Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK TURİZMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk, Değişim Yönetimi ve Liderlik
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık turizmi ile ilgili kavramların bilinmesi, sağlık turizminin gelişiminin incelenmesi, sağlık turizmi sektörünün incelenmesi ve Türkiye ve dünyadaki sağlık turizminin analiz edilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık Turizmi, medikal turizm ve ileri yaş turizmi kavramları,Sağlık Turizmi Pazarı ve tersine akış kavramı,Sağlık Turizmi Endüstrisi,Tedavi Sürecinin Yönetimi,Sağlık Turizminde Müşteri Beklentileri, Medikal turistlerin en çok tedavi oldukları alanlar ,Sağlık Turizminde Hasta Sağlığı, Kalite, Güvenlik ve Risk,Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular,Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal Açıdan Sağlık Turizmi,Sistem Üzerindeki Etkiler: Kaynak Ülke,Sistem Üzerindeki Etkiler: Hedef Ülke,Türkiye'de Sağlık Turizmi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp Turizmi,Türkiye’de Sağlık Turizmi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı Turizmi,Avrupa'da ve Ortadoğu'da Sağlık Turizmi Sektörü ve Potansiyeli, Uzak Doğu ve Amerika'da Sağlık Turizmi Sektörü ve Potansiyeli; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sağlık turizmi ile ilgili kavramları, özelliklerini ve türlerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
2.Sağlık turizminin gelişimini ve gelişim nedenlerini ifade eder. 1, 2, 3 A
3.Sağlık turizmi sektörüyle ilgili uygulamada olan yasal düzenlemeleri tartışır. 1, 10, 2 A
4.Türkiye’de ve dünyadaki sağlık turizmini analiz edip değerlendirir. 1, 14, 3 C
5.Sağlık turizmi pazarı, endüstrisi ve tedavi süreçlerini inceler, konuya ilişkin Türkiye’nin avantaj ve dezavantajlarını açıklar. 1, 2, 3 A
6.Sağlık turizminin kaynak ve hedef ülkeler açısından sistem düzeyindeki etkilerini anlatır. 1, 12, 2, 3 A, C
7.Sağlık turizmi uygulamaları ile ilgili önemli politik ve etik konuları analiz eder. 1, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Turizmi, medikal turizm ve ileri yaş turizmi kavramları Ders notlarının okunması
2 Sağlık Turizmi Pazarı ve tersine akış kavramı Ders notlarının okunması
3 Sağlık Turizmi Endüstrisi Ders notlarının okunması
4 Tedavi Sürecinin Yönetimi Ders notlarının okunması
5 Sağlık Turizminde Müşteri Beklentileri, Medikal turistlerin en çok tedavi oldukları alanlar Ders notlarının okunması
6 Sağlık Turizminde Hasta Sağlığı, Kalite, Güvenlik ve Risk Ders notlarının okunması
7 Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular Ders notlarının okunması
8 Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal Açıdan Sağlık Turizmi Ders notlarının okunması
9 Sistem Üzerindeki Etkiler: Kaynak Ülke Ders notlarının okunması
10 Sistem Üzerindeki Etkiler: Hedef Ülke Ders notlarının okunması
11 Türkiye'de Sağlık Turizmi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp Turizmi Ders notlarının okunması
12 Türkiye’de Sağlık Turizmi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı Turizmi Ders notlarının okunması
13 Avrupa'da ve Ortadoğu'da Sağlık Turizmi Sektörü ve Potansiyeli Ders notlarının okunması
14 Uzak Doğu ve Amerika'da Sağlık Turizmi Sektörü ve Potansiyeli Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Ders notları, SATURK Sağlık turizmi yayınları: http://www.saturk.gov.tr/yayinlar.html
Power point sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu