Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PAZARLAMA İLKELERİ 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk, Değişim Yönetimi ve Liderlik, Sağlık Turizmi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Arş.Gör. Fatih PINARBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı temel pazarlama ilkeleri, pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlama çevresi ve pazarlama araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Ders Hakkında Genel Bilgi ve Giriş, Pazarlama Kavramı ve Unsurları,2. Pazarlama Anlayışı ve Gelişimi,3. Dış Pazarlama Çevresi Unsurları,4. Mikro ve Makro Çevre,5. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı,6. Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreci,7. Örgütsel Pazarlar,8. Örgütsel Pazarda Satın Alma Karar Süreci,9. Yeni Ürün Kabul Süreci,10. Pazar Bölümlendirmesi ve Konumlandırma,11. Pazarlama Bilgi Sistemleri,12. Pazarlama Bileşenleri Olarak Mamul Kavramı ve Fiyatlandırma,13. Dağıtım ve Dağıtım Kanalları,14. Tutundurma / Pazarlama İletişimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Pazarlamaya ilişkin temel konuları kavrar ve yorumlar. 1, 12, 2, 3 A, C, E
2. Pazarlama kavramını açıklar. 1, 12, 2, 3 A, C, E
3. Pazar türlerini sınıflar. 1, 12, 2, 3 A, C
4. Mikro ve Makro pazarları karşılaştırır. 1, 12, 2, 3 A, C
5. Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözecek genel bakış açısı kazanır. 1, 12, 2, 3 A, C
6. Tüketicilerin satın alma kararlarını değerlendirir. 1, 12, 2, 3 A, C
7. Örgütsel pazarda satın alma karar sürecini değerlendirir. 1, 12, 2, 3 A, C
8. Pazar bölümlendirmesini planlar. 1, 12, 2, 3 A, C
9. Pazarlama bileşenlerini açıklar. 1, 12, 2, 3 A, C
10. Pazarlama bileşenlerini kullanır. 1, 12, 2, 3 A, C
11. Tutundurma faaliyetlerini planlar. 1, 12, 2, 3 A, C
12. Dağıtım kanallarını karşılaştırır. 1, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Ders Hakkında Genel Bilgi ve Giriş, Pazarlama Kavramı ve Unsurları İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
2 2. Pazarlama Anlayışı ve Gelişimi İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
3 3. Dış Pazarlama Çevresi Unsurları İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
4 4. Mikro ve Makro Çevre İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
5 5. Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
6 6. Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreci İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
7 7. Örgütsel Pazarlar İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
8 8. Örgütsel Pazarda Satın Alma Karar Süreci İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
9 9. Yeni Ürün Kabul Süreci İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
10 10. Pazar Bölümlendirmesi ve Konumlandırma İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
11 11. Pazarlama Bilgi Sistemleri İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
12 12. Pazarlama Bileşenleri Olarak Mamul Kavramı ve Fiyatlandırma İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
13 13. Dağıtım ve Dağıtım Kanalları İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
14 14. Tutundurma / Pazarlama İletişimi İlgili kitap bölümü ve ders notlarının okunması
Kaynaklar
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, power point sunumlar
Mehmet Karafakioğlu, Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları.; Cemal Yükselen, Pazarlama: İlkeler, yönetim, örnek olaylar, Detay Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu