Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık bilimleri alanında yapılacak bilimsel bir araştırma sürecine ilişkin evreleri vermek ve araştırma bulgularının raporlaştırılmasıyla ilgili biçim ve içerik esaslarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma,Araştırma türleri-Gözlemsel Araştırmalar,Araştırma Türleri Deneysel Araştırmalar,Uygulama: Araştırma türleri makale analizi,Araştırma Konusunun Seçimi – Literatür Tarama, Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin Oluşturulması,Anakütle ve Örneklem, Örneklem sayısının belirlenmesi, Veri Toplama Yöntemleri - Anket formunun hazırlanması, Uygulama: Makale İncelemesi, Veri Analizi,Veri Analizi-2,Araştırmada etik ve Hata Kaynakları ,Araştırma Raporlanması,Uygulama: Makale İncelemesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağını tanımlayabilecektir. 1, 12, 4 A, C
Ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma uygulayabilecek ve bulguların analizini gerçekleştirebilecektir. 1, 12, 4 A, C
Araştırma raporunu düzenleyebilecektir. 1, 12, 4 A, C
Bilimsel araştırma ile etik arasındaki ilişkiyi açıklar. 1, 12, 4 A, C
Sağlık yönetimi alanındaki araştırmaları takip eder ve uygulamaları ile ilişkilendirir. 1, 12, 2, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma Hayran ve Özbek, s. 18-22
2 Araştırma türleri-Gözlemsel Araştırmalar Hayran ve Ozbek, s. 7-15
3 Araştırma Türleri Deneysel Araştırmalar Hayran ve Ozbek, s. 15-18
4 Uygulama: Araştırma türleri makale analizi Hayran, Ozbek s. 7-18
5 Araştırma Konusunun Seçimi – Literatür Tarama Erdogan vd. s. 29-60
6 Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin Oluşturulması Erdogan vd. 65-86
7 Anakütle ve Örneklem, Örneklem sayısının belirlenmesi Hayran ve Ozbek s.107-116
8 Veri Toplama Yöntemleri - Anket formunun hazırlanması Solak vd. s. 74-99
9 Uygulama: Makale İncelemesi Hayran ve Ozbek s.-7-18,107-116. Erdogan vd. 29-86. Solak vd. s. 74-99
10 Veri Analizi Hayran ve Ozbek, s.53-93, s.117-146
11 Veri Analizi-2 Hayran ve Özbek s. 147-200-s.257-280
12 Araştırmada etik ve Hata Kaynakları Erdogan vd. s. 313-331
13 Araştırma Raporlanması Solak, s. 186-206
14 Uygulama: Makale İncelemesi Erdogan, vd. s.359-380
Kaynaklar
- Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, M. N. (Eds.). (2015). Hemşirelikte araştırma: süreç, ugulama ve kritik. Nobel Tıp Kitabevi. -Mustafa Solak, Sağlık Hizmetlerine Araştırma ve Değerlendirme(2015),Anadolu Üniversitesi yayınları. -O. Hayran ve H.Özbek, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2012. -K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara 2004. - Bowling, A. (2014). Research methods in health: investigating health and health services. McGraw-Hill Education (UK).
Ders notları, ilgili web siteleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu