Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROBİYOLOJİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hatice Kübra AKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaların morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları ile antimikrobiyal tedavi konularında bilgiler vermek; konak-mikroorganizma ilişkileri, immün sistemin genel özellikleri ve klinik örneklerin alınması, tanı ve takip yöntemleri ile hastane enfeksiyonları hakkında öğrencileri, bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Mikroorganizma morfolojisi, Mikroorganizma genetiği,2.Mikroorganizmaların bulaşma yolları,3.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri,4.Mikroorganizmaların ve konağın immünolojik özellikleri,5.Konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları,6.Hipersensitivite, İmmün yetmezlik ve Aşılar,7.Önemli bakteriler,8.Önemli bakteriyel enfeksiyonlar,9.Önemli virüsler,10.Önemli viral enfeksiyonlar,11.Mantar ve parazitlerin özellikleri,12.Önemli mantar ve parazit enfeksiyonları,13.Hastane enfeksiyonları,14.Laboratuvarlarda genel prensipler, Klinik mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.2. Aşıları ve aşı ile kazanılan immüniteyi açıklar 1, 12, 3 A
1. Mikroorganizmaların morfolojisi, genetiği, fizyolojisi ve bulaşma yollarını betimleyebilecektir 1, 12, 3 A
1.1. Prokaryot ve ökaryot hücreleri ayırd eder 1 A
1.2. Bakteri, mantar, parazit, virüs ve prionları betimler 1 A
1.3. Mikroorganizma ile konak arasındaki ilişkileri açıklar 1, 12, 3 A
1.4. Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve adlandırılmasını tanımlar 1 A
1.5. Mikroorganizmaların bulaşma yollarını örneklerle açıklar 1, 12, 3 A
1.6. Mikrobiyotayı açıklar 1, 3 A
2. Mikroorganizmalara karşı konağın savunma sistemlerini açıklayabilecektir 1, 12, 2, 3 A
2.1. Doğal ve edinilmiş immün yanıtları açıklar 1, 2, 3 A
3. Tıbbi önemi olan bakteriler ve bakteri infeksiyonlarını tanımlar 1, 12, 3 A
3.1. Bakterilerin virulans faktörlerini ve bakteri infeksiyonlarında patogenezi açıklar 1, 12, 3 A
4. Tıbbi önemi olan virüsleri ve virüs infeksiyonlarını tanımlar 1, 12, 2, 3 A
4.1. Virüs genetiği ve viral infeksiyon tiplerini açıklar 1, 12, 2, 3 A
5. Tıbbi önemi olan mantar, parazit ve infeksiyonlarını tanımlar 1, 12, 2, 3 A
6. Antimikrobiyal tedavide genel prensipleri betimler 1, 2, 3 A
6.1. Antimikrobiyalleri sınıflandırır 1, 2 A
6.2. Antimikrobiyallere direnç mekanizmalarını açıklar 1, 2, 3 A
7. Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi kavramlarını betimler 1, 12, 2, 3 A
7.1. Sağlık hizmetleri ile ilişkili infeksiyonların önlenmesindeki stratejileri tartışır 1, 12, 3 A
8. Mikroorganizmaların saptanması ve tanımlanmasında kullanılan laboratuvar yöntemlerini betimler 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Mikroorganizma morfolojisi, Mikroorganizma genetiği Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 1
2 2.Mikroorganizmaların bulaşma yolları Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 1
3 3.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri Ders notları
4 4.Mikroorganizmaların ve konağın immünolojik özellikleri Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 2
5 5.Konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 2
6 6.Hipersensitivite, İmmün yetmezlik ve Aşılar Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 2
7 7.Önemli bakteriler Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 3
8 8.Önemli bakteriyel enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 3
9 9.Önemli virüsler Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 4
10 10.Önemli viral enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 4
11 11.Mantar ve parazitlerin özellikleri Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 5, 6
12 12.Önemli mantar ve parazit enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 5, 6
13 13.Hastane enfeksiyonları Ders notları
14 14.Laboratuvarlarda genel prensipler, Klinik mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri Ders notları, kaynak kitapta bölüm: 7
Kaynaklar
1. Jawetz, Melnick ve Adelberg Tıbbi Mikrobiyoloji. Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A (eds.) Çeviri editörü: Osman Şadi Yenen, Nobel Tip Kitabevi, 2014 2. Özlem Güven. Tıbbi Mikrobiyoloji ders notları.
1. Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji. Doç. Dr. Özgül Kısa (edt.), Nobel Tıp Kitabevi, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 10 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 5 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu