Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NÖROLOJİK GELİŞİM 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Şiar DURSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sinir sistemi ve gelişimi, gelişim basamakları, gelişimsel ve nörolojik bozukluklar (motor ve mental gelişme geriliğine yaklaşım, statik ensefalopatiler, nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıklar) ve tedavi yaklaşımları, çocuklarda ruh sağlığı sorunları, Türkiye?de kullanılan gelişimsel tarama testleri, psikometrik değerlendirme ve psikometrik testlerin kullanım alanlarına ilişkin yeterlilikler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sinir sisteminin gelişimi ve yapısı,Nörolojik değerlendirme: Öykü ve muayene,Mental ve motor gelişim basamakları Bebek ve çocuklarda eğitimin temel ilkeleri, Risk altındaki bebek kavramı,Gelişimsel değerlendirme: Gelişimsel Tarama Testleri ve Psikometrik Değerlendirme,Motor ve mental gelişme geriliği: Tanım ve yaklaşım,Serebral palsi,Nöbet ve Epilepsi,Nörometabolik/ Norodejeneratif Hastalık Gruplarına örnekler ile yaklaşım,Nöromusküler hastalıklar,Çocuklarda Ruhsal ve Nöropsikolojik Sorunlar: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Otizm,Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı, Çocuklarda Dil ve Konuşma Gecikmeleri,Nörolojik Hastalıklarda Ekip Çalışması,Final sınavına hazırlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Sinir sisteminin yapısını, fonksiyonunu ve gelişimini açıklar, çocukluk döneminde gelişim aşamalarını örneklerle tanımlar. 1, 2, 3 A
2-Gelişimsel ve nörolojik bozuklukları sınıflandırır, motor gelişim yetersizliği ve zeka geriliğine yaklaşım algoritmasını tanımlar. 1, 2, 3 A
3-Nörolojik rahatsızlıkların özelliklerini tartışır. 1, 2, 3 A
4-Nörolojik hastalıkların tedavi uygulaması yaklaşımını açıklar. 1, 2, 3 A
5-Pediatrik yaş grubunda sıklıkla karşılaşılan ruh sağlığı sorunları ve nörolojik komorbiditeyi tanımlar. 1, 2, 3 A
6-Gelişimsel tarama testlerinin ve psikometrik değerlendirmenin ilke ve yöntemlerini ve kullanılan testlerin farklılıklarını açıklar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sinir sisteminin gelişimi ve yapısı
2 Nörolojik değerlendirme: Öykü ve muayene
3 Mental ve motor gelişim basamakları Bebek ve çocuklarda eğitimin temel ilkeleri, Risk altındaki bebek kavramı
4 Gelişimsel değerlendirme: Gelişimsel Tarama Testleri ve Psikometrik Değerlendirme
5 Motor ve mental gelişme geriliği: Tanım ve yaklaşım
6 Serebral palsi
7 Nöbet ve Epilepsi
8 Nörometabolik/ Norodejeneratif Hastalık Gruplarına örnekler ile yaklaşım
9 Nöromusküler hastalıklar
10 Çocuklarda Ruhsal ve Nöropsikolojik Sorunlar: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Otizm
11 Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı, Çocuklarda Dil ve Konuşma Gecikmeleri
12 Nörolojik Hastalıklarda Ekip Çalışması
13 Final sınavına hazırlık
Kaynaklar
ANLAR, B.,SERDAROĞLU, A., YAKUT, A., Gelişimsel Çocuk Nörolojisi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2008Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu