. 1 A
10. Sağlık bilişimi ve hastane enformasyon sistemlerini karşılaştırır. 1, 2
11. Elektronik kaynaklardan ve veri tabanlarından tıbbi dokümanları sorgular. 1 A
12. Kalite çalışmalarında dokümantasyon sistemini hazırlar. 1 A
13. Kalite çalışmalarında kullanılacak belgeleri tasarlar. 1 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hasta İlişkileri Yönetimi I Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2 2. Hasta İlişkileri Yönetimi II Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3 3. Tıbbi kayıtları ile ilgili temel tanımlar, doküman tanımı, tıbbi dokümantasyonun tanımı, tıbbi dokümantasyonun değeri ve önemi. Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4 4. Tıbbi kayıtların tarihçesi, tıbbi dokümanların kullanımı, analizi, gelişimi. Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5 5. Tıbbisekreterliğin görevi, nitelikleri ve önemi Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6 6. Veri-enformasyon ve enformasyon sistemi Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7 7. Sağlık kurumlarında hasta dosyaları arşivlerinin temel öğeleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8 8. Arşivin bütçesi, arşiv komitesi, arşiv teşkilat ve fonksiyonları Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9 9. Hasta dokümanlarının dosyalanması, numaralanması, sıralanması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10 10. Hasta dosyalarının indekslenmesi, hasta, doktor, hastalık ve ameliyat indeksleri, hastalık ve ameliyatlara ait indeksleme sistemleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11 11. Hasta dosyalarının hukuki yönü, resmi makamların, anlaşmalı kurumların, hasta ve hasta yakınlarının bilgi talepleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12 12. Hasta dosyaları arşivlerinde bilgisayarların kullanımı Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13 13. Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (prefixes) kökler (stems) ve son ekler (suffixes) Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14 14. Hastalıkların ve tıbbi müdahalelerinin uluslar arası (ICD) sınıflandırılması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynaklar
Ders Notları
Uçmaz R. Tıbbi Dokümantasyon 1, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yayınları, Bursa, 2004. Uçmaz R. Tıbbi Dokümantasyon 2, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yayınları, 2004. Göçmen E., Tıbbi Kayıtların Tutulması ve Hukuki Sorumluluk, http://www.hastaninhaklari.com/tibbikayitlarintutulmasi.htm Yılmaz A., Kaplan A., Sincan M., Elektronik Hasta Kayıt Sistemine Kavramsal Bir Yaklaşım http://www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/goto.aspx?id=2440 Di Lima S.N., Johns T.L. "Health Information Management" Aspen Publication, Maryland, 1998. ICD10.CM International Classification of Disseases 10 TH Revision, Tıbbi Terminoloji, Prof.Dr.Adil Artukoğlu Tıbbi Dokümantasyon, Prof.Dr.Adil Artukoğlu, Arşiv Binaları ve techizatı, Micheal Duchein, Çeviren : Cemil Göker Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Tıbbi Dokümantasyon, Somgür Yayıncılık, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu