Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEZUNİYET TEZ ÇALIŞMASI 4+0 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN, Öğr.Gör. Feryal SAVCI, Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT, Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE, Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencinin tez hazırlamaya yönelik olarak planlama yapma ve elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisi kazanmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Çalışma konusunun belirlenmesi,Çalışma konusunun belirlenmesi,Çalışma konusunun belirlenmesi,Veri toplama aracının belirlenmesi,Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi,Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi,Uygulama yapılması için gerekli yazışmaların yapılması,İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması,Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi,İstatistiksel yöntemin belirlenmesi,Yöntemin yazılması,Yöntemin yazılması,Yapılan çalışmalara ilişkin rapor hazırlama,Ara rapor sunumu,Veri toplama,Veri toplama,Veri toplama,Veri toplama,Veri Analizi,Veri Analizi,Veri analizi,Bulguların yazımı,Bulguların yazımı,Tartışma yazımı,Tartışma yazımı,Tartışma yazımı,Sonuç ve önerilerin yazımı,Tez teslimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Lisans eğitimi boyunca kazanılan teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda konu belirler. 1, 10, 15, 2, 3 C
Araştırma tekniklerini kullanarak, araştırmada kullanılacak değişkenleri seçer. 1, 10, 15, 2, 3
Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini anlar. 1, 10, 15, 2, 3
Araştırmaya ilişkin denenceleri oluşturur. 1, 10, 15, 2, 3
Araştırmaya uygun yöntem ve ölçme araçlarını seçer. 1, 10, 15, 2, 3
Araştırma bulgularını yazar ve yorumlar. 1, 10, 15, 2, 3
Araştırma önerileri geliştirir. 1, 10, 15, 2, 3
Araştırmada kullanılan kaynakları uluslararası standartlara uygun şekilde listeler. 1, 10, 15, 2, 3
Kütüphanelerde ve elektronik ortamda etkin şekilde kaynak tarar ve yorumlar. 1, 10, 15, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çalışma konusunun belirlenmesi
2 Çalışma konusunun belirlenmesi
3 Çalışma konusunun belirlenmesi
4 Veri toplama aracının belirlenmesi
5 Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi
6 Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi
7 Uygulama yapılması için gerekli yazışmaların yapılması
8 İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
9 Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi
10 İstatistiksel yöntemin belirlenmesi
11 Yöntemin yazılması
12 Yöntemin yazılması
13 Yapılan çalışmalara ilişkin rapor hazırlama
14 Ara rapor sunumu
15 Veri toplama
16 Veri toplama
17 Veri toplama
18 Veri toplama
19 Veri Analizi
20 Veri Analizi
21 Veri analizi
22 Bulguların yazımı
23 Bulguların yazımı
24 Tartışma yazımı
25 Tartışma yazımı
26 Tartışma yazımı
27 Sonuç ve önerilerin yazımı
28 Tez teslimi
Kaynaklar
Alanla İlgili Ulusal ve Uluslarası Güncel Literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 10 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu