Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Küresel sağlık politikalarını ve sağlık sistemlerini karşılaştırmalı bir perspektif ile değerlendirmektir
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sağlık ve sistem kavramları,2. Sağlık sistemi kavramı, amaçları ve fonksiyonları,3. Sağlık Sistemlerinde İnsan Gücü,4. Sağlık hizmetlerinde finansman boyutu ve sağlık finansmanı modelleri,5. Sağlık hizmetlerinde sunum boyutu ve sağlık hizmeti sunumu modelleri,6. Ulusal sağlık sistemlerinin sınıflandırılması,7. Özel Teşebbüs / Serbest Pazar Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri,8. Refah Yönelimli / Sigorta Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri,9. Kapsayıcı / Bütüncü / Tekçil Hizmet Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri,10. Sosyalist / Kolektivist Tip Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri,11. Türk Sağlık Sistemi,12. Karşılaştırmalı sağlık sistemi çalışmalarının kullanım alanları,13. Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık sistemlerinin entegrasyonu,14. Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci,
1. Bir ülkenin sağlık sistemini analiz edebilecektir. 1, 19, 2 A
1.1. Sağlık sistemi kavramını ve bu sistemin farklı bileşenlerini tanımlar. 1, 2 A
1.2. Sağlık sektörünün genel ve mali yapılarını tanımlar. 1, 2, 3 A
1.3. Sağlık sektöründe hizmet arzı ve talebi yapılarını yorumlar. 1, 2 A
2. Farklı ülke sağlık sistemleri arasında karşılaştırma yapabilecektir. 1, 21, 3 A
2.1. Ulusal sağlık sistemleri modellerini ayırt eder. 1, 2, 6 A
2.2. Ülkelerin sağlık sistemlerini değerlendirir. 1, 10, 19 A
2.3. Ülkelerin sağlık sistem raporları üzerinden benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır. 1, 4, 6 A
3. Sağlık yönetimini ulusal ve uluslararası çerçevede değerlendirebilecektir. 1, 3 A
3.1. Ülkelerin sağlık politikalarını karşılaştırır ve yorumlar. 11 A, B
3.2. Sağlık planlamasının sağlık hizmet sunumunun kalitesi ve verimliliğine etkisini yorumlar. 1, 2 A
3.3. Farklı sağlık sistemlerinden yararlanarak Türkiye için model önerebilir. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sağlık ve sistem kavramları Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2 2. Sağlık sistemi kavramı, amaçları ve fonksiyonları Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3 3. Sağlık Sistemlerinde İnsan Gücü Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4 4. Sağlık hizmetlerinde finansman boyutu ve sağlık finansmanı modelleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5 5. Sağlık hizmetlerinde sunum boyutu ve sağlık hizmeti sunumu modelleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6 6. Ulusal sağlık sistemlerinin sınıflandırılması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7 7. Özel Teşebbüs / Serbest Pazar Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8 8. Refah Yönelimli / Sigorta Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9 9. Kapsayıcı / Bütüncü / Tekçil Hizmet Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10 10. Sosyalist / Kolektivist Tip Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11 11. Türk Sağlık Sistemi Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12 12. Karşılaştırmalı sağlık sistemi çalışmalarının kullanım alanları Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13 13. Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık sistemlerinin entegrasyonu Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14 14. Vaka çalışması Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları WHO (2000), The World health report 2000 : health systems : improving performance. ISBN 92 4 156198 X (NLM Classification: WA 540.1) ISSN 1020-3311
Bruce J. Fried, Laura M. Gaydos, World Health Systems Challenges and Perspectives Erdal Sarguthan, Comparative Health Services Khi V. Thai, Edward T. Wimberley, Sharon M. McManus, Handbook of International Health Care Systems

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu