Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk, Değişim Yönetimi ve Liderlik, Sağlık Turizmi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Ayşen AKYÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olan pazarlama alanını sağlık sektörüne özel dinamikleri ile ele alarak, sağlık sektöründe pazarlamanın tekniği ve uygulamaları konusunda temel teorik bilgileri sunulurken uygulamada gereksinim duyulacak bilgi ve beceriyi edindirmekle beraber, sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunun benimsetilmesi, stratejik pazarlama planı hazırlayabilecek yetilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş, tanışma, ders tanıtımı, içeriği, amaçları, pazarlama kavramı,Sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleri,Sağlık Hizmetlerinde müşteri kavramı ve tüketici davranışları,Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması,,Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma, Stratejik pazarlama planlaması ve büyüme stratejileri,Ürün ve ürün geliştirme stratejileri,Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri,,Tutundurma ve tutundurma politikaları,,Dağıtım, dağıtım kanalları ve talep yönetimi,Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimi,Toplam Kalite Yönetimi, müşteri tatmini ve memnuniyeti,Sağlık hizmetleri pazarlamasında yeni yaklaşımlar: ilişki pazarlaması (ilişkisel pazarlama) ve pazarlama etiği,,Markalaşma ve marka yönetimi,Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında, pazarlama teknik ve uygulamaları temel bilgilerini öğrenir, kavram ve terminolojiye hâkim olur. 1, 12, 2, 3 A, C
3.Stratejik pazarlama planı oluşturur, uygular ve değerlendirir. 1, 12, 2, 3 A, C
4.Sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunu benimser. 1, 12, 2, 3 A, C
5.Sağlık tüketicilerinin karar verme süreci ve bölümlendirilebilmesini kavrar. 1, 12, 2, 3 A, C
2. Sağlık hizmetlerinde pazarlamayı teşvik eden güçleri sıralar ve çevresel unsurların pazarlama ile olan ilişkilerini bilir. 1, 12, 2, 3 A, C
6. Sağlık hizmetlerinde pazarlama karmasını sayar. 1, 12, 2, 3 A, C
7. Sağlık kurumlarında pazarlamanın ayırt edici özelliklerini sıralar. 1, 2, 3 A, C
8. Müşteri ilişkileri Yönetimi temel kavram ve yöntemlerini açıklar. 1, 12, 2
9. Müşteri veritabanlarını ve müşteri portföylerini yönetir. 1, 12, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, tanışma, ders tanıtımı, içeriği, amaçları, pazarlama kavramı Ders notlarının okunması
2 Sağlık hizmetleri pazarlamasının gelişimi, Hizmetlerin özellikleri hizmet sektörünün gelişimi ve sağlık hizmetlerinin özellikleri Ders notlarının okunması
3 Sağlık Hizmetlerinde müşteri kavramı ve tüketici davranışları Ders notlarının okunması
4 Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması, Ders notlarının okunması
5 Pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, konumlandırma, Stratejik pazarlama planlaması ve büyüme stratejileri Ders notlarının okunması
6 Ürün ve ürün geliştirme stratejileri Ders notlarının okunması
7 Fiyat ve fiyatlandırma stratejileri, Ders notlarının okunması
8 Tutundurma ve tutundurma politikaları, Ders notlarının okunması
9 Dağıtım, dağıtım kanalları ve talep yönetimi Ders notlarının okunması
10 Katılımcılar, fiziksel kanıtlar ve süreç yönetimi Ders notlarının okunması
11 Toplam Kalite Yönetimi, müşteri tatmini ve memnuniyeti Ders notlarının okunması
12 Sağlık hizmetleri pazarlamasında yeni yaklaşımlar: ilişki pazarlaması (ilişkisel pazarlama) ve pazarlama etiği, Ders notlarının okunması
13 Markalaşma ve marka yönetimi Ders notlarının okunması
14 Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları
1. Tengilimoğlu, Dilaver, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, 2. Baskı, Ankara, 2012 2. Öztürk Sevgi Ayşe, Hizmet Pazarlaması, Eskişehir, 2009 2. Karafakıoğlu, Mehmet, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, İstanbul, 1998. 3. Karafakıoğlu, Mehmet, Pazarlama İlkeleri, Literatür, 2005

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu