Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları, araştırma modelleri, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, araştırma planlayabilmesi, planladığı araştırmalarda uygun ölçme araçlarını kullanabilmesi, araştırmalarında topladığı verileri yorumlayabilme ve raporlaştırma becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse Girişi,Bilimsel Araştırmanın Temelleri,Araştırma Sürecinin Aşamaları,Araştırmaların Sınıflandırılması/modelleri,Problemi Tanımlama,Örnekleme Yöntemleri,Örnekleme Yöntemleri ,Örnekleme Yöntemleri ,Veri Toplama Yöntemleri,Ölçme tanımı, Ölçme araçlarında aranan nitelikler, ölçme süreci,Ölçme tanımı, Ölçme araçlarında aranan nitelikler, ölçme süreci ,Verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması,Raporlaştırma,Proje Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Araştırma türlerini genel anlamda tanır. 1, 16, 2, 3
Bilimsel yöntemi açıklayabilir 1, 16, 2, 3
Araştırma sürecinin aşamalarını sıralar. 1, 16, 2, 3
-Bir araştırma problemini tanımlar. 1, 16, 2, 3
Araştırmanın değişkenlerini, hipotez ve sayıtlılarını belirler. 1, 16, 2, 3
Araştırmanın amacını, temel problem ve alt problemini belirleyebilir. 1, 16, 2, 3
Örnekleme Yöntemlerini açıklayabilir. 1, 16, 2, 3
Ölçme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. 1, 16, 2, 3
Bilimsel bir yazının bölümlerini sıralayabilecek. 1, 16, 2, 3
Bilimsel raporların/yazıların hazırlanmasında dikkate alınan kuralların önemini açıklayabilecektir. 1, 16, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse Girişi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Araştırma Sürecinin Aşamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Araştırmaların Sınıflandırılması/modelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Problemi Tanımlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Örnekleme Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Örnekleme Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Örnekleme Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Veri Toplama Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Ölçme tanımı, Ölçme araçlarında aranan nitelikler, ölçme süreci Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Ölçme tanımı, Ölçme araçlarında aranan nitelikler, ölçme süreci Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Raporlaştırma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Proje Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Karasar,N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara - Şenol, Ş. (2012). Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Nobel Yayınları, Ankara - Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E.K.; Akgün, Ö.E. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınları, Ankara - Sümbüloğlu, V., Sümbüloğlu, K. (1998). ?Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri? Hatiboğlu Yayınları, Ankara. - Arseven, A. (2003). ?Alan Araştırma Yötemi, İlkeler, Teknikler, Örnekler?.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu