Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK GELİŞİMİ II 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinimliliğine neden olan etmenler hakkında bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, özel eğitim alanında uygulanması gereken gelişim destek programları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Özel eğitimde temel kavramlar,Özel eğitime tarihsel bakış Günümüzde Özel eğitimin dünyada ve Türkiye’de durumu,Özel eğitimin amaç ve ilkeleri Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı,Gelişimi risk altında olan çocuklar,Zihin engelli çocuklar,Fiziksel engelli çocuklar,Öğrenme güçlüğü olan çocuklar,Otistik bozukluğu olan çocuklar,İletişim bozukluğu olan çocuklar,İşitme engelli çocuklar,Görme engelli çocuklar,Üstün yetenekli çocuklar,Özel gereksinimli çocukların aileleri,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özel eğitimde temel kavramları ve tarihçeyi tartışabilecektir. 1, 2, 3 A, C
Özel eğitimde tarihsel süreçleri, dünyadaki ve Türkiye'deki durumu yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Özel gereksinimli farklı tanı grubundaki çocukların gelişim özelliklerini ve bu çocukların gelişimini destekleyici programları ayırt edebilecektir. 1, 2, 3 A, C
Gelişimi risk altında olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Zihin engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Fiziksel engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Öğrenme güçlüğü olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Otistik bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 2, 3 A, C
İletişim bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 2, 3 A, C
İşitme engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Görme engelli çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Üstün yetenekli olan çocukların gelişim özelliklerini tanımlar, gelişimlerini destekleyici programları yorumlar. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Özel eğitimde temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Özel eğitime tarihsel bakış Günümüzde Özel eğitimin dünyada ve Türkiye’de durumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Özel eğitimin amaç ve ilkeleri Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek programlarının tanıtımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Gelişimi risk altında olan çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Zihin engelli çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Fiziksel engelli çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Öğrenme güçlüğü olan çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Otistik bozukluğu olan çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İletişim bozukluğu olan çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İşitme engelli çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Görme engelli çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Üstün yetenekli çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Özel gereksinimli çocukların aileleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
Greenspan, I.S., Wieder, S., Simons, R. (2004) Özel Gereksinimli Çocuk (Çev. İsmail Ersevim). Özgür Yayınları, İstanbul. Baykoç, N., (2011) (Edt.) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Eğiten Yayınları, Ankara. Doğru, S.Y., Saltalı, N.D., (2011) Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim. Maya Akademi, Ankara. Diken, H.İ., (2012) (Edt.) Özel Eğitimde Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim. Pegem Akademi Yayınları, Ankara. Metin, N., (2012) (Edt.) Özel gereksinimli Çocuklar. Maya Akademi Yayınları, Ankara. Akçamete, G., (2008) (Edt.) Özel Eğitim. Kök Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 10 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 2 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 16 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu