Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ UYGULAMA IV 0+24 6 14,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İngilizce Metin Okumaları, Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ, Dr.Öğr.Üye. Esra Çiğdem CEZLAN, Dr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ, Dr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN, Prof.Dr. Yeter DEMİR, Öğr.Gör. ERMAN GEDİKLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin teorik olarak gördükleri derslerin sahada uygulamalarını yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Projenin amacını belirlemek, problemin çerçevesini belirlemek,Sorun Tanılama Haritası geliştirmek,Tanı analizi tasarlamak, tanı analizi yapmak, yapılan tanı analizinin raporunu hazırlamak, raporu sunmak,Hizmet süreçlerinin gözlemlenmesi ve kurumun yönetim organizasyon yapısının incelenmesi.,Sağlık kurumlarının idari ve tıbbi hizmet departmanlarının organizasyon ve işleyiş açısından incelenmesi, fonksiyonel bağlılık ilişkilerinin değerlendirilmesi,Sorunun çözümünün çerçevesini belirlemek,Çözüm konu haritasını geliştirmek,Çözüm analizi tasarlamak,Çözüm analizini gerçekleştirmek,Ürün/Hizmet Hipotezi, Müşteri ve Sorun Hipotezi, Dağıtım ve Fiyatlandorma Hipotezi, Talep Yaratma Hipotezi Geliştirmek,Pazar Türü Hipotezi, Rekabet Hipotezi Geliştirmek,Gayriresmi İlk Ziyaretler, “Problem” Sunumu, Müşteri Algısı, Pazar Bilgisi,İlk Gerçeklik Sağlaması, “Ürün” Sunumu, Ek Müşteri Ziyaretleri, İkinci Gerçeklik Sağlaması, İlk Danışma Kurulu,Sorunu Teyit Etmek, Ürünü Teyit Etmek, İş Modelini Teyit Etmek, Modeli Tekrarlama veya Bırakma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 12, 15, 16 D
1. Uygulama yaptığı sağlık kuruluşunun genel olarak formal yapısını ve dış paydaşlarıyla olan ilişkilerini açıklayabilecektir. 12, 15, 16 D
2. Bu kuruluştaki yönetsel departmanları ve bunların ana faaliyet alanlarını açıklar. 12, 15, 16 D
3. Bu departmanların birbirleriyle ve klinik departmanlarla olan ilişkilerini açıklar. 12, 15, 16 D
4. Bu kuruluşun dış paydaşlarıyla olan ilişkilerini yönetme stratejilerini açıklar. 12, 15, 16 D
5. Uygulama yaptığı sağlık kuruluşunun spesifik departmanlarının faaliyetlerini değerlendirebilecektir. 12, 15, 16 D
6. Uygulama yapılan departmanların amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerini detaylı olarak açıklar. 12, 15, 16 D
7. Uygulama yapılan departmanların iş akış şemalarını çizer. 12, 15, 16 D
8. Uygulama yapılan departmanda görev alan çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını açıklar. 12, 15, 16 D
9. Uygulama yapılan departmanların performanslarının ölçülmesi ve sonuçların yorumlanması sürecine katılır. 12, 15, 16 D
10. Uygulama yapılan departmanların performanslarının iyileştirilmesi için çözüm önerileri geliştirme konusunda pratik yapar. 12, 15, 16 D
11. Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olur. 12, 15, 16 D
12. Sağlık kurumlarında hizmet üretim sürecini izleyerek, girdi-süreç-çıktı etkileşimini anlar, birimler arası fonksiyonel ilişkileri kavrar ve böylece organiasyonlara kavramsal boyutta bakma yetisi kazanır.
Öğretim Yöntemleri: 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Projenin amacını belirlemek, problemin çerçevesini belirlemek Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
2 Sorun Tanılama Haritası geliştirmek Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
3 Tanı analizi tasarlamak, tanı analizi yapmak, yapılan tanı analizinin raporunu hazırlamak, raporu sunmak Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
4 Hizmet süreçlerinin gözlemlenmesi ve kurumun yönetim organizasyon yapısının incelenmesi. Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
5 Sağlık kurumlarının idari ve tıbbi hizmet departmanlarının organizasyon ve işleyiş açısından incelenmesi, fonksiyonel bağlılık ilişkilerinin değerlendirilmesi Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
6 Sorunun çözümünün çerçevesini belirlemek Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
7 Çözüm konu haritasını geliştirmek Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
8 Çözüm analizi tasarlamak Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
9 Çözüm analizini gerçekleştirmek Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
10 Ürün/Hizmet Hipotezi, Müşteri ve Sorun Hipotezi, Dağıtım ve Fiyatlandorma Hipotezi, Talep Yaratma Hipotezi Geliştirmek Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
11 Pazar Türü Hipotezi, Rekabet Hipotezi Geliştirmek Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
12 Gayriresmi İlk Ziyaretler, “Problem” Sunumu, Müşteri Algısı, Pazar Bilgisi Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
13 İlk Gerçeklik Sağlaması, “Ürün” Sunumu, Ek Müşteri Ziyaretleri, İkinci Gerçeklik Sağlaması, İlk Danışma Kurulu Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
14 Sorunu Teyit Etmek, Ürünü Teyit Etmek, İş Modelini Teyit Etmek, Modeli Tekrarlama veya Bırakma Proje konusu ile ilgili araştırma yapmak
Kaynaklar
Öğretim üyeleri ve uygulama yapılan sağlık kuruluşu tarafından sağlanan materyaller
1. Essentials, Harvard Business. Managing creativity and innovation, 2003. 2. Ries, Eric. The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Books, 2011. 3. Blank, Steve. The four steps to the epiphany. Pescadero: K&S Ranch, 2013. 4. Özkent, Bora. Adım adım İnovasyon. Elma, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu