Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EBELİKTE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, birey ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik eğitim programı yapabilmesi, metoda uygun eğitim aracı seçme ve kullanabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma - Sağlık Hizmetlerinde Ebenin Eğitimci Rolü,Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar - Öğrenme Alanları,Öğrenme Kuramları - Eğitim ve Öğretimde Çoklu Zeka Kuramı,Eğitimde Pedagojik ve Andragojik Yaklaşım - Yetişkin Eğitimi,Eğitimde Program Geliştirme,Eğitimde İletişim Tekniklerini Kullanma,Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler,Öğrenme İçin Uygun Ortam Oluşturma,Eğitimde Kullanılan Araç Gereçler ve Önemi,Sağlık Eğitimi,Hizmet içi Eğitim,Etkili Sunum Tekniklerini Kullanma,Eğitim ve Öğretimde Etik,Eğitimde Ölçme Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitimle ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Eğitim durumunda uyulması gereken öğrenme- öğretme ilkelerini kavrayabilmesi 1, 2, 3, 8 A
Sağlık eğitimi planlanan bölgede uygulama ölçütlerini belirleyebilmesi 1, 10, 2, 3 A
Ebenin eğitimle ilgili rol ve sorumluluklarını benimseyebilmesi 1, 2, 3, 8 A, C
Öğrenmeyi-öğretmeyi kendi değer sistemine katabilmesi 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma - Sağlık Hizmetlerinde Ebenin Eğitimci Rolü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar - Öğrenme Alanları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Öğrenme Kuramları - Eğitim ve Öğretimde Çoklu Zeka Kuramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Eğitimde Pedagojik ve Andragojik Yaklaşım - Yetişkin Eğitimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Eğitimde Program Geliştirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Eğitimde İletişim Tekniklerini Kullanma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Öğrenme İçin Uygun Ortam Oluşturma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Eğitimde Kullanılan Araç Gereçler ve Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Sağlık Eğitimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Hizmet içi Eğitim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Etkili Sunum Tekniklerini Kullanma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Eğitim ve Öğretimde Etik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
15 Eğitimde Ölçme Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1.Hacıalioğlu N. (2011). Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 2010. Ankara, 2. Özden M. Sağlık Eğitimi, Pozitif Tasarım dayıncılık,2001.Ankara, 3. Sönmez C. Hemşirelikte Öğretim. Ankara, Palme Yayıncılık, 2003 4. Demirel Ö., Kaya Z. Eğitim Bilimlerine Giriş. Pegem Yayınevi,1 , 5. Özden M. Sağlık Eğitimi, Pozitif Tasarım Yayıncılık,2001.Ankara, 6. Sönmez C. Hemşirelikte Öğretim. Ankara, Palme Yayıncılık, 2003. 7. Demirel Ö (1994): Genel Öğretim Yöntemleri. USEM Yayınları, No: 11, Ankara. 8. Sönmez V (2001): Program Geliştirmede Öğretmen El kitabı. Arı Yayıncılık, 9. Baskı, Ankara. 9. Editör Binnur, Yeşilyaprak ,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Pegem yayıncılık, Mart 2005, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu