Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIKTA VERİMLİLİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı katılımcıların sağlıkta verimliliğin yeri ve önemini kavraması, verimlilik türleri ve ölçüm yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Verimlilik tanımı, türleri ve önemi,2.Verimliliğin etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ile ilişkisi,3.Verimlilik ölçümü: Makro ve mikro düzeyde verimlilik ölçüm yöntemleri,4.Verimlilik ölçümü: Makro ve mikro düzeyde verimlilik ölçüm modelleri,5.Verimliliği etkileyen faktörler: Sağlık sistemi düzeyinde,6.Eşitlik, hakkaniyet, kalite ve verimlilik ilişkisi,7.Finansman fonksiyonu ve hizmet sunumu ile verimlilik ilişkisi,8.Verimliliği etkileyen faktörler: Hizmet sunucu düzeyinde,9.Verimliliğin iyileştirilmesi: Sağlık sistemi ve hizmet sunucu düzeyinde,10. Hasta merkezlilik, hasta güvenliği , sürdürebilirlik ve erişebilirlik,11.Sosyal Güvenlik Kurumu verimlilik çalışmaları, Türkiye sağlık sektöründe verimlilik ile ilgili gelişmeler (Misafir konuşmacı) ,12.Kamu hastanelerinde verimlilik çalışmaları (Misafir konuşmacı),13.Özel hastanelerde verimlilik çalışmaları (Misafir konuşmacı),14.İlaç sektöründe verimlilik çalışmaları (Misafir konuşmacı); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenci;
1.Sağlık sisteminde verimlilik konusu ile ilgili temel kavramları özetler. 1, 10, 2, 3 A
2.Verimlilik kavramını tanımlar. 1, 2 A
3.Verimlilik türlerini ayırt eder. 1, 2 A
4.Verimliliğin etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik açısından önemini açıklar. 1, 2 A
5.Sağlık sisteminde verimliliği etkileyen faktörleri, verimliliğin nasıl ölçüleceğini ve iyileştirilebileceğini özetler 1, 2, 3 A
6.Verimliliğin eşitlik, hakkaniyet ve kalite ile ilişkisini özetler. 1, 2 A
7.Verimliliği etkileyen makro ve mikro faktörleri özetler. 1, 2 A
8.Makro ve mikro düzeyde verimliliği ölçmekte kullanılan çeşitli yaklaşımları özetler. 1, 2 A
9.Verimliliği iyileştirmek için makro ve mikro düzeyde neler yapılabileceğini özetler. 1, 2 A, B
10.Türkiye sağlık sisteminde verimlilik uygulamalarını özetler. 1, 2 A, C
11.Sağlık sisteminin verimliliğini iyileştirme çalışmalarını özetler.
12.Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yürütülen verimlilik yönetimi çalışmalarını özetler. 1, 2 A
13.Kamu ve özel hastanelerde verimlilik yönetimi çalışmalarını özetler. 1, 2 A
14.İlaç sektöründe verimlilik yönetimi çalışmalarını özetler. 1, 2 A
15.Etkili bir sağlık sisteminin bileşenlerini oluşturan unsurlar hakkında ilgi sahibi olur ve bu bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Verimlilik tanımı, türleri ve önemi Literatür Tarama
2 2.Verimliliğin etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ile ilişkisi Literatür Tarama
3 3.Verimlilik ölçümü: Makro ve mikro düzeyde verimlilik ölçüm yöntemleri Literatür Tarama
4 4.Verimlilik ölçümü: Makro ve mikro düzeyde verimlilik ölçüm modelleri Literatür Tarama
5 5.Verimliliği etkileyen faktörler: Sağlık sistemi düzeyinde Literatür Tarama
6 6.Eşitlik, hakkaniyet, kalite ve verimlilik ilişkisi Literatür Tarama
7 7.Finansman fonksiyonu ve hizmet sunumu ile verimlilik ilişkisi Literatür Tarama
8 8.Verimliliği etkileyen faktörler: Hizmet sunucu düzeyinde Literatür Tarama
9 9.Verimliliğin iyileştirilmesi: Sağlık sistemi ve hizmet sunucu düzeyinde Literatür Tarama
10 10. Hasta merkezlilik, hasta güvenliği , sürdürebilirlik ve erişebilirlik Literatür Tarama
11 11.Sosyal Güvenlik Kurumu verimlilik çalışmaları, Türkiye sağlık sektöründe verimlilik ile ilgili gelişmeler (Misafir konuşmacı) Literatür Tarama
12 12.Kamu hastanelerinde verimlilik çalışmaları (Misafir konuşmacı) Literatür Tarama
13 13.Özel hastanelerde verimlilik çalışmaları (Misafir konuşmacı) Literatür Tarama
14 14.İlaç sektöründe verimlilik çalışmaları (Misafir konuşmacı) Literatür Tarama
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
•OECD (2011). Economic Policy Reforms. A New Look at OECD Health Care Systems: Typology, Efficiency and Policies. •Ozcan, Y.A. Health Care Benchmarking and Performance Evaluation: An Assessment using Data Envelopment Analysis (DEA), 2nd Edition. Springer, Newton, MA, 2014. •Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011. •Özgen Narcı, H. Sağlık Kurumlarında Verimlilik Ölçümü ve Yönetimi. Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi. Ed. Şahin, İ. ve Özgen Narcı, H. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 3 3
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu