Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel sayısal karar verme kavram ve yöntemlerini tanımak, verilen bir problem için çözüm tasarlamak ve MS Excel Solver ile uygulamaktır
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sayısal Karar Verme Teknikleri Genel Konu tanıtımı,2. Model kavramı ve Optimizasyon, Doğrusal Programlamaya (DP) Giriş,3. Doğrusal Programlama : Temel Kavramlar ve Model Kurma,4. Doğrusal Programlama : Çözüm Kavramı (Grafik Çözüm) ve Bilgisayar Uygulaması,5. Doğrusal Programlama : Duyarlılık Analizi ve Bilgisayar Uygulaması,6. Doğrusal Programlama : Simplex Yöntemi ve Dualite,7. Tamsayılı Doğrusal Programlama: Model Kurma ve Bilgisayar Uygulaması,8. 0 – 1 Programlama : Model Kurma ve Bilgisayar Uygulaması,9. Veri Zarflama Analizi (Bilgisayar Uygulamalı),10. Markov Analizi (Bilgisayar Uygulamalı),11. Tahmin Yöntemleri (Bilgisayar Uygulamalı),12. Karar Analizi : Belirsizlik Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı),13. Karar Analizi : Risk Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı),14. Proje Yönetimine Giriş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yönetsel karar verme sürecinde karar değişkenleri ve kısıtların varlığını açıklar. 1, 14, 15, 18 A
Karara konu olan problemin matematiksel modellemesini tanır 1, 12, 2 A
Karar verme problemlerinin modellenmesi ve çözülmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler, yöneylem araştırması ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanır. 1, 15 A
Doğrusal programlama, proje yönetim teknikleri (CPM, PERT), oyun teorisi, stok modelleri, bekleme hattı sistemleri, benzetim-simülasyon, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri, tahmin yöntemlerini uygular. 1, 12, 14 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sayısal Karar Verme Teknikleri Genel Konu tanıtımı İlgili Ders Notları
2 2. Model kavramı ve Optimizasyon, Doğrusal Programlamaya (DP) Giriş İlgili Ders Notları
3 3. Doğrusal Programlama : Temel Kavramlar ve Model Kurma İlgili Ders Notları
4 4. Doğrusal Programlama : Çözüm Kavramı (Grafik Çözüm) ve Bilgisayar Uygulaması İlgili Ders Notları
5 5. Doğrusal Programlama : Duyarlılık Analizi ve Bilgisayar Uygulaması İlgili Ders Notları
6 6. Doğrusal Programlama : Simplex Yöntemi ve Dualite İlgili Ders Notları
7 7. Tamsayılı Doğrusal Programlama: Model Kurma ve Bilgisayar Uygulaması İlgili Ders Notları
8 8. 0 – 1 Programlama : Model Kurma ve Bilgisayar Uygulaması İlgili Ders Notları
9 9. Veri Zarflama Analizi (Bilgisayar Uygulamalı) İlgili Ders Notları
10 10. Markov Analizi (Bilgisayar Uygulamalı) İlgili Ders Notları
11 11. Tahmin Yöntemleri (Bilgisayar Uygulamalı) İlgili Ders Notları
12 12. Karar Analizi : Belirsizlik Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı) İlgili Ders Notları
13 13. Karar Analizi : Risk Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı) İlgili Ders Notları
14 14. Proje Yönetimine Giriş İlgili Ders Notları
Kaynaklar
Ders sunum notları (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır)
1. Eyüp Çetin, “Medikal karar Verme Teknikleri – Sağlık Yönetimi ve Tıpta Matematiksel Uygulamalar”, Beta yayınları, 2013 2. A.Yaşar Özcan, “Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler – Teknik ve Uygulamalar”, Siyasal Kitabevi, 2013 3. Şule Özkan, “Yöneylem Araştırması - Nicel Karar Teknikleri”, Nobel Yayınları, 2005 4. Yöneylem Araştırması Nicel Karar Teknikleri, 2005, Prof. Dr. Şule Özkan, NOBEL YAYIN DAĞITIM 5. Yöneylem Araştırması, 2004, Kemal Sezen, EKİN KİTABEVİ 6. Winston, W. L., & Goldberg, J. B. (2004). Operations research: applications and algorithms (Vol. 3). Belmont: Thomson Brooks/Cole. 7. Taha, H. A. (2005). Operations research: An introduction (for VTU). Pearson Education India.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 10 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu