Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hastane Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gelecekte insan kaynağı gibi çok karmaşık bir malzeme ile çalışacak yönetici adaylarına yol göstermek ve örgütsel yaşamda destek olabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi,Algılama,Öğrenme ve Davranış Değişikliği,Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini,Motivasyon,Bireysel Karar Verme,Gruplar ve Grup Dinamiği,Güç ve Politikalar,Liderlik,İletişim,Çatışma Yönetimi,Örgüt Yapısı,Kültür,Örgütsel Değişim ve Davranışlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Kendinin ve diğer insanların davranışlarını anlayabilecek ve davranışlarla ilgili kavramları tartışabilecektir. 1, 18, 2 A
2. Örgütsel davranış kapsamındaki kavramları ve teorileri açıklar. 1, 18, 2 A
3. Sağlık kurumlarında grup dinamiklerini ve sağlık kurumlarındaki iletişim yapısını tanır. 1, 18, 2 A
4. Sağlık kurumlarında örgüt kültürü, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık, örgütsel özdeşleşme ve örgüt iklimini açıklar. 1, 18, 2 A
5. Mobbing davranışını tanımlar, mobbingin neden olduğu kişisel ve örgütsel zararları anlatır. 1, 18, 2 A
6. Çalışanları cesaretlendiren örgüt iklimini oluşturur, çatışma ve iş stresiyle baş edebilme yollarını tanır. 1, 18, 2 A
7. Bireylerin kurumun istediği davranışlara uyma ya da uymama durumunu değerlendirir. 1, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2 Algılama Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3 Öğrenme ve Davranış Değişikliği Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4 Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5 Motivasyon Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6 Bireysel Karar Verme Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7 Gruplar ve Grup Dinamiği Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8 Güç ve Politikalar Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9 Liderlik Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10 İletişim Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11 Çatışma Yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12 Örgüt Yapısı Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13 Kültür Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14 Örgütsel Değişim ve Davranışlar Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynaklar
Ders notları, Örnek olaylar, Power point sunumlar ve videolar
• Davranışlarımızdan Seçmeler; İnci Erdem Artan, Suna Tevruz, Tülay Bozkurt • Örgütsel Davranış; Robbins

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
X
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 98
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu