Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK YÖNETİMİNDE İSTATİSTİK TEKNİKLER 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Ä°ngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Pakize YİĞİT
Dersi Verenler Öğr.Gör. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel olarak iÅŸletme özel olarak saÄŸlık yönetimi ile ilgili problem çözümünde istatistik teknikleri kullanma becerisini ve araÅŸtırma sürecini tamamlayacak analiz yöntemi birikimini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yönetimde ve SaÄŸlık KuruluÅŸları Yönetiminde Ä°statistik ve Ä°statistik Karar Teorisine GiriÅŸ,Tanımsal istatistik (merkezi eÄŸilim ölçüleri) , seriler, frekans ve gruplandırılmış frekans tabloları,Tanımsal istatistikler (merkezi eÄŸilim ölçüleri) ,Tanımsal istatistikler (deÄŸiÅŸkenlik ölçütleri) ,Normal Dağılım ve Uygulamaları,Evren, Örneklem ve Örneklem Sayısının Belirlenmesi ,SPSS ile veri analizi ,Merkezi Limit Teoremi ve Güven Aralığı ,Hipotez Testleri ,Tek Ortalama Testleri ,Ä°ki Örneklem Testleri ,Ä°ki Bağımlı Örneklem ve Ki-Kare testleri ,Parametrik Olmayan Yöntemler,Ä°statistik Ä°liÅŸki Analizine GiriÅŸ: Ä°ki Boyutlu Ä°statistik Analiz: Ä°ki DeÄŸiÅŸkenli Korelasyon ve Regresyon Analizi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Ä°statistik Karar Teorisinin temel evrelerini kavrar. 1, 2 A, C
2. İki Boyutlu İstatistik Analiz ile ilgili olarak temel teknikleri kullanır. 1, 15, 2 A
3. Sağlık alanına özgü istatistiksel yöntemleri (hipotez testleri ve çok değişkenli istatistiksel analizler) uygular. 1, 15, 2 A
4. Saha araştırması ve raporlamaları yapar. 1, 15, 2 A
5. İstatistiksel teknikleri sağlık yönetimi alanı ile ilgili araştırmalarda kullanır. 1, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yönetimde ve Sağlık Kuruluşları Yönetiminde İstatistik ve İstatistik Karar Teorisine Giriş Sumbuloglu, s.1-6
2 Tanımsal istatistik (merkezi eğilim ölçüleri) , seriler, frekans ve gruplandırılmış frekans tabloları Sumbuloglu, s.7-23
3 Tanımsal istatistikler (merkezi eğilim ölçüleri) Sümbüloglu, s.11-23
4 Tanımsal istatistikler (değişkenlik ölçütleri) Sümbüloğlu 23-27
5 Normal Dağılım ve Uygulamaları Sümbüloğlu s.44-47
6 Evren, Örneklem ve Örneklem Sayısının Belirlenmesi Sümbüloğlu s. 264-267
7 SPSS ile veri analizi Hayran ve Ozbek, s.57-82
8 Merkezi Limit Teoremi ve Güven Aralığı Orhunbilge, 19-41
9 Hipotez Testleri Sümbüloğlu s. 48,57
10 Tek Ortalama Testleri Hayran ve Ozbek,123-129
11 İki Örneklem Testleri Hayran ve Ozbek, s.147-170
12 İki Bağımlı Örneklem ve Ki-Kare testleri Hayran ve Ozbek, s.147-185
13 Parametrik Olmayan Yöntemler Hayran ve Ozbek, s.147-185
14 Ä°statistik Ä°liÅŸki Analizine GiriÅŸ: Ä°ki Boyutlu Ä°statistik Analiz: Ä°ki DeÄŸiÅŸkenli Korelasyon ve Regresyon Analizi Hayran ve Ozbek, s.257-280
Kaynaklar
Field, Andy. Discovering statistics using SPSS. Sage publications, 2009. Rosner, B. (2015). Fundamentals of biostatistics. Nelson Education. Hayran, Osman ve Özbek Hanefi "Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 2. Baskı)", 2017, Nobel Tıp Kitabevleri. Sümbüloğlu, Kadir, and Vildan Sümbüloğlu. Biyoistatistik. Hatiboğlu, 2002. Çelik, M. Y. "Biyoistatistik Bilimsel Araştırma SPSS." Dicle Üniversitesi, Diyarbakır (2011).
Ders notları, konu ile ilgili Web siteleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 5 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 116
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu