Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
STRATEJİK YÖNETİM 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İngilizce Metin Okumaları, Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Stratejik yönetim kavramı konusunda bilgilendirmek, stratejik yönetimin amaçlarını benimsetmek, kurumlarda uygulanması ve uygulama araçlarının örnek olaylar ve ödevlerle pekiştirilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Stratejik Yönetim Kavramı ve Tanımlar,Stratejik Yönetim ve Klasik Yönetim Kıyaslaması,Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi: Visyon, Misyon, Değerler, Politikalar,Çevre Analizi (Makro, Operasyonel ve İç çevrenin incelenmesi),İşletmenin Stratejik Analizi(Mevcut Stratejinin Değerlendirilmesi, İşletmenin İçsel ve Dışsal Faktörlerinin Değerlendirilmesi),İşletmenin Stratejik Analizi (SWOT Analizi, Değer Zinciri Modeli),Strateji Planlama ve İşletme Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım,Stratejinin Uygulanması,Stratejinin Gözden Geçirme ve Değerlendirilmesi,Stratejide Güncelleme ve İyileştirmeler,Mavi Okyanus Stratejisi,Örnek Vaka Çalışması,Örnek Vaka Çalışması,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
13.Değer zinciri modelini açıklar ve sağlık kurumunda SWOT analizi yapar. 1, 18, 2 A, C
1. Bir sağlık kuruluşunun iç ve dış çevre faktörlerinin önemini tartışabilecektir. 1, 18, 2 A, C
2. Çevre faktörlerini sorgular. 1, 18, 2 A, C
3. Bu faktörlerin kuruluşa olan olumlu ve olumsuz etkilerini sıralar. 1, 18, 2 A, C
4. Bu faktörlerle ilgili analizleri karşılaştırır ve kurumun misyon, vizyon, değer, amaç ve hedeflerini belirler. 1, 18, 2 A, C
5. Stratejik plan hazırlayabilecektir. 1, 18, 2 A, C
6. Paydaşlarını sınıflandırır. 1, 18, 2 A, C
7. Onların davranışlarını yorumlar. 1, 18, 2 A, C
8. Paydaşlarının davranışlarına göre stratejilerini geliştirir. 1, 18, 2 A, C
9. Stratejik planın sonuçlarını değerlendirebilecektir. 1, 18, 2 A, C
10. Sonuçları karşılaştırır. 1, 18, 2 A, C
11. Sapmaları belirler. 1, 18, 2 A, C
12. Stratejik planı revize eder. 1, 18, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Stratejik Yönetim Kavramı ve Tanımlar Konu ile örnek vakaların incelenmesi
2 Stratejik Yönetim ve Klasik Yönetim Kıyaslaması Konu ile örnek vakaların incelenmesi
3 Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi: Visyon, Misyon, Değerler, Politikalar Konu ile örnek vakaların incelenmesi
4 Çevre Analizi (Makro, Operasyonel ve İç çevrenin incelenmesi) Konu ile örnek vakaların incelenmesi
5 İşletmenin Stratejik Analizi(Mevcut Stratejinin Değerlendirilmesi, İşletmenin İçsel ve Dışsal Faktörlerinin Değerlendirilmesi) Konu ile örnek vakaların incelenmesi
6 İşletmenin Stratejik Analizi (SWOT Analizi, Değer Zinciri Modeli) Konu ile örnek vakaların incelenmesi
7 Strateji Planlama ve İşletme Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım Konu ile örnek vakaların incelenmesi
8 Stratejinin Uygulanması Konu ile örnek vakaların incelenmesi
9 Stratejinin Gözden Geçirme ve Değerlendirilmesi Konu ile örnek vakaların incelenmesi
10 Stratejide Güncelleme ve İyileştirmeler Konu ile örnek vakaların incelenmesi
11 Mavi Okyanus Stratejisi Konu ile örnek vakaların incelenmesi
12 Örnek Vaka Çalışması Konu ile örnek vakaların incelenmesi
13 Örnek Vaka Çalışması Konu ile örnek vakaların incelenmesi
14 Genel Değerlendirme Konu ile örnek vakaların incelenmesi
Kaynaklar
Konu İle İlgili Web Siteleri, Örnek Olaylar
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Prof. Dr. Erol Eren Stratejik Yönetim 101, İsmet Barutçugil Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Prof. Dr. Ömer Dinçer İşletmelerde Stratejik Yönetim, Prof. Dr. Hayri Ülgen, Kadri Mirze Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff,Stratejik Düşünme,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu