Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL HUKUK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk, Değişim Yönetimi ve Liderlik, Sağlık Turizmi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Doruk UTKU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, hukukun temel kavramları ve kurumları hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal düzen kuralları ,Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği ,Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet ,Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk ,Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler. ,Kanunlaştırma hareketleri ,Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı ,Özel hukuk bölümleri ,Kamu hukuku bölümleri ,Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması ,Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler ,Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler ,Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması ,Hakların korunması ve dava hakkı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini değerlendirir. 1, 10, 12, 2 A
2. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları tanımlar. 1, 2 A
3. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar. 1, 10, 19, 2 A
4. Farklı toplumsal/siyasi oluşumlardaki kanunlaştırma hareketlerini yorumlar. 1, 14, 2 A
5. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında değerlendirir. 1, 12, 18, 2 A
6. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuki kavramlarla tanımlar. 1, 12, 18, 2 A
7. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini saptar. 1, 12, 18, 2 A
8. Hukuk kurallarının uygulamasında yargının yerini ve işlevini yorumlar. 1, 10, 2, 3 A
9. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü tartışır. 1, 12, 18, 2 A
10. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini tanımlar. 1, 12, 18, 2, 3 A
11. Hakkın kazanılmasının ve kaybının şartlarını belirler. 1, 12, 18, 2 A
12. Hakkın korunmasının yollarını yorumlar. 1, 10, 12, 18, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal düzen kuralları İlgili konunun ders kitabından çalışılması
2 Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği İlgili konunun ders kitabından çalışılması
3 Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet İlgili konunun ders kitabından çalışılması
4 Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk İlgili konunun ders kitabından çalışılması
5 Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler. İlgili konunun ders kitabından çalışılması
6 Kanunlaştırma hareketleri İlgili konunun ders kitabından çalışılması
7 Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı İlgili konunun ders kitabından çalışılması
8 Özel hukuk bölümleri İlgili konunun ders kitabından çalışılması
9 Kamu hukuku bölümleri İlgili konunun ders kitabından çalışılması
10 Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması İlgili konunun ders kitabından çalışılması
11 Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler İlgili konunun ders kitabından çalışılması
12 Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler İlgili konunun ders kitabından çalışılması
13 Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması İlgili konunun ders kitabından çalışılması
14 Hakların korunması ve dava hakkı İlgili konunun ders kitabından çalışılması
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Prof.Dr. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınevi, Bursa 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 6 2 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu