Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlık Politikaları ve Hemşirelik
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık politikaları ve profesyonellik ilkeleri ışığında hemşirelik mesleğinin dünü, bugünü ve yarınını tartışmak ve hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, koordinasyonu ve kontrolüne ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gerekli temel bilgi,beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Genel Sağlık Sistemi ve Sağlık Politikaları,Sağlık ve Hemşirelikle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Profesyonellik,Yönetim ile İlgili Temel Kavram ve Kuramlar,Yönetim Süreci,Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinin Örgütlenmesi,Sağlıkta Kalite Yönetimi,Hemşirelikte Liderlik ve Değişim Yönetimi,Sorun Çözme ve Karar Verme,Hemşirelikte İletişim Yönetimi,Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi ,Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi-I,Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi-II,Hemşirelikte Örgütsel Davranış-I,Hemşirelikte Örgütsel Davranış-II Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hemşirelik yönetimi ile ilgili temel kavram ve kuramları tanımlaması 1, 2, 21 A, E
2. Yönetim süreci ve hemşirelik hizmetleri örgütlenmesini ana hatlarıyla belirtmesi 1, 2, 3 A, E
3. Hemşirelik mesleğini, profesyonellik ilkeleri ve sağlık politikaları ışığında tartışması 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, E
4. Hemşirelik hizmetlerinde, temel yönetsel faaliyetleri açıklaması 1, 12, 2, 3 A, E
5. Hemşirelik hizmetlerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerini özetlemesi 1, 10, 18, 2, 3 A, E
6. Hemşirelik hizmetlerinde örgütsel davranışların olumlu ve olumsuz etkilerini açıklaması 1, 12, 3 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması Genel Sağlık Sistemi ve Sağlık Politikaları Birinci kaynağın okunması
2 Sağlık ve Hemşirelikle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Profesyonellik İkinci kaynağın okunması
3 Yönetim ile İlgili Temel Kavram ve Kuramlar Üçüncü kaynağın 1-46 sayfalarının okunması
4 Yönetim Süreci ''Ben kimim'' başlıklı örnek olayın incelenmesi
5 Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinin Örgütlenmesi Üçüncü kaynağın 85-89 sayfalarının okunması
6 Sağlıkta Kalite Yönetimi ''Sözel Order'' başlıklı örnek olayın incelenmesi
7 Hemşirelikte Liderlik ve Değişim Yönetimi Dördüncü kaynağın okunması
8 Sorun Çözme ve Karar Verme ''Juguler Kateter'' başlıklı örnek olayın incelenmesi
9 Hemşirelikte İletişim Yönetimi ''Neden toplandık?'' başlıklı örnek olayın incelenmesi
10 Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi ''Ekip oyuncusu senin için ne anlama gelmektir? Bir ekip oyuncusu ne yapar? Farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip ekip oyuncuları başarılı ekip çalışmasına nasıl katkıda bulunur?'' tartışma sorularının yanıtlanması
11 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi-I Üçüncü kaynağın 409-429 sayfalarının okunması
12 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi-II Beşinci kaynağın okunması
13 Hemşirelikte Örgütsel Davranış-I Altıncı kaynağın okunması
14 Hemşirelikte Örgütsel Davranış-II Dersin Değerlendirilmesi ''Zor Günler'' başlıklı örnek olayın incelenmesi
Kaynaklar
1. İleri, H., Seçer, B., Ertaş, H. (2015). Sağlık Politikası Kavramı ve Türkiye'de Sağlık Politikalarının İncelenmesi. Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 12, 176-186. 2. Yıldırım, A. (2014). Sağlık Sistemi ve Yönetim İlkeleri Işığında Hemşirelik, Ankara: Hedef Yayıncılık. 3.Tatar Baykal, Ü., Türkmen, E. (Ed). (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. İstanbul: Akademi Yayıncılık. 4. Tamak, Ş., Kuzu Kurban, N. (2016). İz Bırakan Bir Lider, Eren Kum. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3(3), 70-76. 5. Sönmez, B. (2015). Hemşireliğin Ekonomik Değeri. Sağlıkla Dergisi, Eylül, 29-30. 6. Tel, H. (2016). Hemşirelikte Motivasyon ve İş Doyumu. Sağlıkla Dergisi, Mart 26-27. 7. Gökdere Çınar, H., Korkmaz, A.Ç., Yılmaz, D. (2016). Hemşirelerde Mobbing, J Hum Rhythm, 2(2), 89-93
Ders Notları ve Hemşirelikte Yönetim ile ilgili diğer bilimsel kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu