Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL MUHASEBE 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Halkla İlişkiler, Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Muhasebenin temel kavramlarını, bilanço, gelir tablosu, mizan ve tek düzen hesap planı ile muhasebe kayıtlarının işleyişinin nerede ve nasıl kullanıldığını göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Dersi tanıtım ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebenin teknik yapısı,2. Tek düzen muhasebe sistemi genel tanıtım kullanılan defterler,3. Muhasebe kayıtları- yevmiye tahsil tediye mahsup virman işlemleri -,4. Aktif hesaplar genel bakış ve işleyişi,5. Dönen ve duran varlıklar ile ilgili açıklamalar ve uygulaması,6. Pasif hesaplara genel bakış ve işleyişi,7. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz sermaye hesapları işleyişi ve uygulama,8. Gelir tablosu hesapları- işleyişi,9. Maliyet yöntemleri ve maliyet hesapları işleyişi,10. Envanter işlemleri – demirbaşlar- amortismanlar,11. Muhasebede dönem sonu kapanış işlemleri,12. Mizan incelemesi,13. Bilanço ve gelir tablosu hazırlanışı,14. Muhasebede yönetim raporlamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
13.Gelir tablosu ve bilançoyu değerlendirir. 1, 14, 15, 2 A
1. Gelir tablosu ve bilanço düzenler. 1, 14, 15, 2 A
2. Özkaynak hesaplarının işleyişini tanır. 1, 14, 15, 2 A
3. Kısa ve uzun vadeli hesapların işleyişini yorumlar ve basit uygulamasını yapar. 1, 14, 15, 2 A
4. Dönen ve duran varlıklar hesaplarını ve işleyişini yorumlar ve basit uygulamasını yapar. 1, 14, 15, 2 A
5. Aktif ve pasif hesapların işleyişi ve kayıtları düzenler. 1, 14, 15, 2 A
6. Basit muhasebe kayıtlarını gerçekleştirir. 1, 14, 15, 2 A
7. Muhasebenin tanımı, temel kavramları, tek düzen hesap planı, muhasebede kayıt düzenini değerlendirir. 1, 14, 15, 2 A
8. Envanter – demirbaş kapanış kayıtlarını yapar ve yönetim raporlarını düzenler. 1, 14, 15, 2 A
9. Amortisman kayıtlarını gerçekleştirir. 1, 14, 15, 2 A
10. Gelirler ile giderler hesaplarını karşılaştırır. 1, 14, 15, 2 A
11. Muhasebe sistemini yorumlar. 1, 14, 15, 2 A
12. Envanter tanımını, demirbaş ve amortisman ayırma usullerini ve ekonomik ömür kavramını açıklar. 1, 14, 15, 2 A
14. Gelir ve gider hesaplarının işleyişi gösterir. 1, 14, 15, 2 A
15. Muhasebenin temel kavramları, fonksiyonlarını ve teknik yapısını tanır. 1, 14, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Dersi tanıtım ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebenin teknik yapısı Ders notlarının okunması
2 2. Tek düzen muhasebe sistemi genel tanıtım kullanılan defterler Ders notlarının okunması
3 3. Muhasebe kayıtları- yevmiye tahsil tediye mahsup virman işlemleri - Ders notlarının okunması
4 4. Aktif hesaplar genel bakış ve işleyişi Ders notlarının okunması
5 5. Dönen ve duran varlıklar ile ilgili açıklamalar ve uygulaması Ders notlarının okunması
6 6. Pasif hesaplara genel bakış ve işleyişi Ders notlarının okunması
7 7. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz sermaye hesapları işleyişi ve uygulama Ders notlarının okunması
8 8. Gelir tablosu hesapları- işleyişi Ders notlarının okunması
9 9. Maliyet yöntemleri ve maliyet hesapları işleyişi Ders notlarının okunması
10 10. Envanter işlemleri – demirbaşlar- amortismanlar Ders notlarının okunması
11 11. Muhasebede dönem sonu kapanış işlemleri Ders notlarının okunması
12 12. Mizan incelemesi Ders notlarının okunması
13 13. Bilanço ve gelir tablosu hazırlanışı Ders notlarının okunması
14 14. Muhasebede yönetim raporlamaları Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Tek düzen hesap planı ve ilgili diğer mevzuat
Genel Muhasebe Gülnihal Toramanlı Detay Yayınevi Genel Muhasebe, Prof. Dr. İbrahim Lazol –Ekin Yayınları -16. baskı Genel Muhasebe – İlkeler ve Uygulamalar Prof. Dr. Veyis Naci Tanış, Karahan Kitabevi Genel Muhasebe İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulaması,Prof. Dr. Gürbüz Gökçen, Beta Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu