Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sunum Teknikleri, Siyaset Bilimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. İdil TAMER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere işletmecilikle ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırarak mesleğe ve iş hayatına hazırlamaktır. İşletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İşletmecilikle ilgili temel kavramlar ,İşletmenin Amaçları, Sorumlulukları ve İşletme Etiği ,Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme Çeşitleri ,İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları ve Yatırım Projesinin Aşamaları ,Yönetim, Yönetici, Yönetilen, Ast-Üst Kavramları ,Yönetim İşlevleri ve Bağlantılı Süreçleri ,Yönetim yaklaşımları ,Üretim, Üretim Süreci, Üretim Sistemi, Modern Üretimin Özellikleri, Üretim Yönetimi ,Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Önemi ve Pazarlama Anlayışının Gelişimi ,İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Kapsamı, Örgütsel Yapı İçindeki Yeri ve Etkililiği ,Halkla İlişkilerin Tanımı, Hedef Kitlesi, Amaçları, Hedef Kitle Açısından Sınıflandırılması, Temel İlkeleri, Örgütsel Yapı İçindeki Yeri ,Finans Yönetimi Kavramı ve İşlevleri ,Muhasebe Yönetimi Kavramı ve İşlevleri ,Araştırma ve Geliştirme Yönetimi Kavramı ve İşlevleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İşletmecilikle ilgili temel kavramları açıklar, işletmeleri ekonomi, sosyal ve politik çevreleri ile ilişkilendirir. 1, 18, 2 A
2. İşletmenin amaçlarını, sorumluluklarını ve işletme etiğini tanımlar; işletmenin işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri karşılaştırır. 1, 18, 2 A
3. Niteliksel, hukuki ve ekonomik birleşme açısından işletme çeşitlerini açıklar. 1, 18, 2 A
4. İşletmelerin kurulması, büyümesi, türleri ve ekonomik etkinlikleri konusunda bilgi sahibi olur. 1, 18, 2 A
5. İlk kuruluş araştırmalarını (ekonomik, teknik, mali ve yasal) , genel yararlarını ve yatırım projesinin aşamalarını değerlendirir. 1, 18, 2 A
6. İşletme fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur ve bu fonksiyonların işletme başarısındaki rollerini analiz eder. 1, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşletmecilikle ilgili temel kavramlar Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2 İşletmenin Amaçları, Sorumlulukları ve İşletme Etiği Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3 Niteliksel, Hukuki ve Ekonomik Birleşme Açısından İşletme Çeşitleri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4 İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları ve Yatırım Projesinin Aşamaları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5 Yönetim, Yönetici, Yönetilen, Ast-Üst Kavramları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6 Yönetim İşlevleri ve Bağlantılı Süreçleri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7 Yönetim yaklaşımları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8 Üretim, Üretim Süreci, Üretim Sistemi, Modern Üretimin Özellikleri, Üretim Yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9 Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Önemi ve Pazarlama Anlayışının Gelişimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Kapsamı, Örgütsel Yapı İçindeki Yeri ve Etkililiği Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11 Halkla İlişkilerin Tanımı, Hedef Kitlesi, Amaçları, Hedef Kitle Açısından Sınıflandırılması, Temel İlkeleri, Örgütsel Yapı İçindeki Yeri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12 Finans Yönetimi Kavramı ve İşlevleri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13 Muhasebe Yönetimi Kavramı ve İşlevleri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14 Araştırma ve Geliştirme Yönetimi Kavramı ve İşlevleri Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynaklar
Dersin notları
1.S. Kadri Mirze, İşletme, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2014 2.İsmet Mucuk, Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Yayınevi,İstanbul,2008. 3.Edip Örücü, Modern İşletmecilik, Dora Yayınları, Bursa, 2013. 4.Mehmet Kara ve Soner Taslak,İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik, Ekin Kitapevi, İstanbul, 2013. 5.Halil Can ve Semra Güney, Genel İşletme, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011 6.Erdal Ünsalan ve Bülent Şimşeker, Temel İşletmecilik Bilgileri, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
X
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 10 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 41 41
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu