Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROBİYOLOJİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Hatice Kübra AKAY
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hatice Kübra AKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaların morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları ile antimikrobiyal tedavi konularında bilgiler vermek; konak-mikroorganizma ilişkileri, immün sistemin genel özellikleri ve klinik örneklerin alınması, tanı ve takip yöntemleri ile hastane enfeksiyonları hakkında öğrencileri, bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Mikrobiyolojiye giriş, Bakteriyolojiye giriş,Bakteri Metabolizması ve Bakterilerin Genetik Özellikleri,Sağlıkta ve Hastalıkta Mikroorganizmaların Davranışları,İmmün Sisteme Giriş, Non-Spesifik Konak Savunma Mekanizmaları ,Doğal ve Edinsel İmmün Sistem Mekanizmaları,Aşılar, İmmün Sistemde İstenmeyen Yanıtlar,Mikroorganizmaların Canlı Vücudunda ve Dış Ortamda İnhibisyonu,Klinik Mikrobiyolojide Tanı, Tanıda Klinik ve Laboratuvar İletişimi,Tıbbi Önemi Olan Gram Pozitif Bakteriler,Tıbbi Önemi Olan Gram Negatif Bakteriler,Virolojiye giriş, Tıbbi Önemi Olan Virüsler,Tıbbi Önemi Olan Virüsler-2,Parazitolojiye giriş ve Tıbbi Önemi Olan Bazı Parazitler,Mikolojiye Giriş, Tıbbi Önemi Olan Bazı Funguslar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mikroorganizmaların morfolojisi, genetiği ve fizyolojisini temel olarak betimleyebilecektir. 1, 2 A
1.1. Prokaryot ve ökaryot hücreleri ayırd eder. 1, 2 A
1.2. Bakteri, mantar, parazit, virüs ve prionları betimler. 1, 2 A
1.3. Mikroorganizmaların sınıflandırılmasını yapabilir. 1, 2 A
1.4. Mikroorganizma ile konak arasındaki ilişkileri açıklar. 1, 2 A
1.5. Enfeksiyon ve mikrobiyal kolonizasyonu ayırt ederek tanımlar. 1, 2 A
1.6. Mikrobiyotayı açıklar. 1, 2, 21 A
1.7. Mikroorganizmaların bulaşma yollarını örneklerle açıklar. 1, 2 A
2. Mikrooraganizmalara karşı konak savunma sistemini açıklayabilecektir. 1, 12, 19, 2, 21, 9 A
2.1. Doğal ve edinsel immün yanıtları açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
2.2. Aşılar ve aşılama ile kazanılan immüniteyi açıklar. 1, 12, 2 A
3. Antimikrobiyal tedavinin amacını ve genel prensiplerini betimler. 1, 2 A
3.1. Antimikrobiyalleri genel olarak sınıflandırır. 1, 2 A
3.2. Antimikrobiyal dirence zemin hazırlayan faktörleri ve direnç için alınacak önlemleri sıralar. 1, 2 A
4. Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi kavramlarını betimler. 1, 2 A
4.1. Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesindeki stratejileri tartışır. 1, 2 A
5. Tıbbi önemi olan bakteriler ve bakteri infeksiyonlarını tanımlar. 1, 12, 19, 2, 21, 9 A
5.1. Bakterilerin virulans faktörlerini ve bakteri infeksiyonlarında patogenezi açıklar. 1, 2 A
6. Tıbbi önemi olan virüsleri ve virüs infeksiyonlarını tanımlar. 1, 12, 2 A
6.1. Viral replikasyonu ve viral infeksiyon tiplerini açıklar. 1, 2 A
7. Tıbbi önemi olan mantar, parazit ve enfeksiyonlarını tanımlar. 1, 12, 2 A
8. Mikroorganizmaların saptanması ve tanımlanmasında kullanılan laboratuvar yöntemlerini betimler. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mikrobiyolojiye giriş, Bakteriyolojiye giriş Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
2 Bakteri Metabolizması ve Bakterilerin Genetik Özellikleri Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
3 Sağlıkta ve Hastalıkta Mikroorganizmaların Davranışları Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
4 İmmün Sisteme Giriş, Non-Spesifik Konak Savunma Mekanizmaları Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
5 Doğal ve Edinsel İmmün Sistem Mekanizmaları Ders notları,Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
6 Aşılar, İmmün Sistemde İstenmeyen Yanıtlar Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
7 Mikroorganizmaların Canlı Vücudunda ve Dış Ortamda İnhibisyonu Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
8 Klinik Mikrobiyolojide Tanı, Tanıda Klinik ve Laboratuvar İletişimi Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
9 Tıbbi Önemi Olan Gram Pozitif Bakteriler Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
10 Tıbbi Önemi Olan Gram Negatif Bakteriler Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
11 Virolojiye giriş, Tıbbi Önemi Olan Virüsler Ders notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
12 Tıbbi Önemi Olan Virüsler-2 Ders Notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
13 Parazitolojiye giriş ve Tıbbi Önemi Olan Bazı Parazitler Ders Notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
14 Mikolojiye Giriş, Tıbbi Önemi Olan Bazı Funguslar Ders Notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
Kaynaklar
1-Ders Notları- Hatice Kübra AKAY 2-Jawetz, Melnick ve Adelberg Tıbbi Mikrobiyoloji. Yazar: Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A (eds.) Çeviri editörü: Osman Şadi Yenen, Nobel Tip Kitabevi, 2014. 3-Lippincott Mikrobiyoloji. Yazar: Richard A. Harvey. Çev. edit. Prof. Dr. Özdem Anğ, Nobel Tıp Kitabevi, 2017.
1- Akıllı Mikrop, yazar: Jean-Claude Pechere, Çev. Prof. Dr. Özdem Anğ, Prof. Dr. Mine Anğ Küçüker, Prof. Dr. Zeki Yumuk. Nobel Tıp Kitabevi, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 5 25
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 65
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu