Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İDARE HUKUKU 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk, Değişim Yönetimi ve Liderlik, Sağlık Turizmi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İdare Hukukunun temel kavramlarının, kaynaklarının, kurum ve uygulamalarının öğrenilmesi, teorik temelli bilgiler ışığında örnek olayların çözümü yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği Bu ders; İdare Hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi ile temel özellikleri; İdare Hukukunun uygulama alanı ve kaynakları,İdare Hukukuna egemen olan temel ilkeler; idare kavramı ,Kanuni İdare İlkesi, Kamu Tüzelkişiliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkesi,İdari işlemin tanımı ve Devletin diğer işlemlerinden ayrılması, İdari işlemlerin özellikleri ve türleri,İdari işlemlerin yetki, şekil, konu, sebep, maksat unsurları,İdari sözleşmelerin tanımı, ölçütleri ve türleri,Kamu hizmeti kavramının tanımı ve kamu hizmetlerinin hukuki rejimi,Kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkeler,Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri,Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri,Kolluk kavramının tanımı ve bu bağlamda kamu düzeninin unsurları, idari kolluk ile adli kolluk ayrımı,Kolluk işlemleri, usulleri ve yaptırımları,Kolluk yetkisinin sınırları ,Genel olarak idarenin sorumluluğunun özellikleri ve şartları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.İdare hukukunun ilkelerini tanır. 1, 2 A
1.İdare hukukunun kaynaklarını belirler. 1, 2 A
3.İdare hukukunun gelişimini özetler 1, 2 A
4.İdarenin yönetim teşkilatını belirler. 1, 2 A
6.İdarenin faaliyetlerini tanımlar. 1, 2 A
5. İdarenin personel yapısını açıklar. 1, 2 A
7. İdare hukukuna ilişkin mevzuatı belirler. 1, 2 A
8. İdare hukukuna ilişkin mevzuatı eleştirir. 1, 2 A
9. İdari uyuşmazlıklar hakkında tartışır. 1, 2 A
10. İdare hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar hakkında hüküm verir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İdare Hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi ile temel özellikleri; İdare Hukukunun uygulama alanı ve kaynakları İlgili bölümün kitaptan okunması
2 İdare Hukukuna egemen olan temel ilkeler; idare kavramı İlgili bölümün kitaptan okunması
3 Kanuni İdare İlkesi, Kamu Tüzelkişiliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkesi İlgili bölümün kitaptan okunması
4 İdari işlemin tanımı ve Devletin diğer işlemlerinden ayrılması, İdari işlemlerin özellikleri ve türleri İlgili bölümün kitaptan okunması
5 İdari işlemlerin yetki, şekil, konu, sebep, maksat unsurları İlgili bölümün kitaptan okunması
6 İdari sözleşmelerin tanımı, ölçütleri ve türleri İlgili bölümün kitaptan okunması
7 Kamu hizmeti kavramının tanımı ve kamu hizmetlerinin hukuki rejimi İlgili bölümün kitaptan okunması
8 Kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkeler İlgili bölümün kitaptan okunması
9 Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri İlgili bölümün kitaptan okunması
10 Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri İlgili bölümün kitaptan okunması
11 Kolluk kavramının tanımı ve bu bağlamda kamu düzeninin unsurları, idari kolluk ile adli kolluk ayrımı İlgili bölümün kitaptan okunması
12 Kolluk işlemleri, usulleri ve yaptırımları İlgili bölümün kitaptan okunması
13 Kolluk yetkisinin sınırları İlgili bölümün kitaptan okunması
14 Genel olarak idarenin sorumluluğunun özellikleri ve şartları İlgili bölümün kitaptan okunması
Kaynaklar
B.Akyılmaz, C.kaya, M.Sezginer, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu